170/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 februari 2013

Statsrådets förordning om behörigheten hos den som upprättar energicertifikat för byggnader och om förutsättningarna för förenklat förfarande för energicertifikat

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 4 mom. och 17 § 3 mom. i lagen om energicertifikat för byggnader (50/2013):

1 §
Kravnivåer för uppgiften att upprätta energicertifikat

De kravnivåer för uppgiften att upprätta energicertifikat som avses i 12 § 2 mom. i lagen om energicertifikat för byggnader (50/2013) är grundläggande nivå och högre nivå.

Kravnivån för uppgiften att upprätta energicertifikat är högre nivå, då energicertifikatet upprättas för en avkyld byggnad eller en avkyld del av en byggnad som ska uppföras. Kravnivån är högre nivå också i andra situationer där den beräknade totala energiförbrukningen när energicertifikatet upprättas räknas ut med en sådan metod för att beräkna värmeöverföringen i vilken konstruktionsdelarnas värmemagasinerande egenskaper beaktas som en funktion av tid (dynamisk beräkningsmetod). I övrigt är kravnivån grundläggande nivå.

2 §
Examen eller arbetserfarenhet som krävs av den som upprättar energicertifikat på kravnivån grundläggande nivå

Den som upprättar energicertifikat på kravnivån grundläggande nivå ska ha högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen inom bygg-, husteknik- eller energiteknikbranschen eller tidigare byggnadsingenjörs-, byggnadsarkitekts-, VVS-ingenjörs-, maskiningenjörs- eller elingenjörsexamen eller VVS-tekniker-, eltekniker- eller byggmästarexamen. 

Som arbetserfarenhet som ersätter examen godkänns minst tre års arbetserfarenhet i uppgifter som hänför sig till byggnaders energiprestanda.

3 §
Examen eller arbetserfarenhet som krävs av den som upprättar energicertifikat på kravnivån högre nivå

Den som upprättar energicertifikat på kravnivån högre nivå ska ha högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen inom bygg-, husteknik- eller energiteknikbranschen eller tidigare byggnadsingenjörs- eller byggnadsarkitektsexamen eller VVS-ingenjörs-, maskiningenjörs- eller elingenjörsexamen.

Som arbetserfarenhet som ersätter examen godkänns minst ett års arbetserfarenhet i uppgifter som gäller beräkning av byggnaders energiprestanda med en dynamisk räknemetod, om sökanden har behörighet att upprätta energicertifikat på kravnivån grundläggande nivå.

4 §
Förenklat förfarande för energicertifikat

När möjligheten att använda ett sådant förenklat förfarande för energicertifikat som avses i 17 § i lagen om energicertifikat för byggnader bedöms, ska värdet på den byggnad eller fastighet eller den lägenhet eller den besittningsrätt till lägenheten som säljs, anses vara mycket ringa om försäljningspriset understiger 50 000 euro.

Förenklat förfarande kan användas av någon annan särskild anledning utöver försäljning eller uthyrning mellan nära släktingar, också när den byggnad, fastighet eller lägenhet som säljs eller hyrs ut inte visas för allmänheten för försäljning eller uthyrning eller bjuds ut till försäljning eller uthyrning genom offentlig annonsering.  Förenklat förfarande kan också användas, om hyran för byggnaden, fastigheten eller lägenheten understiger 350 euro per månad.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031);EGT nr L 153, 18.6.2010, s. 13

  Helsingfors den 27 februari 2013

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Lagstiftningsråd
Riitta Kimari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.