202/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 mars 2013

Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 4 mom., 6 § 5 mom. och 8 § 4 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), av dem 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 269/2008:

1 §
Nya förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd som ingås 2013

En jordbrukare kan 2013 ingå en sådan förbindelse om kompensationsbidrag som avses i 5 § 2 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), nedan axel 2-lagen, om jordbrukaren inte har en tidigare förbindelse eller förbindelsen har upphört att gälla.

En jordbrukare kan 2013 ingå en sådan förbindelse om basåtgärder inom miljöstödet för jordbruket och om eventuella tilläggsåtgärder som avses i 5 § 2 mom. i axel 2-lagen, om jordbrukaren inte har en tidigare förbindelse och om till honom eller henne inte kan överföras en förbindelse på det sätt som avses i 9 § 1 mom. i nämnda lag.

2 §
Förlängning av förbindelser om miljöstöd som upphör 2013

En jordbrukare som 2008 ingått en förbindelse om miljöstöd för jordbruket kan förlänga förbindelsens giltighetstid med ett år till och med den 30 april 2014 genom att göra en anmälan om det i enlighet med Landsbygdsverkets föreskrifter. Om jordbrukaren förlänger sin förbindelse fortsätter den på samma villkor och på samma stödnivå som den tidigare förbindelsen.

3 §
Fogande av nya arealer till förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd

I en sådan förbindelse om kompensationsbidrag och miljöstöd som avses i 1 § kan på ansökan av jordbrukaren som stödberättigande åkerareal godkännas en sådan åkerareal som avses i 3 och 4 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 (366/2007), nedan miljöstödsförordningen.

Till kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelser som gäller 2013 kan på ansökan av jordbrukaren godkännas som stödberättigande och fogas sådana åkerarealer som avses i 4 § 3 mom. och 9 § i miljöstödsförordningen.

4 §
Avtal om specialstöd som upphör och förlängs 2013

Om jordbrukaren har ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, nedan avtal om specialstöd, som ingåtts med stöd av 18 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) eller 39 § i miljöstödsförordningen och vars giltighetstid i enlighet med avtalet upphör 2013, kan jordbrukaren förlänga avtalets giltighetstid genom att göra en anmälan om det i enlighet med Landsbygdsverkets föreskrifter. Då fortsätter avtalet att vara i kraft antingen till den 30 april 2014 eller till den 30 september 2014, beroende på när avtalsperioden börjar.

 Om jordbrukaren förlänger avtalet om specialstöd fortsätter avtalet på samma villkor och på samma stödnivå som det tidigare avtalet. Jordbrukaren ska i enlighet med villkoren i avtalet om specialstöd fortsätta att genomföra årliga och regelbundet återkommande åtgärder tills avtalet går ut.

I ett avtal om specialstöd som förlängs 2013 kan, med undantag av avtal som avses i 45 och 46 § i miljöstödsförordningen, områden som inte tidigare ingått i avtalet inte inkluderas. Arealen av de åkerarealer som fogas till avtal som avses i 45 och 46 § i miljöstödsförordningen ska ensam eller tillsammans med de tilläggsarealer som tidigare godkänts för avtalet vara högst 50 procent av jordbrukarens ursprungliga avtalsareal eller utgöra högst två hektar.

5 §
Nya avtal om specialstöd som kan sökas 2013

Om det inte är fråga om en sådan situation som avses i 4 §, kan en jordbrukare 2013 ansöka om följande avtal om specialstöd som avses i 5 § i axel 2-lagen:

1) ekologisk produktion,

2) ekologisk husdjursproduktion,

3) skötsel av mångfunktionell våtmark,

4) skötsel av vårdbiotoper.

Avtalen om specialstöd som avses i 1 mom. 3 och 4 punkt kan endast sökas av en jordbrukare eller en i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen avsedd stödtagare, som gjort en icke-produktiv investering i avtalsobjektet och fått stöd för den. Stödtagare som avses i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen kan också ansöka om avtal om specialstöd som avses i 51 § i miljöstödsförordningen.

6 §
Fogande av nya arealer till ett avtal om ekologisk produktion eller ekologisk husdjursproduktion

Till gällande avtal som har börjat 2011 eller 2012 och som avses i 45 och 46 § i miljöstödsförordningen kan på ansökan fogas nya åkerarealer 2013. En åkerareal som godkänns för avtalet ska vara berättigad till stöd 2013 eller kunna godkännas som stödberättigande 2013 enligt en sådan förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder inom miljöstödet för jordbruket som avses i 5 § 2 mom. i axel 2-lagen. Arealen av de åkerarealer som fogas till avtalet ska ensam eller tillsammans med de tilläggsarealer som tidigare godkänts för avtalet vara högst 50 procent av jordbrukarens ursprungliga avtalsareal eller utgöra högst två hektar. I fråga om de nya arealerna ska övergången till ekologisk produktion ske samtidigt enligt det ursprungliga avtalets övergångstidtabell.

En jordbrukare kan ansöka om ett nytt i 45 och 46 § i miljöstödsförordningen avsett avtal som ersätter ett tidigare avtal, om den nya åkerareal som avtalet omfattar 2011 eller 2012 ensam eller tillsammans med de tilläggsarealer som godkänts för avtalet tidigare avtalsår överstiger 50 procent av det tidigare avtalets avtalsareal eller två hektar. En jordbrukare kan också ansöka om ett nytt avtal som ersätter ett tidigare avtal, om den nya åkerareal som avtalet omfattar åren 2009 och 2010 är minst två hektar. Den åker som godkänns för avtalet ska uppfylla de villkor som föreskrivs i 1 mom.

7 §
Nya förbindelser om stöd för djurens välbefinnande 2013

Nya förbindelser om stöd för djurens välbefinnande enligt 5 § 3 mom. i axel 2-lagen kan inte ingås 2013.

8 §
Förlängning av förbindelser om stöd för djurens välbefinnande som upphör 2013

En jordbrukare som 2008 ingått en förbindelse om stöd för djurens välbefinnande kan förlänga förbindelsens giltighetstid med ett år till och med den 30 april 2014 genom att göra en anmälan om det i enlighet med Landsbygdsverkets föreskrifter. Om jordbrukaren förlänger sin förbindelse fortsätter den på samma villkor och på samma stödnivå som den tidigare förbindelsen.

9 §
Ansökan om stöd för icke-produktiva investeringar

Sådant stöd för icke-produktiva investeringar som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten i axel 2-lagen och som gäller anläggning av mångfunktionell våtmark och inledande röjning eller inhägnande av värdefulla vårdbiotoper kan 2013 sökas av en stödtagare, som avses i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen.

10 §
Över 65-åriga jordbrukares förlängning av förbindelse och avtal om specialstöd

Det är möjligt att förlänga förbindelse som avses i 2 och 8 § och ett avtal om specialstöd som avses i 4 § fastän jordbrukaren eller hans eller hennes make har fyllt 65 år 2012 eller tidigare under förbindelsens eller avtalets giltighetstid. Om jordbrukaren inte förlänger sin förbindelse eller sitt avtal upphör de utan att det stöd som betalats ut med stöd av dem behöver betalas tillbaka.

11 §
Anpassning av förbindelser för kompensationsbidrag

När en jordbrukare ingår en ny förbindelse om kompensationsbidrag godkänner jordbrukaren att förbindelsen kan anpassas under förbindelseperioden på det sätt som avses i artikel 46 i genomförandeförordningen och med beaktande av finansieringsramarna.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2013.

Avtal om specialstöd som avses i 4 och 5 § i denna förordning kan godkännas efter att Europeiska kommissionen godkänt ändringen av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007–2013 och riksdagen har godkänt anslagen för avtalen om specialstöd.

  Helsingfors den 14 mars 2013  

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Juha Palonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.