239/2013

Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013 (130/2008) 11 § 2 mom., 16 § 4 mom., 17 § 2 mom. och 18 §, av dem 18 § sådan den lyder i förordning 122/2012, som följer:

11 §
Byte av produktionsinriktning

Jordbrukaren ska göra en anmälan om byte av produktionsinriktning inom den tid som föreskrivs i 16 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). I fråga om ändringarna betalas stödet från och med följande utbetalning.

16 §
Byte och frångående av tilläggsvillkor

Jordbrukaren ska göra en anmälan om ändringar inom den tid som föreskrivs i 16 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd. I fråga om ändringarna betalas stödet från och med följande utbetalning.

17 §
Djurenhetskoefficienter

I kategorin övriga svin enligt 1 mom. beaktas hälften av det antal grisar som är tre månader eller yngre och som anmälts till det register som avses i 10 § i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010), nedan svinregistret.

18 §
Beräkning av det djurantal som förutsätts för att stöd ska betalas samt märkning och registrering av djur

Antalet nötkreatur beräknas på basis av  uppgifterna i det register över nötkreatur som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97. Det antal djurenheter som utbetalningen av stödet grundar sig på är det år förbindelsen inleds medelvärdet av antalet djurenheter för perioden mellan den 1 maj och den 1 augusti, nämnda dagar inräknade. De följande åren är antalet djurenheter medelvärdet av antalet djurenheter för perioden mellan den 2 augusti föregående år och den 1 augusti innevarande år, nämnda dagar inräknade.

Antalet djurenheter för svin bestäms utifrån uppgifterna i svinregistret. Det antal djurenheter som utbetalningen av stödet grundar sig på det år förbindelsen inleds är medelvärdet av antalet djurenheter den 1 maj, den 1 juni, den 1 juli och den 1 augusti. De följande åren är antalet djurenheter medelvärdet av antalet djurenheter den första dagen i varje månad under perioden mellan den 1 september föregående år och den 1 augusti innevarande år. Utifrån en utredning som jordbrukaren lämnat får medeltalet beräknas utan att den minskning av djurantalet som avses i 19 § beaktas.

 Vid beräkning av antalet svin beaktas inte det största antalet och de två minsta antalen.

Nötkreatur ska märkas och registreras på det sätt som föreskrivs i artikel 4 och artikel 7.1 andra strecksatsen i den förordning som nämns i 1 mom. samt i 3 och 5 kap. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006). Svin ska registreras på det sätt som anges i 2 kap. samt i 21 och 22 § i lagen om ett system för identifiering av djur samt i 4 och 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin (720/2012).


Denna förordning träder i kraft den 3 april 2013.

  Helsingfors den 28 mars 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.