176/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 februari 2013

Miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om energicertifikat för byggnader (50/2013):

1 §
Bestämning av den beräknade totala energiförbrukningen

Den beräknade totala energiförbrukningen för en byggnad eller en del av en byggnad ska räknas ut enligt bilaga 1.

Ytan i en byggnad eller en del av en byggnad avser den uppvärmda nettoarean enligt bilaga 1.

2 §
Metoder och verktyg för beräkning av den totala energiförbrukningen

Vid upprättande av energicertifikat för avkylda byggnader eller avkylda delar av byggnader som ska uppföras, räknas den beräknade totala energiförbrukningen ut med hjälp av en dynamisk räknemetod. Den beräknade totala energiförbrukningen för andra byggnader eller delar av byggnader räknas ut med hjälp av en månadsbaserad räknemetod eller en dynamisk räknemetod.

Den som upprättar energicertifikatet ska ha tillgång till sådana verktyg för uträkning av den beräknade totala energiförbrukningen som räknemetoden förutsätter.

3 §
Klassificeringsskalor samt beteckningar för energiprestandaklasser

I energicertifikatet används klassificeringsskalor för energiprestanda enligt användningsändamålet för byggnaden eller delen av en byggnad samt bokstäverna A–G som beteckningar för energiprestandaklasserna på det sätt som anges i bilaga 2.

4 §
Utredning av en byggnads egenskaper

För utarbetande av rekommendationer för energibesparing ska den som upprättar ett energicertifikat bedöma i vilket energitekniskt skick byggnadsdelar och tekniska system i föremålet för certifikatet befinner sig samt reda ut sådana möjligheter till energibesparingar genom vilka energiprestandan för byggnaden eller en del av byggnaden kan förbättras på ett kostnadseffektivt sätt och utan att inomhusluftens kvalitet försämras. Rekommendationerna om energibesparingar ska innehålla en uppskattning av hur mycket energi som kan sparas och vilken inverkan detta har på den beräknade totala energiförbrukningen. Följande byggnadsdelar och tekniska system ska bedömas:

1) ytterväggar, ytterdörrar, fönster, vindsbjälklag och bottenbjälklag samt andra konstruktioner,

2) uppvärmningssystem,

3) bruksvattensystem,

4) ventilations- och luftkonditioneringssystem,

5) belysning,

6) kylsystem,

7) separat eluppvärmning,

8) övriga system som inverkar på byggnadens energiprestanda.

5 §
Övriga uppgifter som ska ges i energicertifikatet

I energicertifikatet får det utöver de uppgifter som krävs enligt bestämmelserna ingå uppgifter om faktorer som hänför sig till byggnadens underhåll och användning och som påverkar energi- eller miljömässiga egenskaper hos byggnaden eller en del av byggnaden. I energicertifikatet ska det meddelas var ägaren eller hyresgästen kan få mer detaljerad information om byggnaders energiprestanda och om rekommendationernas kostnadseffektivitet.

6 §
Formulär för energicertifikatblanketten

Energicertifikat ska upprättas på en blankett i enlighet med bilaga 3. De uppgifter som ska läggas fram i energicertifikatblanketten anges på det sätt som beskrivs i bilaga 4.

7 §
Betydande del av en byggnad

En del av en byggnad är betydande på det sätt som avses i 4 § 1 mom. i lagen om energicertifikat för byggnader (50/2013), om dess uppvärmda nettoarea utgör minst 10 procent av hela byggnadens uppvärmda nettoarea och ytan överstiger 50 kvadratmeter.

8 §
Energicertifikat enligt förenklat förfarande

Ett energicertifikat enligt ett sådant förenklat förfarande som avses i 17 § i lagen om energicertifikat för byggnader upprättas på en blankett i enlighet med bilaga 5. I offentligt framlagda annonser om försäljning eller uthyrning används då beteckningen H i stället för den beteckning som beskriver byggnadens energiprestanda.

9 §
Energicertifikat enligt den upphävda lagen

I sådana fall då ett energicertifikat som är i kraft har upprättats i enlighet med den upphävda lagen används som beteckning för energiprestandaklassen för en byggnad eller en del av en byggnad den bokstav som ingår i certifikatet försedd med 2007 som nedre index i offentligt framlagda annonser om försäljning eller uthyrning.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031); EGT nr L 153, 18.6.2010, s. 13

  Helsingfors den 27 februari 2013

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Överingenjör
Maarit Haakana

Bilagorna: MMf om energicertifikat för byggnader

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.