244/2013

Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013 (133/2008) 5 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 247/2009, som följer:

5 §
Import av foder och djurmaterial

Importerade foder och foderråvaror som används på gården ska införskaffas från företag som finns med på positivlistan eller de ska på något annat sätt ha undersökts med avseende på salmonella i Finland. Med positivlistan avses den av Föreningen för bekämpning av djursjukdomar upprätthållna lista, som ges ut på riksnivå, över företag i foderbranschen som i sin verksamhet frivilligt visar att de behärskar riskbekämpning gällande salmonella. Jordbrukaren ska i samband med ett sådant hälsovårdsbesök som avses i 6 § i statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013 (130/2008) för veterinären visa upp en redogörelse för att de importerade foder och foderråvaror som används på gården har undersökts med avseende på salmonella, om dessa foder och foderråvaror har införskaffats från något annat ställe än från de företag som finns på positivlistan. En motsvarande redogörelse ska vid behov visas upp för en myndighet som avses i 24 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).Denna förordning träder i kraft den 3 april 2013.

  Helsingfors den 28 mars 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.