241/2013

Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2013

Statsrådets förordning om stöd för jordbruksrådgivning 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 25 § 2 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid betalning av stöd till jordbrukare för användning av de jordbruksrådgivningstjänster som avses i artiklarna 12 och 13 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan förordningen om gårdsstöd.

Stödet beviljas såsom annat nationellt stöd i enlighet med 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) jordbrukare en fysisk eller juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska personer som bedriver sådan jordbruksverksamhet som avses i artikel 2 c i förordningen om gårdsstöd,

2) gårdsbruksenhet en funktionellt och ekonomiskt självständig produktionsenhet som används för jordbruksverksamhet, leds av en jordbrukare och består av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller en produktionsbyggnad jämte marken och administreras som en helhet på basis av ägande eller hyra,

3) stöd av mindre betydelse stöd som avses i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter,

4) referensperiod det beskattningsår då stöd av mindre betydelse beviljas, samt de två föregående beskattningsåren.

3 §
Stödets belopp

Av de medel som i statsbudgeten 2013 anvisats för nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen får högst 0,2 miljoner euro användas till stöd för jordbruksrådgivning.

Ersättning betalas för högst två rådgivningsmoduler till ett sammanlagt belopp av högst 330 euro per gårdsbruksenhet för kostnader för rådgivningstjänster som använts under ett kalenderår. Kostnader för rådgivning inom ramen för en rådgivningsmodul ersätts till ett belopp av högst 165 euro. Maximiersättningen för en rådgivningsmodul motsvarar tre timmar som använts till rådgivningen inklusive de förberedande åtgärder som behövts för rådgivningsbesöket. Resekostnader som beräknats per kilometer i enlighet med skatteförvaltningens beräkningsgrunder får ingå i det belopp som ersätts. Kostnader som användningen av jordbruksrådgivningstjänster föranleder ersätts dock högst till beloppet av de faktiska mervärdesskattefria kostnaderna.

4 §
Beviljande av stöd

Stöd för jordbruksrådgivning beviljas som stöd av mindre betydelse. Stödet kan beviljas gårdsvis till jordbrukare som använder i denna förordning avsedda jordbruksrådgivningstjänster som tillhandahålls av en rådgivningsorganisation eller rådgivare som registrerats i det rådgivningsregister som avses i 49 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Rådgivningstjänsterna ska hänföra sig till en rådgivningsmodul som rådgivaren godkänts för.

Ett villkor för beviljande av stödet är att summan av de stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter som beviljats sökanden inte överstiger 7 500 euro under referensperioden. Summan av de stöd av mindre betydelse som under referensperioden beviljats den som söker stöd får inte överskrida det maximibelopp som avses i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse. Stöd för jordbruksrådgivning får beviljas till högst ovannämnda maximibelopp.

Stöd för jordbruksrådgivning enligt denna förordning anses ha beviljats så som föreskrivs i artikel 3.2 i kommissionens förordning som nämns i 2 § 5 punkten då tillstånd att betala ut stödet har getts.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 april 2013.

  Helsingfors den 28 mars 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.