175/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 februari 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder (130/2001) 5 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 795/2008, samt

fogas till 2 § ett nytt 4 mom. och till 3 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

I lagen om energicertifikat för byggnader (50/2013) föreskrivs att den beteckning som beskriver energiprestandan för byggnaden ska nämnas vid annonseringen.

3 §

I lagen om energicertifikat för byggnader föreskrivs att den beteckning som beskriver energiprestandan för byggnaden ska nämnas vid annonseringen.

5 §

Vid en visning ska energicertifikatet för byggnaden vara framlagt, om det ska läggas fram enligt lagen om energicertifikat för byggnader.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031); EGT nr L 153, 18.6.2010, s. 13

  Helsingfors den 27 februari 2013

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Lagstiftningsråd
Riitta Kimari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.