174/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 februari 2013

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 7 § i statsrådets förordning om grunderna för mätning av aktielägenheters ytor och om disponentintyg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådet förordning om grunderna för mätning av aktielägenheters ytor och om disponentintyg (365/2010) 2 § 4 mom. och 7 § 3 punkten som följer:

2 §
Disponentintyg

På begäran av den som beställt disponentintyget kan intyget ges utan bokslutsuppgifter, verksamhetsberättelse och budgetuppgifter. En sådan begäran och utelämning av uppgifter ska nämnas i disponentintyget.


7 §
Övriga uppgifter

Övriga uppgifter som ska antecknas i disponentintyget är


3) uppgift om det energicertifikat som upprättats för den aktuella byggnaden i bolaget eller uppgift om att energicertifikat saknas,Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031); EGT nr L 153, 18.6.2010, s.13

  Helsingfors den 27 februari 2013    

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Lagstiftningsråd
Riitta Kimari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.