192/2013

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2013

Lag om verkställighet av jordbruksstöd

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på verkställigheten av de stöd som avses i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), nedan lagen om direktstöd, på verkställigheten av de stöd som avses i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan lagen om nationella stöd, samt på verkställigheten av ärenden som gäller de stöd som avses i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), nedan axel 2-lagen. På förvaltningen av de program och medel som hänför sig till stöd som avses i axel 2-lagen tillämpas bestämmelserna i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006).

Denna lag tillämpas också på verkställigheten av skördeskadeersättningar och ersättningar som betalas av statens medel för skador orsakade av exceptionella översvämningar samt på verkställigheten av stöd som beviljas för energihanteringstjänster för gårdsbruksenheter, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

2 §
Tillämpning av lagen i landskapet Åland

Denna lag tillämpas i landskapet Åland på verkställigheten av de stöd som avses i lagen om direktstöd och i lagen om nationella stöd, om ärendet hör till rikets lagstiftningsbehörighet enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991).

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Denna lag tillämpas på verkställigheten av stöd som finansieras av medel från Europeiska unionen, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning.

Om det i de lagar som nämns i 1 § finns bestämmelser som avviker från denna lag, tillämpas de i stället för denna lag.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) finansieringsförordningen rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,

2) förordningen om utbetalande organ kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU,

3) förordningen om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,

4) tillämpningsförordningen kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn,

5) kontrollförordningen för delvis finansierade stöd kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling,

6) tvärvillkor de villkor för beviljande av stöd som avses i artiklarna 4—6 i förordningen om gårdsstöd.

2 kap.

Myndigheternas uppgifter och behörighet

5 §
Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av förvaltningen av jordbruksstöd. Dessutom ansvarar ministeriet för beredningen av de olika stödsystemen och programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, planeringen av användningen av medel samt uppföljningen av genomförandet och effekterna av stödprogrammet.

6 §
Landsbygdsverket

Landsbygdsverket ansvarar för planeringen, genomförandet, utvecklandet och uppföljningen av verkställigheten av stödsystemen och programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland samt för en ändamålsenlig förvaltning av och tillsyn över användningen av medel. Landsbygdsverket styr och övervakar verkställigheten av stödsystemen samt styr och övervakar övriga myndigheter då dessa sköter uppdrag som med stöd av artikel 6 i finansieringsförordningen hör till det utbetalande organets ansvarsområde. Dessutom ansvarar Landsbygdsverket för kontroll och godkännande av utgifter som hänför sig till stödet, för utbetalningar och för andra administrativa uppgifter som hänför sig till stödsystemen.

Landsbygdsverket beslutar om det transportbidrag som avses i 6 § 2 punkten i lagen om nationella stöd. På handläggningen av ärendet vid Landsbygdsverket tillämpas bestämmelserna i denna lag.

Landsbygdsverket är den samordningsmyndighet som avses i artikel 20.3 i förordningen om gårdsstöd.

7 §
Livsmedelssäkerhetsverket

Livsmedelssäkerhetsverket styr och övervakar tillsynen över att tvärvillkoren följs i fråga om folkhälsa, djurhälsa och djurens välbefinnande samt växtskydd. Livsmedelssäkerhetsverket utför dessutom andra uppgifter som hänför sig till övervakningen av tvärvillkoren så som föreskrivs nedan.

8 §
Närings-, trafik- och miljöcentralen

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om

1) beviljande av det miljöspecialstöd för jordbruket och det stöd för icke-produktiva investeringar som avses i 4 § i axel 2-lagen,

2) beviljande av de stöd för lagring av träd- gårdsprodukter, stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp, stöd för växthusproduktion, stöd för renhushållning och stöd för biodling som avses i 6 § i lagen om nationella stöd,

3) beviljande av sådana stödrättigheter som avses i 17 § i lagen om direktstöd samt om räkning av stödrättigheternas värde,

4) indragning av stödrättigheter som inte använts eller som beviljats utan grund,

5) bidragsrätter för tackor som avses i 24 § i lagen om direktstöd,

6) beviljande av studiepenning för lantbruksföretagare,

7) beviljande av stöd för energihanteringstjänster.

Närings-, trafik- och miljöcentralen övervakar dessutom stöden och tvärvillkoren så som föreskrivs nedan.

9 §
Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakar tvärvillkoren så som föreskrivs nedan.

10 §
Statens ämbetsverk på Åland

I landskapet Åland beslutar Statens ämbetsverk på Åland om

1) beviljande av de stöd för lagring av trädgårdsprodukter, stöd för växthusproduktion och stöd för biodling som avses i 6 § i lagen om nationella stöd,

2) beviljande av sådana stödrättigheter som avses i 17 § i lagen om direktstöd samt om räkning av stödrättigheternas värde,

3) indragning av stödrättigheter som inte använts eller som beviljats utan grund,

4) bidragsrätter för tackor som avses i 24 § i lagen om direktstöd.

Statens ämbetsverk på Åland övervakar dessutom i landskapet Åland stöden och tvärvillkoren så som föreskrivs nedan.

11 §
Kommunen

Kommunen beslutar om

1) beviljande av stöd och bidrag som avses i 3 § i lagen om direktstöd,

2) överföring av stödrättigheter som avses i 14 § i lagen om direktstöd,

3) beviljande av stöd som avses i 25 § i lagen om direktstöd,

4) beviljande av stöd som avses i 6 § i lagen om nationella stöd, om inte behörigheten enligt 6 § 2 mom. i denna lag tillkommer Landsbygdsverket eller närings-, trafik- och miljöcentralen enligt 8 § 1 mom. 2 punkten eller Statens ämbetsverk på Åland enligt 10 § 1 mom. 1 punkten,

5) överföring och delning av den maximala arealen för hektarstöd för husdjurslägenhet som avses i 10 b § i lagen om nationella stöd och de referenskvantiteter för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning som avses i 10 f § i den lagen,

6) beviljande av stöd som avses i 4 § i axel 2-lagen, om inte behörigheten enligt 8 § 1 mom. 1 punkten i denna lag tillkommer närings-, trafik- och miljöcentralen.

Vad som i denna lag bestäms om kommuner gäller också samkommuner och sådana samarbetsområden som avses i lagen om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna (210/2010).

12 §
Myndighetens regionala behörighet

Behörig är av de i 8—10 avsedda myndigheterna den inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum ligger. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum, är den myndighet behörig inom vars verksamhetsområde merparten av gårdsbruksenhetens åkrar finns.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. är den myndighet behörig inom vars verksamhetsområde

1) investeringen genomförs, om ansökan gäller en icke-produktiv investering,

2) det område som avtalet gäller finns, om den som ansöker om avtal om miljöspecialstöd för jordbruket är en sådan registrerad förening som avses i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen,

3) produktlagret finns, om ansökan gäller stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp,

4) biodlarens verksamhetsställe finns, om ansökan gäller stöd för biodling,

5) sökandens boningsort finns, om ansökan gäller studiepenning för lantbruksföretagare och sökanden inte har börjat idka jordbruk.

I ärenden som gäller stöd för renhushållning är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland behörig myndighet.

3 kap.

Förfarande vid ansökan om stöd

13 §
Ansökan om stöd

Ansökan om stöd ska göras på en blankett som fastställts av Landsbygdsverket. Ansökan ska undertecknas. De utredningar som behövs för beviljande av stöd ska fogas till ansökan.

På en anmälan som gäller stöd tillämpas det som i denna lag föreskrivs om formen för stödansökan, behövliga utredningar och inlämnande av ansökan.

Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas för ansökan eller anmälan om stöd och bilagorna till dem, om andra utredningar som krävs av den som ansöker om eller får stöd samt om tidsfristen för ändring av de uppgifter som anges i ansökan.

14 §
Gemensam ansökan om stöd

Om en ansökan om stöd gäller en gårdsbruksenhet som innehas av flera än en fysisk eller juridisk person tillsammans, ska alla innehavare underteckna ansökan. Gårdsbruksenhetens innehavare kan dock ge en fysisk person fullmakt att underteckna ansökan, att meddela de uppgifter som behövs för behandling av ansökan och att av myndigheterna ta emot handlingar som gäller stödet.

Sökandena ansvarar solidariskt för stödansökan och för att de uppgifter som ingår i den är fullständiga och korrekta.

15 §
Inlämnande och anhängiggörande av ansökan

En ansökan om stöd anses ha blivit anhängig när den har kommit in till den behöriga myndigheten. En ansökan om stöd, eller en annan handling som hänför sig till ansökan, som sänts per post adresserad till den behöriga myndigheten anses dock vara inlämnad i tid, om den är poststämplad senast den sista dagen av den utsatta tiden.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om tidsfrister för inlämnandet av stödansökan samt andra blanketter och utredningar.

16 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Sökanden ska ge myndigheterna tillräckliga uppgifter om förutsättningarna för beviljande och utbetalning av stöd.

Sökanden ska utan dröjsmål skriftligen meddela den behöriga myndigheten, om stödansökan är eller har blivit felaktig.

Sökanden är skyldig att meddela sådana förändringar i förhållandena som kan påverka stödbeloppet eller medföra att stödet återkrävs eller att utbetalningen avbryts eller inställs. Meddelandet ska ges skriftligen till den behöriga myndigheten senast tio arbetsdagar efter det att sökanden har fått kännedom om de förändrade förhållandena. Också stödtagaren eller hans eller hennes rättsinnehavare är anmälningsskyldig på det sätt som avses ovan.

17 §
Återtagande av ansökan

En ansökan om stöd kan återtas helt eller delvis. Den behöriga myndigheten ska underrättas skriftligen om återtagandet av en ansökan.

Bestämmelser om återtagande av ansökan om stöd som avses i lagen om nationella stöd finns i 25 § i den lagen.

18 §
Överföring av ansökan

En stödansökan kan helt eller delvis överföras på den nya innehavaren av en gårdsbruksenhet. För överföringen av ansökan kan det bestämmas en tidsfrist. Överföringen ska göras skriftligen på en blankett som Landsbygdsverket fastställt för ändamålet.

Närmare bestämmelser om förfarandet för överföring av en ansökan utfärdas genom för- ordning av statsrådet. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om blanketter och om på vilket sätt en utredning över en överföring av ansökan ska göras samt om tidsfristen.

4 kap.

Behandling av ansökan hos myndigheten samt beslutsfattande

19 §
Beslut om stöd

Stödbeslut som utarbetats med hjälp av automatisk databehandling och de handlingar som hänför sig till behandlingen av ärendet får undertecknas maskinellt.

Landsbygdsverket får meddela föreskrifter om de blanketter som ska användas för stödbeslut, om behandlingen av betalningsmaterialet, om betalningssätten och om registrering av betalningarna i ett datasystem.

20 §
Rättelse

Har sökanden fått stöd till ett mindre belopp än han eller hon borde ha fått eller stödet utan grund har avslagits helt och hållet, får myndigheten trots att beslutet vunnit laga kraft och utan särskild ansökan rätta sitt felaktiga beslut.

21 §
Ränta på stöd

Om en rättelse som avses i 20 § leder till att sökanden beviljas stöd eller det beviljade stödbeloppet höjs eller om stöd som blivit obetalt på grund av ett misstag från myndighetens sida betalas till sökanden, ska på det stödbelopp som rättelsen avser eller på det obetalda stödbeloppet betalas en fast årlig ränta på sex procent räknat från den dag då det beslut som ska rättas fattades fram till den dag då rättelsebeslutet fattas. Ränta betalas emellertid inte, om behovet av rättelse har uppstått på grund av sökandens verksamhet.

Om sökande av ändring leder till att sökanden beviljas stöd eller att stödbeloppet höjs, kan på detta belopp betalas en fast årlig ränta på sex procent räknat från den dag då det ursprungliga beslutet fattades fram till den dag då besvärsmyndigheten fattar sitt beslut. Besvärsmyndigheten beslutar om betalning av ränta.

5 kap.

Tillsyn

22 §
Tillsyn på plats och utvidgad tillsyn

Landsbygdsverket väljer inom de olika stödsystemen ut ett sampel av sökande för att utföra tillsyn på plats hos dem.

Landsbygdsverket väljer ut ett sampel av gårdsbruksenheter för tillsyn över de i tvärvillkoren ingående kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt i lag föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön. Livsmedelssäkerhetsverket väljer ut ett sampel av gårdsbruksenheter för tillsyn över övriga tvärvillkor.

Om det i samband med den i denna lag avsedda tillsynen eller någon annan tillsyn upptäcks eller den myndighet som utför tillsynen får kännedom om ett fel eller en försummelse som gäller förutsättningarna för beviljande av stöd enligt denna lag eller tvärvillkoren, ska tillsynen utvidgas till tillsyn över stöd enligt denna lag eller tvärvillkoren.

Om myndigheten annars får kännedom om ett fel eller en försummelse som gäller förutsättningarna för beviljande av stöd eller tvärvillkoren eller om myndigheten annars anser det vara behövligt, får myndigheten oberoende av resultaten av det sampel som avses i 1 och 2 mom. utföra inspektion hos den som ansöker om stöd.

Kommer ett fel eller en försummelse till en myndighets kännedom i en i 3 eller 4 mom. avsedd situation och myndigheten inte har behörighet att utöva tillsyn över stöd eller tvärvillkor, ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller det behöriga regionförvaltningsverket underrättas om saken.

Närmare bestämmelser om tillsyn på plats och utvidgad tillsyn får utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om tillsynen över stödvillkoren i den omfattning som avses i tillämpningsförordningen och kontrollförordningen för delvis finansierade stöd, om minimiantalet inspektioner och förfarandet vid tillsynen, om bestämmandet av de yttre och inre gränserna för bas- och jordbruksskiften samt om mätmetoden, mätsätten, mätnoggrannheten och toleransen.

23 §
Administrativ kontroll och jämförande kontroller

Kommunen, närings-, trafik- och miljöcentralen och Statens ämbetsverk på Åland ska kontrollera uppgifterna i stödansökan.

Landsbygdsverket gör jämförande kontroller av de uppgifter som finns i datasystemen. Vid de jämförande kontrollerna jämförs uppgifterna i datasystemen med de uppgifter som uppgetts i stödansökan. Närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland utför de inspektioner som behövs i fråga om stödsökande som till följd av jämförande kontroll blivit föremål för tillsyn.

Om det stöd som betalas utifrån arealen minskas på grund av skillnaden mellan den areal som uppges i sökandens stödansökan och den senast digitaliserade arealen för skiftet, får minskningen göras utan att stödtagaren hörs i det fall att skillnaden mellan arealen enligt stödansökan och den senast digitaliserade arealen per skifte och sett till helheten kan anses vara obetydlig. Sökanden måste dock höras om skillnaden gäller den areal som i ansökan uppgetts för odling av trädgårdsväxter eller växthusproduktion.

Närmare bestämmelser om administrativ kontroll och hur den utförs får utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 §
Rätt till insyn

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, Statens ämbetsverk på Åland, närings-, trafik- och miljöcentralen och regionförvaltningsverket har rätt att utföra inspektioner hos stödsökandena och stödtagarna i syfte att utöva tillsyn över stöd enligt denna lag och tvärvillkor. Om tillsynen över förutsättningarna för erhållande av stöd så förutsätter, får inspektion utföras i slakterier och i företag som förädlar eller förmedlar jordbruksprodukter.

Den myndighet som utövar tillsynen har rätt att i den omfattning som tillsynsuppdraget kräver inspektera sökandens bokföring, jordbruks- och trädgårdsprodukter, djur, foder och livsmedel, produktionsförhållanden, produktionsbyggnader och produktionsanläggningar, förädlingsanläggningar, lager, anordningar, transportutrustning, odlingar, betesmarker, landskapselement och specialstödsavtalsområden utanför åker samt andra förutsättningar för beviljande och utbetalning av stöd. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för permanent boende.

Livsmedelssäkerhetsverket har rätt att närvara vid inspektioner som gäller stödsökande eller stödtagare och som någon annan myndighet utför och att följa hur inspektionerna utförs.

Tillsynsmyndigheten har rätt att vid behov få handräckning vid fullgörandet av inspektion så som bestäms i 40 § i polislagen (493/1995).

25 §
Särskilda bestämmelser i fråga om tvärvillkor

Närings-, trafik- och miljöcentralen utövar tillsyn över efterlevnaden av naturvårdslagen (1096/1996), miljöskyddslagen (86/2000), avfallslagen (646/2011), lagen om gödselfabrikat (539/2006) och lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) till den del tillsynen gäller iakttagandet av i lag föreskrivna verksamhetskrav av tvärvillkor som hänför sig till miljön samt iakttagandet av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen och regionförvaltningsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av livsmedelslagen (23/2006), lagen om djursjukdomar (55/1980), lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997), lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010), foderlagen (86/2008), lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) och djurskyddslagen (247/1996) till den del tillsynen gäller iakttagandet av andra tvärvillkor än de som avses i 1 mom. Utöver det som föreskrivs i denna lag ska bestämmelserna om tillsyn och tillsynsmyndigheter i de nämnda lagarna och veterinärvårdslagen (765/2009) iakttas.

Närmare bestämmelser om tillsynen över att de i lag föreskrivna verksamhetskraven samt att kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får bestämmelser som preciserar förordningen om gårdsstöd utfärdas om tillsyn och det förfarande som ska iakttas vid tillsynen samt om objekten för den tillsyn som avses i de lagar som nämns i 2 mom.

I landskapet Åland ansvarar Statens ämbetsverk på Åland för tillsynen över att kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas.

26 §
Myndighetens rätt att få upplysningar och hjälp

Myndigheten har rätt att få för tillsynen behövliga handlingar och uppgifter av stödsökanden eller dennes representant. Med handlingar avses även material som skapats eller lagrats med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat sätt. Myndigheten har också rätt att få uppgifter av slakterier, företag som förädlar eller förmedlar jordbruksprodukter och renbeteslagen. De som ansöker om stöd samt ovan avsedda slakterier och företag som förädlar eller förmedlar jordbruksprodukter ska tillåta att det tas prover i den omfattning en inspektion förutsätter. Material och prover ska överlåtas utan ersättning.

Den som ansöker om stöd eller dennes företrädare ska på begäran av myndigheten lämna behövlig hjälp under tillsynen.

27 §
Sakkunniga som anlitas vid inspektioner

Vid en inspektion kan en revisor eller revisionssammanslutning som avses i revisionslagen (459/2007) eller lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) anlitas, om ett behörigt utförande av inspektionen förutsätter det. Revisionssammanslutningen ska utse en ansvarig revisor för inspektionen. Vid utförande av inspektionsuppdrag tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

På revisorer som utför inspektionsuppdrag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skador som orsakats i samband med utförande av inspektionsuppdrag tillämpas skadeståndslagen (412/1974).

28 §
Förfarandet vid tillsynen

Personer som utför tillsynsuppdrag ska ha ett tillsynspass som utfärdats av Landsbygdsverket eller en av Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen, regionförvaltningsverket eller Statens ämbetsverk på Åland utfärdad handling som intygar rätten till insyn. Tillsynspasset eller handlingen ska på begäran visas för den som ansöker om stöd eller dennes representant innan tillsynen inleds.

Över en inspektion upprättas ett protokoll med de observationer som gjorts. Den stödsökande eller dennes företrädare ska ges möjlighet att foga sina kommentarer till protokollet. Sökanden ska få en kopia av protokollet.

29 §
Påföljder som föranleds av tillsynen

För fel som uppdagas vid tillsynen bestäms påföljder i enlighet med lagen om nationella stöd, tillämpningsförordningen och kontrollförordningen för delvis finansierade stöd samt rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

Minskningar av stöd till följd av överträdelse av tvärvillkoren görs inte, om det med hänsyn till överträdelsens allvar, omfattning och varaktighet är fråga om en mindre överträdelse och om överträdelsen har avhjälpts inom utsatt tid.

30 §
Meddelande om tillsyn

Stödsökanden meddelas om tillsyn så som föreskrivs i artikel 27 i tillämpningsförordningen och artikel 4 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.

6 kap.

Återbetalning och återkrav av stöd

31 §
Återkrav av stöd

Stöd som betalats ut felaktigt eller utan grund ska återkrävas, om

1) förutsättningarna för beviljande eller utbetalning av stödet inte har uppfyllts,

2) stödvillkoren inte har följts,

3) stödtagaren har lämnat felaktig eller bristfällig information som i väsentlig grad har påverkat beviljandet eller utbetalningen av stödet,

4) stödtagaren hindrar genomförandet av en inspektion,

5) Europeiska unionens lagstiftning om stödet kräver det.

Om stöd har beviljats flera stödtagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för betalningen av stödet. Återkravet kan frångås, om det belopp som ska återkrävas är mindre än 100 euro exklusive ränta per stödtagare och per stöd som beviljats.

Bestämmelser om återkrav av stöd som helt eller delvis finansierats av Europeiska unionen, beräkning av det belopp som ska återkrävas, räntan och tidsfristen för återkravet finns i förordningen om gårdsstöd, tillämpningsförordningen och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

32 §
Räntan på det belopp som återkrävs

På belopp som återkrävs ska det betalas en fast årlig ränta på sex procent. Räntan beräknas enligt den tid som börjar 60 dagar efter beslutet om återkrav och slutar när återbetalningen sker eller, om det belopp som återkrävs dras av från en post som ska betalas senare, när avdraget görs.

33 §
Höjning av det belopp som återkrävs och avstående från återkrav

Om den sökande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har gett en bristfällig, vilseledande eller felaktig uppgift eller handling eller hemlighållit en uppgift eller en handling, får det stöd som beviljas, efter andra tillsynspåföljder, minskas ytterligare med högst 20 procent eller, om det är fråga om ett synnerligen grovt förfarande, med högst 100 procent.

Man kan helt eller delvis avstå från att återkräva stöd som betalats ut felaktigt eller utan grund eller ränta som ska betalas på beloppet, om det som en helhet betraktat med hänsyn till stödtagarens omständigheter och verksamhet skulle vara oskäligt att återkräva det fulla beloppet. Återkravet och indrivningen av ränta ska dock ske till fullt belopp, om Europeiska unionens lagstiftning om stöd som i sin helhet eller delvis finansieras av Europeiska unionen eller i sin helhet finansieras med nationella medel kräver det.

34 §
Förfaranden vid återkrav

Den myndighet som beviljat stödet beslutar om återkrav. Beslut om återkrav ska fattas utan obefogat dröjsmål efter det att myndigheten har fått vetskap om grunden för återkravet och inom tio år från det att stödet eller den sista posten av det har betalats.

Landsbygdsverket svarar för verkställigheten av återkravsbeslut. Det belopp som ska återkrävas plus ränta kan tas ut genom att det dras av från ett annat stöd eller bidrag enligt denna lag som ska betalas till samma stödtagare.

Beslutet om återkrav kan verkställas genom utsökning efter det att det har vunnit laga kraft. På verkställande av beslutet tillämpas lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

7 kap.

Särskilda bestämmelser om förvaltning av Europeiska unionens medel

35 §
Finansiering från Europeiska unionen

Finansiering från Europeiska unionen intäktsförs i statsbudgeten.

36 §
Behörig myndighet enligt Europeiska unionens lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriet är en sådan behörig myndighet som avses i artikel 1 i förordningen om utbetalande organ.

37 §
Utbetalande organ

Landsbygdsverket är ett sådant utbetalande organ som avses i artikel 6 i finansieringsförordningen.

38 §
Landsbygdsverkets och Livsmedelssäkerhetsverkets rätt till insyn

I syfte att säkerställa en ändamålsenlig förvaltning och användning av Europeiska unionens medel har Landsbygdsverket rätt att utöva tillsyn över myndigheter till den del de sköter uppgifter som det utbetalande organet ska sköta enligt förordningen om utbetalande organ. Livsmedelssäkerhetsverket utöver dock sådan tillsyn som avses i förordningen om utbetalande organ till den del den hänför sig till den tillsyn regionförvaltningsverken utövar i fråga om tvärvillkor.

39 §
Attesterande organ

Jord- och skogsbruksministeriet utser det attesterande organ som avses i artikel 7 i finansieringsförordningen. En myndighet eller en sådan revisionssammanslutning eller revisor som avses i revisionslagen eller lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin kan utses till attesterande organ.

40 §
Det attesterande organets rätt att utföra inspektioner och få upplysningar

I syfte att utföra undersökningar som är nödvändiga för utfärdande av det intyg som avses i artikel 5 i förordningen om utbetalande organ och i syfte att utföra andra inspektioner som det attesterande organet ska utföra enligt Europeiska unionens lagstiftning får det attesterande organet utföra inspektioner hos myndigheter eller sammanslutningar som sköter uppgifter som det utbetalande organet ska sköta, samt inspektioner hos stödtagaren. Den som utför inspektionerna har rätt att i den omfattning som uppdraget kräver inspektera stödtagarens husdjursbyggnader, odlingar, lokaler och andra förhållanden som utgör förutsättningar för utbetalning av stödet. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för permanent boende.

Det attesterande organet har trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheterna få de uppgifter som behövs för utförandet av de uppdrag som avses i 1 mom.

Vid utförandet av inspektionsuppdrag tillämpas förvaltningslagen, språklagen, samiska språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På den som utför inspektionsuppdrag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skador som orsakats i samband med utförande av inspektionsuppdrag tillämpas skadeståndslagen.

8 kap.

Stödrättighetsregistret inom systemet med samlat gårdsstöd

41 §
Stödrättighetsregister

Landsbygdsverket för ett stödrättighetsregister för förvaltningen av gårdsstödsrättigheter och tillsynen över stöden. Stödrättighetsregistret är ett sådant register som avses i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008).

I stödrättighetsregistret kan följande uppgifter föras in:

1) gårdsbruksenhetens identifikationsuppgifter,

2) stödrättighetens innehavare och ägare, kontaktuppgifter, personbeteckning eller företagets identifikationsuppgifter,

3) typ av stödrättighet och stödrättighetens värde,

4) datum då stödrättigheten erhållits,

5) datum då stödrättigheten senast nyttjats,

6) ändring i besittningen av stödrättigheten,

7) indragning av stödrättigheter till reserven och tilldelning ur reserven,

8) stödrättighetens ursprung, och

9) regionala restriktioner.

Också andra uppgifter kan införas i registret, om Europeiska unionens lagstiftning förutsätter det och om uppgifterna är nödvändiga med tanke på förvaltningen av stödrättighetsregistret.

För inskrivning i stödrättighetsregistret tas det inte ut någon avgift.

42 §
Myndighetens rätt att få upplysningar

Jord- och skogsbruksministeriet, attesterande organ som avses i 39 §, Livsmedelssäkerhetsverket, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken, Statens ämbetsverk på Åland och kommunernas myndigheter har trots sekretessbestämmelserna rätt att få sådana uppgifter ur registret som behövs för att de ska kunna sköta de uppgifter i fråga om Europeiska unionens direktstöd som de har enligt lag.

43 §
Bevarande av uppgifter

Uppgifterna bevaras i registret under en så lång tid som Europeiska unionens lagstiftning kräver eller så länge det annars är nödvändigt för förvaltningen av stödrättigheter enligt förordningen om gårdsstöd.

9 kap.

Genomförande av systemet för jordbruksrådgivning

44 §
Systemet för jordbruksrådgivning

Rådgivning i fråga om markskötsel och jordbruksdrift enligt artikel 12 i förordningen om gårdsstöd ges av organisationer och rådgivare som godkänts av Landsbygdsverket. Jordbruksrådgivningen är avgiftsbelagd.

45 §
Godkännande av rådgivare

Ansökande om godkännande av rådgivningsorganisationer och rådgivare görs skriftligen hos Landsbygdsverket. Beslutet om godkännande fattas för högst tre år i sänder.

Ett godkännande förutsätter att rådgivningsorganisationen och rådgivaren har tillräcklig sakkunskap med hänsyn till uppgiftens art och omfattning. Rådgivarna ska dessutom uppfylla behörighetsvillkoren i 46 §.

Landsbygdsverket ska höra Livsmedelssäkerhetsverket innan det godkänner en rådgivningsorganisation eller rådgivare som ska tillhandahålla rådgivning om identifiering och registrering av djur, växtskyddsmedel, livsmedel, foder, djurs välbefinnande och anmälan om djursjukdomar.

Närmare bestämmelser om förfarandet för godkännande av rådgivningsorganisationer och rådgivare utfärdas genom förordning av statsrådet.

46 §
Behörighetsvillkor för rådgivare

En rådgivare ska ha sådan utbildning på minst institutnivå eller annan motsvarande utbildning som är lämplig med tanke på det ämnesområde som rådgivningen gäller samt minst ett års arbetserfarenhet inom branschen i fråga. Av särskilda skäl kan avvikelse göras från utbildningskravet och som rådgivare även godkännas en person med motsvarande kunskaper och färdigheter och lång arbetserfarenhet. Rådgivaren ska dessutom ha erfarenhet av rådgivning.

Rådgivare ska med godkänt resultat avlägga ett prov som arrangeras av Landsbygdsverket. Rådgivningsorganisationen och rådgivaren ska dessutom förelägga Landsbygdsverket en skriftlig verksamhetsplan för rådgivningen.

Närmare bestämmelser om innehållet i provet för rådgivare och hur provet genomförs samt om vad som ska ingå i verksamhetsplanen för rådgivningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

47 §
Återkallelse av godkännande

Landsbygdsverket kan återkalla godkännandet, om rådgivningsorganisationen eller rådgivaren inte uppfyller förutsättningarna för att godkännas eller annars inte kan anses vara lämplig för sin uppgift på grund av allvarliga eller upprepade fel eller försummelser i sitt förfarande. Innan ett godkännande återkallas ska Landsbygdsverket ge rådgivningsorganisationen eller rådgivaren en skriftlig anmärkning samt höra organisationen eller rådgivaren.

Närmare bestämmelser om förfarandet för återkallelse av godkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

48 §
Utförande av rådgivningsuppgiften

De som utför rådgivningsuppgifter handlar under tjänsteansvar. Den som utför rådgivningsuppgifter ska dessutom iaktta förvaltningslagen, språklagen, samiska språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Vid ersättning av skador som uppkommit i samband med utförandet av rådgivningsuppgiften tillämpas skadeståndslagen.

49 §
Rådgivningsregister

För rådgivningssystemet finns ett rådgivningsregister. I registret införs

1) behövliga identifikationsuppgifter om och kontaktuppgifter till rådgivningsorganisationerna och rådgivarna i systemet för jordbruksrådgivning och de stödtagare som får rådgivning,

2) uppgifter om stödtagarnas respons på rådgivningsorganisationerna och rådgivarna, och

3) andra uppgifter som behövs för genomförande och uppföljning av rådgivningen.

Rådgivningsregistret förs av Landsbygdsverket. Utöver den registeransvarige har jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral och kommunernas myndigheter rätt att använda registret. Livsmedelssäkerhetsverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna har trots sekretessbestämmelserna rätt att få uppgifter ur registret genom en teknisk anslutning. Innan uppgifter lämnas ut genom en teknisk anslutning ska mottagaren redogöra för hur uppgifterna kommer att skyddas.

50 §
Utlämnande av uppgifter ur rådgivningsgistret samt bevaringstiden

På offentligheten för uppgifterna i rådgivningsregistret samt på utlämnandet av och avgifterna för utlämnande av uppgifter ur rådgivningsregistret tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och på behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999). Uppgifter om stödtagarens respons på jordbruksrådgivningen lämnas dock endast ut till statliga och kommunala myndigheter för skötseln av uppdrag som föreskrivs i lag eller i Europeiska unionens lagstiftning, till den rådgivare eller rådgivningsorganisation som fått responsen eller till den rådgivningsorganisation hos vilken den rådgivare som fått responsen är anställd. De uppgifter som avses ovan lämnas ut endast utan personuppgifter om den som gett responsen.

Godkända rådgivningsorganisationer och rådgivare får föras in i rådgivningsregistret för högst tre år i sänder. Uppgifterna bevaras i registret tio år efter utgången av det kalenderår då rådgivningen tillhandahölls.

10 kap.

Särskilda bestämmelser

51 §
Beslutsavgift

För beslut om stöd enligt denna lag tas det inte ut några avgifter hos sökanden och stödtagaren. För beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning tas det dock ut en avgift i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

52 §
Ersättning som betalas till kommuner i landskapet Åland

Kommunerna i landskapet Åland får ersättning för uppdrag som deras myndigheter utför enligt denna lag. Ersättningen betalas enligt antalet stödansökningar.

Närmare bestämmelser om grunderna för den ersättning som betalas till kommunerna i landskapet Åland och om ersättningens storlek utfärdas genom förordning av statsrådet.

53 §
Myndighetens rätt att få uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och andra behöriga myndigheter har trots sekretessbestämmelserna rätt att av statliga och kommunala myndigheter få sådana uppgifter om en sökande, dennes ekonomiska ställning och affärs- eller yrkesverksamhet eller andra förhållanden av betydelse för stödet som är nödvändiga för behandlingen av ärenden som gäller stöd.

Myndigheter, organ och personer som utför tillsynsuppdrag enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt av andra myndigheter få för sitt uppdrag behövliga uppgifter om stödsökande, stödtagare och den produktion stödet gäller.

Sådana uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemligheter eller om en enskilds personliga förhållanden som erhållits vid utförandet av uppdrag som avses i denna lag får trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till statliga och kommunala myndigheter för utförande av uppdrag enligt denna lag samt till åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott.

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och Livsmedelssäkerhetsverket får trots sekretessbestämmelserna till behöriga institutioner inom Europeiska unionen lämna ut sådana i övrigt sekretessbelagda uppgifter som erhållits vid verkställigheten av denna lag och som behövs för tillsynen över efterlevnaden av Europeiska unionens lagstiftning.

54 §
Ändringssökande

Omprövning av en kommunal myndighets beslut enligt denna lag får begäras i enlighet med förvaltningslagen hos den närings-, trafik- och miljöcentral som är behörig enligt 12 §. Om begäran om omprövning gäller ett beslut som fattats av en kommun i landskapet Åland, anförs begäran om omprövning hos Statens ämbetsverk på Åland.

Omprövning av förvaltningsbeslut som Landsbygdsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland har fattat får begäras i enlighet med förvaltningslagen hos den myndighet som fattat beslutet.

Ändring i omprövningsbeslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. På sökande av ändring tillämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ändring i beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen. Om besvären gäller något annat än återkrav enligt 31 §, får ändring i beslutet sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

11 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

55 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 19 mars 2013.

Genom denna lag upphävs lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) och lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

56 §
Övergångsbestämmelser

Tills något annat föreskrivs, tillämpas dock 3—5, 7 och 7 a § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik på sådan tillsyn som genomförandet av följande bestämmelser förutsätter:

1) bestämmelserna om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i gemenskapen i artikel 27 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) och bestämmelserna om saluföring och produktion i del II avdelning II kapitel 1 i den förordningen,

2) rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel och rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel,

3) rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

De förordningar av statsrådet och jord- och skogsbruksministeriet, beslut av jord- och skogsbruksministeriet och föreskrifter av Landsbygdsverket som utfärdats med stöd av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar och lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik förblir i kraft tills något annat bestäms eller föreskrivs.

På ansökningar som har blivit anhängiga före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 156/2012
JsUB 10/2012
RSv 7/2013

Helsingfors den 15 mars 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.