255/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2013

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 1 och 17 punkten samt 6 § 1 och 3 mom., sådana de lyder i lag 758/2012, samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 758/2012, en ny 18 punkt och till 6 §, sådan den lyder i lag 758/2012, ett nytt 4 mom. som följer:

1 §
Avgiftsskyldiga

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är

1) tillsynsobjekt enligt 4 § 1 mom., utländska tillsynsobjekts filialer enligt 4 § 5 mom. samt pensionsfonder och pensionsanstalter enligt 4 § 6 mom. i lagen om Finansinspektionen (878/2008),


17) tredjeländers kreditinstituts representationer,

18) finansiella motparter enligt artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EMIR-förordningen), icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland.


6 §
Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro
värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 260 000
insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen 12 000
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 2 000
juridiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut 1 000
fysiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut 200
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster 3 000
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 3 000
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 6 000
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 10 000
börsers, värdepapperscentralers och clearingorganisationers holdingföretag 10 000
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag 1 000
försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling 1 000 Grundavgiften höjs med 180 euro för varje registrerad försäkringsmäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare vid utgången av året före det då tillsynsavgiften bestäms.
kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 6 000
centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 150 000
clearingmedlemmar enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 12 000
clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 6 kap. 9 § i samma lag 2 000
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 15 500 Grundavgiften höjs med 16 000 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 5 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument.
finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 12 500
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller när emittenten inte har hemort i Finland 10 500 Grundavgiften höjs med 11 000 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 5 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument.
emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepapperen i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 3 000
finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 3 000
emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 4 000
emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 1 000
Pensionsskyddscentralen 10 000
trafikförsäkringsnämnden och patientskadenämnden 1 000
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 1 000
sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland 1 000
tredjeländers kreditinstituts representationer 1 000
sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling som är registrerade i någon annan EES-stat än Finland och har filial i Finland 300
finansiella motparter enligt artikel 2.8 i EMIR-förordningen, icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland 10 000

Annan avgift enligt denna paragraf än sådan som ska påföras dem som avses i artikel 2.8—2.10 i EMIR-förordningen gäller också avgiftsskyldiga som avses i 4 §. Om en aktieemittent har emitterat också andra värdepapper som avses i denna paragraf ska avgift tas ut hos den avgiftsskyldige på vardera grunden.

En icke-finansiell motpart som avses i artikel 2.9 i EMIR-förordningen är skyldig att betala avgift med stöd av denna paragraf för de månader under vilka värdet på den clearingtröskel som anges i artikel 10.3 i EMIR-förordningen har överskridits.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2013.

RP 4/2013
EkUB 5/2013
RSv 30/2013
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (32012RO648); EUT nr L 201, 27.7.2012, s.1-59

  Helsingfors den 12 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.