276/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2013

Lag om ändring av semesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i semesterlagen (162/2005) 10 §, 17 § 3 mom. och 25 § som följer:

10 §
Semesterlön som baserar sig på vecko- eller månadslön

En arbetstagare vars lön enligt avtal betalas per vecka eller för en längre tid än detta, är även under semestern berättigad att få denna lön. Om det till arbetstagaren under kvalifikationsåret utöver vecko- eller månadslönen för arbetad tid har betalats annan lön som inte bestäms på basis av tillfälliga omständigheter eller har sådan lön förfallit till betalning, inräknas denna andel av lönen i semesterlönen på det sätt som bestäms i 11 § 1 och 2 mom.

Om arbetstagarens semester inte fortgår under hela lönebetalningsperioden, beräknas lönen för semestertiden så att den ställs i relation till de perioder under vilka arbetstagaren har semester och är i arbete och så att den motsvarar den lön som annars skulle betalas till arbetstagaren för motsvarande tid.

Om en i 6 § 2 mom. avsedd arbetstagares avtalsenliga arbetstid är så obetydlig att bara en del av kalendermånaderna av denna anledning är fulla kvalifikationsmånader, beräknas semesterlönen enligt 12 §.

Semesterlönen beräknas enligt 12 § också i de fall där arbetstagarens arbetstid och i motsvarande mån även lönen har ändrats under kvalifikationsåret. Om ändringarna sker först efter kvalifikationsårets utgång men innan semestern eller en del av semestern börjar, beräknas semesterlönen utgående från den vecko- eller månadslön som bestäms på basis av arbetstiden under kvalifikationsåret.

17 §
Semesterersättning när anställningsförhållandet upphör

Vid beräkning av semesterersättning iakttas vad som bestäms om semesterlön i 9—12 §. Lönen för en semesterdag beräknas så att divisorn 6 används för anställda med veckolön och divisorn 25 för anställda med månadslön.


25 §
Arbetsoförmåga när den lagstadgade semestern börjar och under semestern

Om arbetstagaren på grund av förlossning, sjukdom eller olycksfall är arbetsoförmögen när semestern eller en del av den börjar eller under semestern, ska semestern på arbetstagarens begäran flyttas fram till en senare tidpunkt. Arbetstagaren har på egen begäran också rätt att flytta fram semestern eller en del av den, om det är känt att arbetstagaren under sin semester kommer att undergå sådan sjukvård eller annan därmed jämförbar vård att denne under tiden för vården är arbetsoförmögen.

Arbetstagaren ska på arbetsgivarens begäran lägga fram tillförlitlig utredning över sin arbetsoförmåga.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013. Lagens 25 § träder dock i kraft den 1 oktober 2013.

Bestämmelserna i 10 § 4 mom. tillämpas på den semester som intjänats från och med den 1 april 2013.

I anställningsförhållanden där arbetsgivaren på grundval av antingen lagen om kollektivavtal (436/1946) eller 2 kap. 7 § i arbetsavtalslagen (55/2001) är skyldig att iaktta eller får iaktta ett kollektivavtal som ingåtts innan denna lag träder i kraft, får arbetsgivaren tillämpa kollektivavtalsbestämmelser som avviker från denna lag fram till dess att avtalet går ut, om det inte ändras före det. Också semesterbestämmelser som utfärdats på grundval av lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970), lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970) eller lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974) och som avviker från denna lag får tillämpas fram till dess att tjänstekollektivavtalet går ut, om det inte ändras före det.

RP 203/2012
AjUB 1/2013
RSv 31/2013

Helsingfors den 12 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.