194/2013

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2013

Lag om ändring av lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) 3 § 1 mom. 11 punkten, 10 § 3 mom., 11 och 13 §, 14 § 1 mom., 15—17, 19—21 och 24 §,

av dem 10 § 3 mom. och 14 § 1 mom. sådana de lyder i lag 364/2010, 13, 19 och 24 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1502/2009 samt 16, 20 och 21 § sådana de lyder i lag 1502/2009, och

ändras 4 § 4 mom., 5 § 1 och 5 mom. samt 6 § 5 mom.,

av dem 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 269/2008 och 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag 661/2011, som följer:

4 §
Kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om införandet av bidrag och stöd samt om stödformerna, stödregionerna, stödbeloppet per enhet och det maximala stödbeloppet, om höjning och sänkning av stödbeloppet per enhet, om de kostnader som ersätts samt om det årliga beviljandet av stöd inom ramen för de medel som anvisats i statsbudgeten och i enlighet med det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som Europeiska kommissionen godkänt med stöd av EG:s landsbygdsförordning. Genom förordning av statsrådet utfärdas dessutom närmare bestämmelser om de åtgärder inom ramen för miljöspecialstödet för jordbruket och stödet för icke-produktiva investeringar som en aktör som avses i 2 mom. kan beviljas stöd för.

5 §
Allmänna förutsättningar och villkor för beviljande av stöd

För beviljande av stöd enligt 4 § 1 mom. 1—3 punkten förutsätts att jordbrukaren för en viss tid förbinder sig att på sin gårdsbruksenhet iaktta de villkor som uppställts för stödet. För beviljande av stöd förutsätts dessutom att jordbrukaren iakttar tvärvillkoren. Bestämmelser om det nationella genomförandet av tvärvillkoren finns i miljöskyddslagen (86/2000), vattenlagen (587/2011), avfallslagen (646/2011), naturvårdslagen (1096/1996), jaktlagen (615/1993), lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), lagen om växtskyddsmedel (1563/2011), foderlagen (86/2008), livsmedelslagen (23/2006), lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997), lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010), djurskyddslagen (247/1996) och lagen om djursjukdomar (55/1980).


Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om förbindelse- eller avtalsperiodens längd inom de gränser som anges i EG:s landsbygdsförordning. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de allmänna villkoren för kompensationsbidraget, de bas- och tilläggsåtgärder som ingår i miljöstödet för jordbruket och de allmänna villkoren för dem, miljöspecialstöden och stöden för icke-produktiva investeringar och de allmänna förutsättningarna för beviljande av dem samt om grund- och tilläggsvillkoren för stödet för djurens välbefinnande och de allmänna förutsättningarna för beviljande av stödet. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas bestämmelser om det tekniska genomförandet på jordbrukarens gårdsbruksenhet av de åtgärder som ingår i bas- och tilläggsåtgärderna inom miljöstödet, om registrering av ursprungssorter samt om det tekniska genomförandet på gårdsbruksenheten eller avtalsområdet av de åtgärder som ingår i miljöspecialstödet. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas dessutom bestämmelser om det tekniska uppfyllandet inom jordbrukarens husdjursproduktion när det gäller grund- och tillläggsvillkoren för stöd för djurens välbefinnande och om det tekniska genomförandet av icke-produktiva investeringar.

6 §
Förutsättningar som gäller stödberättigande areal och antal djur

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om stödberättigande djurenheter och stödberättigande åkerarealer samt andra arealer. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om hur bas- och jordbruksskiften bestäms och minimistorleken för dem samt om användning av jordbruksmark för annat än jordbruksverksamhet och om uttag av jordbruksmark ur jordbruksanvändning.


Denna lag träder i kraft den 19 mars 2013.

RP 156/2012
JsUB 10/2012
RSv 7/2013

  Helsingfors den 15 mars 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.