227/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2013

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet (1024/2007) 1 § 5 och 6 punkten samt 2 § 1 mom. 13 punkten, sådana de lyder i förordning 1570/2011, samt

ändras 1 § 4 punkten och 2 § 1 mom. 12 punkten, sådana de lyder i förordning 1570/2011, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till arbets- och näringsministeriets uppgifter hör att sörja för


4) Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt Europeiska struktur- och investeringsfondernas partnerskapsavtal,


2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde hör


12) Konkurrens- och konsumentverket,Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

  Helsingfors den 20 mars 2013    

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Överinspektör
Johanna Ylitepsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.