224/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 mars 2013

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den synförmåga och hörsel som fordras av fartygspersonal

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. i lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010):

1 §
Synförmåga

Personer som hör till däcks- och maskinpersonalen ska ha en synförmåga som minst motsvarar vad som anges i följande tabell:

Synskärpa på långt håll Synskärpa på nära håll
1. Med eller utan glasögon 2. Utan glasögon Samsyn, med eller utan glasögon
Ena ögat Andra ögat Ena ögat Andra ögat
Däckspersonal 0,5 0,5 0,1 0,1 Synförmåga som krävs för navigeringsuppgifter (till exempel för att läsa sjökort och använda övervakningsanordningar, utrustning och navigationshjälpmedel på kommandobryggan)
Maskinpersonal 0,4 0,4 0,1 0,1 Förmåga att avläsa mätare på nära håll, använda verktyg och identifiera nödvändiga maskindelar

Synskärpan undersöks med Snellens syntavlor. Om en person uppnår minimivärdena i kolumn 1 i tabellen ovan endast med glasögon, ska han eller hon uppnå minimivärdena i kolumn 2 utan glasögon. Personen ska i sådana fall använda glasögon i arbetet och dessutom ha reservglasögon ombord på fartyget.

Personer som hör till däcks- och maskinpersonalen ska ha normalt färgseende och normalt synfält, undersökt med fingerperimetri. Personer som hör till däcks- och maskinpersonalen ska ha sådant mörkerseende som krävs för att man utan svårigheter ska kunna arbeta i mörker. Om misstanke om dubbelseende (diplopi) framkommer under undersökningen ska personen undersökas av en ögonläkare.

Personer som hör till annan fartygspersonal än däcks- och maskinpersonalen ska utan glaskorrektion ha en synskärpa på minst 0,1 vid samsyn, och personens allmänna synförmåga ska vara tillräcklig för att han eller hon ska kunna klara av sina uppgifter i normala och exceptionella situationer ombord på fartyget på ett säkert och effektivt sätt.

2 §
Hörsel
I samband med första under sökning med tonaudiometer på frekvenserna 500–1 000–2 000–3 000 Hz, tröskelvärde eller hörtröskel för tal I samband med förnyad undersökning avstånd i meter för konversationsstämma; hörseln ska dock med sex års intervaller mätas med tonaudiometer på samma sätt som vid första undersökning
Ena örat Andra örat Ena örat Andra örat
4 m 2 m
Däcks- och maskinpersonal 25 dB 25 dB 30 dB 40 dB
Ena örat Andra örat Vid mätning med eller utan hörapparat
Ena örat Andra örat
3 m
Annan personal 30 dB 35 dB
3 §
Ögon- och öronsjukdomar samt skador på ögon eller öron

En person som hör till fartygspersonalen får inte ha sådan ögon- eller öronsjukdom eller skada på ögon eller öron, till exempel dubbelseende eller bristande mörkerseende, som kan inverka på hans eller hennes duglighet för skeppsarbete. Om undersökningen tyder på ögonsjukdom ska en specialist i ögonsjukdomar utreda sjukdomens art och dess inverkan på personens förmåga att arbeta till sjöss innan ett läkarutlåtande om lämpligheten för arbete på ett fartyg ges.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut om den synförmåga och hörsel som fordras av sjöman (70/1985).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 mars 2013

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.