187/2013

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2013

Lag om ändring av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994) 2 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 680/2008, som följer:

2 a §
Närmare bestämmelser för samfund med hemvist inom Europeiska ekonomiska sam- arbetsområdet eller i skatteavtalsstater

Denna lag tillämpas inte på utländska samfund med hemvist i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat som avses i 2 § 3 mom. 2 punkten, förutsatt att rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG gäller staten i fråga eller att det med staten avtalats om ett sådant informationsutbyte i skatteärenden mellan myndigheterna som tillsammans med de avtalsslutande staternas interna lagstiftning möjliggör ett tillräckligt informationsutbyte för tillämpningen av denna lag. Vidare förutsätts att samfundet faktiskt har etablerat sig i hemviststaten och de facto bedriver ekonomisk verksamhet där.Denna lag träder i kraft den 18 mars 2013. Lagen tillämpas dock redan från och med den 1 januari 2013.

RP 190/2012
FiUB 4/2013
RSv 16/2013 
Rådets direktiv 2011/16/EU; EUT nr L 64, 11.3.2011, s. 1

  Helsingfors den 15 mars 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.