243/2013

Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 41 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket (503/2007) 41 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 246/2009 och 251/2011, som följer:

41 §
Förutsättningar för odling vid ekologisk produktion

Till en ansökan om avtal som gäller ekologisk produktion eller en ansökan om förlängning av ett sådant avtal ska fogas växtföljdsplanen för den ekologiska produktionen, som ska innefatta minst den tid som det avtal man ansökt om är i kraft. Planen ska grunda sig på kraven i artikel 63 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll. Växtföljdsplanen kan ändras under avtalsperioden under förutsättning att förordningen om ekologiskt jordbruk iakttas.

En gårdsbruksenhet där hela avtalsarealen är vall och där skörden används som foder för boskapen på en gårdsbruksenhet som ingått avtal om ekologisk husdjursproduktion, ska ingå skriftligt avtal om användningen av skörden med samarbetsgården. En kopia av avtalet ska ges till närings-, trafik- och miljöcentralen.


Denna förordning träder i kraft den 3 april 2013.

  Helsingfors den 28 mars 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.