262/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2013

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) 7 § 3 mom.,

ändras 2 § 5, 11 och 16 punkten, 5 a §, 6 § 6 mom., 6 a § 1 mom., 7 § 1 mom. 3—7 och 12 punkten samt 2 mom., 8 § 1 mom., 9 § 2 mom. 2—4 punkten, 9 a § 2 mom., temporärt 11 § 2 mom. 1 punkten, 11 § 2 mom. 2 punkten och 3 mom., 20 § 1 mom. och 2 mom. 3 punkten, 22 § 1 mom., 25 § 3 mom., 29 § 1 mom., 32 § 3 mom. och 33 §,

av dem 2 § 16 punkten, 5 a §, 6 a § 1 mom., 8 § 1 mom., 9 § 2 mom. 2—4 punkten, 9 a § 2 mom., 11 § 3 mom., 20 § 1 mom. och 2 mom. 3 punkten, 25 § 3 mom., 29 § 1 mom., 32 § 3 mom. och 33 § sådana de lyder i lag 1283/2011, 7 § 2 mom. och 11 § 2 mom. 2 punkten sådana de lyder i lag 1231/2006 och 22 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1311/2009, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1231/2006 och 1283/2011, en ny 17 punkt, till 7 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1283/2011, nya 13 och 14 punkter samt till 21 b §, sådan den lyder i lag 1283/2011, ett nytt 2 mom., som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


5) trafiktillstånd för traktor ett tillstånd för kommersiell godstransport med traktor som sker någon annanstans i Finland än i landskapet Åland,


11) fordon bil och traktor,


16) cabotagetransport inrikestransport som bedrivs tillfälligt för annans räkning i en värdmedlemsstat i enlighet med EU:s förordning om tillstånd för godstrafik,

17) eget gods gods som ägs eller på annat sätt innehas av transportören också vid andra tillfällen än vid transport och verksamhet med direkt anknytning till transporten.

5 a §
Beställarens utredningsskyldighet

Beställaren eller dennes företrädare ska innan avtal ingås om transport utreda

1) i det offentliga trafiktillståndsregistret att transportören har trafiktillstånd, eller

2) att transportören har rätt att utföra transporten som cabotage eller utan trafiktillstånd, och

3) att transportören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga enligt mervärdesskattelagen (1501/1993), om transportören är förpliktad till det för den aktuella försäljningen.

Avtal får inte ingås, om förutsättningarna i 1 mom. inte är uppfyllda. Avtal får inte heller ingås, om beställaren är medveten om eller borde vara medveten om att den andra avtalsparten inte har för avsikt att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter som arbetsgivare.

Beställaren eller dennes företrädare behöver inte göra en utredning enligt 1 mom., om

1) avtalsparten är staten, en kommun, en samkommun, landskapet Åland, en kommun eller en samkommun i landskapet Åland, en församling, en kyrklig samfällighet, Folkpensionsanstalten eller Finlands Bank,

2) det har förflutit mindre än tre månader från det att den senaste utredningen gjordes om samma avtalspart, eller om

3) avtalsförhållandet mellan beställaren och avtalsparten kan anses vara etablerat som en följd av tidigare utförda transporter samma år, varvid en utredning ska göras varje kalenderår.

Beställaren eller dennes företrädare behöver inte heller göra de utredningar som avses i 1 mom., om det avtalade transportpriset exklusive mervärdesskatt är mindre än 500 euro för transportavtal som ingåtts under en tremånadersperiod eller om värdet på vederlaget i ett underleverantörsavtal enligt 7 § understiger 7 500 euro exklusive mervärdesskatt.

Polisen och Tullen övervakar att 5 a § iakttas.

6 §
Trafiktillstånd

Trafiktillstånd för traktor ger rätt att bedriva trafik i hela landet, med undantag av landskapet Åland.


6 a §
Tillfällig trafik

De tre inrikes transporter i Finland som avses i artikel 8 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik bestäms så att den första transporten börjar efter den första lastning av fordonet som görs efter lossningen av lasten vid en internationell transport som slutar i Finland. Den första transporten slutar när lasten lossas första gången, den andra transporten slutar när lasten lossas andra gången och den tredje transporten slutar när lasten lossas tredje gången. Som lossande av last räknas också att koppla loss en lastad släpvagn från dragbilen utan att lossa lasten, utom om det endast handlar om att flytta släpvagnen inom parkerings- eller lagerområdet.


7 §
Kommersiell trafik som är befriad från tillståndsplikt

Tillstånd behövs inte för


3) godstransport med motorfordon förutsatt att

a) det gods som transporteras är transportörens eget gods eller har sålts, köpts, hyrts ut eller hyrts, tillverkats, utvunnits, avskiljts, bearbetats eller reparerats av transportören,

b) syftet med transporten är att transportera godset till transportören eller till eller från transportörens företag eller att flytta godset inom företaget eller utanför företaget för eget bruk,

c) förarna till de motorfordon som används för transporten är anställda av transportören eller har ställts till transportörens förfogande enligt ett avtal,

d) de fordon som används för transporten tillhör transportören eller har köpts på kredit eller hyrts av transportören; i sistnämnda fall under förutsättning att motorfordonen uppfyller de krav som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg, och

e) transporten utgör sidoverksamhet inom transportörens näringsverksamhet,

4) transport av sådana material, maskiner eller anordningar som behövs för maskinentreprenad, byggande, installering av en maskin eller något annat motsvarande arbete, när fordonet körs av någon av dem som utför arbetet, och inte heller för förflyttning av arbetsmaskiner som används i skogen inom och mellan skogsentreprenadobjekt, när förflyttningen sköts av någon som deltar i entreprenaden,

5) transport som hör samman med jord- och skogsbruk eller djur-, vilt- eller fiskerihushållning och som utförs med traktor,

6) transport som hör samman med hemvårdstjänster och som utförs med ett fordon eller en fordonskombination vars totala vikt är högst 3 500 kg och som innehas av en näringsidkare inom den branschen,

7) spridning av marksubstanser, vatten, salt eller något annat motsvarande ämne på vägar eller gator i samband med väg- och gatuunderhållet eller transport av snö med traktor när transportören också har skött snöröjningen på arbetsstället,


12) transport för vilken arbetsgivaren betalar en löntagare ersättning till ett skattefritt belopp som godkänts av Skatteförvaltningen, där godset hör samman med arbetsuppgifterna och transporten sker med ett fordon som innehas av löntagaren samt förutsatt att transporten av det medförda godset inte utgör löntagarens huvudsyssla,

13) flyttning från vägen till närmaste säkra plats av fordon som gått sönder och som äventyrar trafiksäkerheten,

14) transport till vård och tävlingar av djur som transportören sköter.

Bestämmelser om rätten för en innehavare av ett taxitillstånd att transportera gods finns i lagen om taxitrafik (217/2007), och bestämmelser om rätten för en innehavare av ett kollektivtrafiktillstånd att transportera gods finns i kollektivtrafiklagen (869/2009).

8 §
Förutsättningar för beviljande av trafiktillstånd

Trafiktillstånd beviljas en sökande om

1) uppfyller de krav som i artikel 4 och artiklarna 6—8 i EU:s förordning om trafikidkare ställs på dem som yrkesmässigt bedriver tillståndspliktiga godstransporter,

2) har uppnått myndighetsåldern och vars handlingsbehörighet inte har begränsats med stöd av 18 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) och som inte med stöd av 8 § 1 mom. i den lagen har förordnats en intressebevakare,

3) inte under det senaste året har försatts i konkurs inom en bransch där det krävs tillstånd för godstrafik och förutsatt att inte heller en till sökanden organisationsanknuten person som avses i 2 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) eller ett företag som på det sätt som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) står under sökandens eller den organisationsanknutna personens bestämmande inflytande har försatts i konkurs under det senaste året,

4) inte har försummade skyldigheter som hänför sig till skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller till avgifter som Tullen tar ut och inte heller andra skulder som indrivs genom utsökning och som med avseende på sökandens betalningsförmåga är mer än obetydliga, eller skulder som har återsänts från utsökningen med ett medellöshetsintyg,

5) inte har meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

6) inte uppsåtligen eller av grov oaktsamhet väsentligen har försummat de anställningsvillkor som avses i arbetsavtalslagen (55/2001), lagen om kollektivavtal (436/1946), arbetstidslagen (605/1996) eller semesterlagen (162/2005) eller den skyldighet att ta en obligatorisk försäkring för anställda som avses i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), och som

7) inte på grund av ovannämnda eller därmed direkt jämförbar tidigare verksamhet visar sig uppenbart olämplig att bedriva sådan tillståndspliktig verksamhet som avses i denna lag.


9 §
Gott anseende hos trafikansvariga och fysiska personer som är sökande

En trafikansvarig och en fysisk person som är sökande kan inte anses ha gott anseende på det sätt som avses i artikel 6 i EU:s förordning om trafikidkare, om hans eller hennes anseende har äventyrats av skäl som nämns i 1 mom. och om detta visar att han eller hon är uppenbart olämplig att bedriva yrkesmässig godstrafik. Vid en bedömning av uppenbar olämplighet beaktas det att


2) gärningen är allvarlig och systematisk,

3) gärningen riktar sig mot en kund, det gods som transporteras eller en myndighet,

4) gärningen har konsekvenser som försämrar trafiksäkerheten,


9 a §
Juridiska personers goda anseende

En juridisk person som ansöker om trafiktillstånd kan inte anses ha gott anseende på det sätt som avses i artikel 6 i EU:s förordning om trafikidkare, om den juridiska personens goda anseende har äventyrats av skäl som anges i 1 mom. och om detta visar att den juridiska personen är uppenbart olämplig att bedriva yrkesmässig godstrafik. Vid en bedömning av uppenbar olämplighet beaktas de faktorer som nämns i 9 § 2 mom.

11 §
Examensprov

Trafiksäkerhetsverket ska godkänna att en person som inte har fullföljt en trafikföretagarkurs deltar i provet, om han eller hon

1) i minst två år i huvudsyssla har arbetat i sådana ansvarsfulla uppgifter inom transportbranschen eller i transporter inom jordbyggnads- eller skogsmaskinsentreprenader, vilka hänför sig till administration, ekonomi eller operativ verksamhet, och det är uppenbart att personen har sådan kunskap och skicklighet som motsvarar trafikföretagarkursen, eller

2) har avlagt en examen inom handel, administration, teknik eller transport på minst yrkeshögskolenivå eller en i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) avsedd specialyrkesexamen som lämpar sig för branschen och under minst ett år har arbetat i sådana uppgifter som avses i 1 punkten.

En person som uppfyller i artikel 9 i EU:s förordning om trafikidkare avsedda krav som gäller godstransportbranschen behöver inte avlägga det examensprov som avses i artikel 8.1 i den förordningen.

20 §
Återkallande av trafiktillstånd och en persons olämplighet för yrket

Utöver vad som bestäms i artikel 13 i EU:s förordning om trafikidkare ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland återkalla ett trafiktillstånd för viss tid eller helt och hållet, om tillståndshavaren begär det eller om tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd enligt 8 § 1 mom. 2, 5 eller 6 punkten. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland ska också återkalla ett trafiktillstånd för viss tid eller helt och hållet, om tillståndshavaren vid bedrivande av trafik har tillåtit att en person som meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud handlar i strid med 4 eller 11 § i lagen om näringsförbud (1059/1985).

Om inte något annat följer av 21 a §, ska närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland återkalla ett trafiktillstånd för viss tid eller helt och hållet, om


3) företagets verkställande direktör, ansvariga bolagsmän eller en organisationsanknuten person som avses i 2 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi inte längre har gott anseende på det sätt som avses i 9 § i denna lag.


21 b §
Kontroll

De behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna och Statens ämbetsverk på Åland ska minst en gång per kalenderår, i fråga om någon av förutsättningarna för beviljande av trafiktillstånd som anges i 8 §, utreda om tillståndshavarna fortfarande uppfyller denna förutsättning. En utredning i fråga om organisationsanknutna personer ska endast göras när det finns en särskild orsak.

22 §
Internationella transporter

Lastbilar och sådana fordonskombinationer bestående av en bil och en släpvagn med en totalvikt på över 3 500 kg, som registrerats i utlandet eller som registrerats i Finland men uthyrts till utlandet, ska ha transporttillstånd som beviljas av Trafiksäkerhetsverket, om inte något annat följer av internationella överenskommelser eller Europeiska gemenskapernas lagstiftning.


25 §
Fordon som används i trafik

Tillståndshavaren ska utan obefogat dröjsmål lämna en anmälan till det register som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) om att ett fordon som används i trafik tas i yrkesmässig trafik. Fordon som är registrerade i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska anmälas till registret inom sju dygn efter det att fordonet införts, om det används i Finland för annan trafik än sådan som avses i 6 a §. Fordon som är registrerade någon annanstans får inte användas i trafik inom Finland.


29 §
Skyldighet att visa upp dokument

Ett giltigt trafiktillstånd eller en kopia av ett gemenskapstillstånd, ett transporttillstånd samt ett förartillstånd, ett bevis enligt artikel 8.3 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik eller ett hyresavtal, en kopia eller en utredning enligt 25 § 1 mom. 2 punkten samt, i fråga om transporter enligt 6 a §, en CMR-fraktsedel antingen i pappersform eller i tillförlitlig elektronisk form ska vid behov medföras i fordonet när trafik bedrivs.


32 §
Straffbestämmelser

En beställare eller dennes företrädare som beställer en transport utan att ha gjort en i 5 a § avsedd utredning eller som utifrån en gjord utredning eller annars är medveten om att transportören inte uppfyller förutsättningarna enligt 5 a § eller inte har för avsikt att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter såsom arbetsgivare, ska för brott mot beställning av transport dömas till böter. Om lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) tillämpas på transporten och om försummelseavgift som avses i den lagen kan påföras beställaren för att denne ingått ett avtal, ska böter inte dömas ut.


33 §
Rätt att få registeruppgifter och andra kontrolluppgifter

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen och Statens ämbetsverk på Åland har trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag få nödvändiga uppgifter för att bevilja trafiktillstånd, genomföra kontroll och utreda förutsättningarna för återkallande av trafiktillstånd.

De myndigheter som avses i 1 mom. har även rätt att få nödvändiga uppgifter som motsvarar de uppgifter som nämns i 1 mom. ur straffregistret, bötesregistret, fordonstrafikregistret, utsökningsregistret, näringsförbudsregistret och skatteförvaltningens datasystem samt nödvändiga uppgifter ur de nämnda registren för behandlingen av ärenden som gäller

1) varningar,

2) utredning av i artikel 14 i EU:s förordning om trafikidkare avsedda personers olämplighet,

3) återlämnande av den säkerhet som ställts för att visa trafikidkarens solvens.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. får begäras om

1) dem som söker trafiktillstånd och innehavare av trafiktillstånd,

2) trafikansvariga,

3) företagets verkställande direktör,

4) ansvariga bolagsmän, och

5) organisationsanknutna personer som avses i 2 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi eller om organisationer där sökandens organisationsanknutna person har ställning som organisationsanknuten person.

De uppgifter som avses ovan i denna paragraf kan hämtas genom en teknisk anslutning utan samtycke av den vars intressen sekretessplikten är avsedd att skydda.


Denna lag träder i kraft den 25 april 2013. Bestämmelserna i 2 § 5 och 11 punkten, 7 § 1 mom. 3—5 punkten samt 7 § 2 mom. och upphävandet av 7 § 3 mom. träder dock i kraft den 1 juli 2014. Bestämmelsen i 11 § 2 mom. 1 punkten gäller till utgången av 2014.

Om ett avtal om entreprenad eller arbetsprojekt har ingåtts före ikraftträdandet av denna lag, ska 7 § 1 mom. 3—5 punkten, sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på de transporter som ingår i avtalet.

RP 193/2012
KoUB 3/2013
RSv 25/2013

  Helsingfors den 12 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.