172/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 februari 2013

Statsrådets förordning om ändring av 23 § i och bilaga 1 till statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur (118/2010) 23 § 1 mom. 2 punkten och bilaga 1, sådana de lyder, 23 § 1 mom. 2 punkten i förordning 907/2010 och bilaga 1 i förordning 1382/2011, som följer:

23 §
Djurens välbefinnande

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om djurens välbefinnande har iakttagits ska det kontrolleras att följande djurskyddskrav iakttas vid hållande av nötkreatur, svin, värphöns, får och getter:


2) bestämmelserna om kastrering av grisar i 23 § 1 mom. 5 punkten i djurskyddsförordningen (396/1996) samt bestämmelserna om svinhållning i statsrådets förordning om skydd av svin (629/2012) i enlighet med bilaga 1,Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

  Helsingfors den 27 februari 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Johanna Wallius

Bilaga 1

KRAV PÅ DJURSKYDD VID HÅLLANDE AV NÖTKREATUR, SVIN, VÄRPHÖNS, FÅR OCH GETTER

Nötkreatur

Kontrollen gäller efterlevnaden av följande djurskyddskrav vid nötkreaturshållning som anges i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur:

a) egenskaper hos golvet i förvaringsutrymmet (4 § 1 mom.)

b) förhållandena i förvaringsutrymmet (5 § 1 mom.)

c) mat- och vattenbehållare (6 § 3 och 4 mom.)

d) förvaringsutrymme för kalvar (7 §) och uppbindning av kalvar (12 § 3 mom.)

e) utrymmeskrav för stallar med bås (8 §)

f) utrymmeskrav för lösdriftsstallar (9 § 2 mom.)

g) utfodring och vattning (13 § 1 och 2 mom.)

Svin

Kontrollen gäller efterlevnaden av följande djurskyddskrav vid svinhållning som anges i statsrådets förordning om skydd av svin:

a) uppfödning av svin i grupp (3 §)

b) svins sociala umgänge i förvaringsutrymmet (4 § 3 mom.)

c) förhållandena i förvaringsutrymmet (6 § 1 mom. och 6 § 3 mom. första meningen)

d) ventilation vid störningar i ett maskinellt ventilationssystem (6 § 2 mom.)

e) grisningsboxar och grisningshäckar (9 § 1, 3 och 4 mom.)

f) gruppboxar för suggor och gyltor (10 §)

g) galtboxar (11 §)

h) material som hänför sig till arttypiska beteendebehov (13 § 3 mom.)

i) utfodring av svin (15 § 1 mom. första och andra meningen)

j) utfodring av svin som hålls i grupp (15 § 2 mom. första meningen)

k) tillräcklig mängd rent dricksvatten (15 § 3 mom.)

Till den del det enligt övergångsbestämmelserna i 19 § i statsrådets förordning om skydd av svin är möjligt att vid den svinhållningsplats som kontrollen gäller iaktta de krav som gällde vid ikraftträdandet av förordningen, gäller kontrollen dock de nämnda kraven.

Värphöns

Kontrollen gäller efterlevnaden av följande djurskyddskrav vid hönshållning som anges i statsrådets förordning om skydd av höns:

a) egenskaper hos inhysningssystem i två eller flera våningar (3 § 4 mom. första och andra meningen)

b) förhållandena i förvaringsutrymmet (4 § 1 mom.)

c) ventilation vid störningar i ett maskinellt ventilationssystem (4 § 2 mom.)

d) tillräcklig mängd foder och dricksvatten (9 § 2 mom. första meningen)

e) belysningsrytmen i hönseriet (4 § 3 mom. tredje meningen)

f)  måtten på inredda burar (11 § 1—3 mom. och 5 mom.)

g) måtten på golvhönserier (12 §)

h) särskilda krav i golvhönserier med minst 350 höns (13 §)

Får

Kontrollen gäller efterlevnaden av följande djurskyddskrav vid fårskötsel som anges i statsrådets förordning om skydd av får:

a) förhållandena i förvaringsutrymmet (7 § första meningen)

b) vattning och utfodring (12 §)

c) utrymmeskrav (4 § 1 och 2 mom.)

d) uppbindning av får (11 §)

Getter

Kontrollen gäller efterlevnaden av följande djurskyddskrav vid gethållning som anges i statsrådets förordning om skydd av getter:

a) förhållandena i förvaringsutrymmet (7 § 1 mom.)

b) vattning och utfodring (11 § 1 och 2 mom. samt 4 och 5 mom.)

c) utrymmeskrav (4 § 1 mom.)

d) uppbindning av getter (10 § första meningen)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.