231/2013

Utfärdad i Helsingfors den 22 mars 2013

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets arbetsordning (1036/2011) 43 § 1 mom. 4 punkten, 45 § 3 mom. och 48 § 1 mom. 10 punkten,

ändras 20 §, 41 § 1 mom. 10 punkten, 42 § 1 mom. 11 punkten, 45 § 2 mom., 48 § 1 mom. 8 och 9 punkten, 49 § 2 punkten, 53 och 55 §, av dem 20 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1568/2011, samt

fogas till förordningen en ny 43 a § som följer:

20 §
Uppgifter för ministeriets enhet för internationella frågor

Ministeriets enhet för internationella frågor

1) samordnar internationella frågor och frågor som ska behandlas av Europeiska unionen och som hör till ministeriet samt bistår ministern, statssekreteraren och kanslichefen i skötseln av internationella frågor och frågor som gäller Europeiska unionen,

2) behandlar frågor som gäller den nationella beredskapen inom civil krishantering samt utveckling och upprätthållande av dessa,

3) ansvarar för den resultatorienterade styrningen, resultatplaneringen och övervakningen av Krishanteringscentret vid Räddningsinstitutet,

4) är ansvarig myndighet för flyktingfonden, fonden för de yttre gränserna, återvändandefonden och integrationsfonden enligt ramprogrammet för solidaritet och hantering av flyktingströmmar i Europeiska unionen samt ansvarar för den nationella beredningen i anslutning till nya EU-fonder för inrikes frågor,

5) ansvarar för beredningen av ministerns, statssekreterarens och kanslichefens internationella besök och resor, samt

6) lägger fram förslag för att effektivisera ministeriets internationella verksamhet.

41 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör ärenden som gäller


10) förordnande om utrikes tjänsteresor för chefen för en avdelning eller en fristående enhet samt beviljande av bisysslotillstånd och beviljande av annan tjänstledighet än sådan som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal för högst två år för dessa tjänstemän och för minoritetsombudsmannen,


42 §
Ärenden som chefen för en avdelning och chefen för en fristående enhet har beslutanderätt i

Chefen för en avdelning avgör, om inte annat bestäms nedan, ärenden som gäller


11) beviljande av bisysslotillstånd för avdelningens tjänstemän,


43 a §
Beslutanderätt i vissa ärenden som gäller personalen

Om inte något annat föreskrivs nedan avgör tjänstemannens närmaste förman utan föredragning ärenden som gäller

1) tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag eller tjänstekollektivavtal har rätt till,

2) utfärdande av arbetsintyg samt av intyg över att en tjänsteman har sagt upp sig och över att ett tjänsteförhållande har upphört,

3) förordnande till övertidsarbete och arbetstidsersättningar,

4) godkännande och fördelning av arbetstid,

5) utfärdande av förordnande om tjänsteresa, om inte något annat bestäms om inrikes tjänsteresor i avdelningens eller den fristående enhetens arbetsordning,

6) beviljande, sparande och flyttande av semester, samt

7) semesterrätt och semesterersättningar.

Utöver kanslichefen, avdelningschefen, chefen för en fristående enhet, minoritetsombudsmannen, chefen för en resultatenhet eller brandskyddsfondens generalsekreterare kan som sådan närmaste förman för en tjänsteman som avses i 1 mom. också fungera den som är ansvarig för en grupp eller ett ansvarsområde så som närmare bestäms i avdelningens eller den fristående enhetens arbetsordning.

 I fråga om diskrimineringsnämnden avgör chefen för ministeriets enhet för juridiska frågor de ärenden som nämns i 1 mom. utan föredragning.

45 §
Ministeriets förvaltningsenhet

Chefen för ministeriets förvaltningsenhet avgör dessutom utan föredragning ärenden som gäller

1) utfärdande av intyg över uppsägning för kanslichefen och chefen för en avdelning eller fristående enhet samt för minoritetsombudsmannen,

2) fastställande av semester för kanslichefen, samt

3) användning av ministeriets lokaler och gemensamma lösöre.


48 §
Räddningsöverdirektör

Räddningsöverdirektören avgör utöver vad som bestäms i 42 § ärenden som gäller


8) utfärdande av intyg över uppsägning och över tjänsteförhållandets upphörande för direktören för ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen vid regionförvaltningsverket, samt

9) fastställande av arvoden för brandskyddsfondens styrelse.


49 §
Regeringsrådet vid räddningsavdelningen som biträdande avdelningschef

Regeringsrådet vid räddningsavdelningen som biträdande avdelningschef avgör ärenden som gäller


2) förordnande om tjänsteresa och beviljande av bisysslotillstånd för chefen för resultatenheten,


53 §
Jourhavande vid räddningsavdelningen

Jourhavande vid räddningsavdelningen kan under sitt pass som jourhavande enligt arbetsskiftslistan utan föredragning avgöra ärenden i anslutning till ledning av räddningsverksamheten enligt 34 § 2 mom. och 36 § i räddningslagen, om ärendet på grund av brådska inte kan vänta eller är ringa.

55 §
Minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden

Minoritetsombudsmannen avgör i fråga om tjänstemän och övrig personal vid sin byrå ärenden som gäller

1) ledigförklaring av en tjänst,

2) utnämning till en tjänst, om det inte är fråga om en tjänst som statsrådet utnämner till, och anställning av övrig personal,

3) utnämning till ett tjänsteförhållande för viss tid, dock för högst ett år, när statsrådet utnämner till motsvarande tjänst,

4) beviljande av annan tjänstledighet än sådan som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal, dock för högst två år för en tjänsteman som utnämnts av statsrådet, samt

5) bisysslotillstånd.

Chefen för ministeriets enhet för juridiska frågor avgör i fråga om diskrimineringsnämndens heltidsanställda personal de ärenden som nämns i 1 mom. med undantag av utnämning till en tjänst.

Chefen för ministeriets enhet för juridiska frågor godkänner diskrimineringsnämndens fakturor.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 22 mars 2013

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Kanslichef
Päivi Nerg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.