166/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 21 februari 2013

Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) GMDSS-systemet det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss,

2) sjöområde A1, A2, A3 och A4 sjöområden enligt GMDSS-systemet,

3) maskineffekt framdrivningsmaskineriets totala maximala kontinuerliga effekt, angiven i kilowatt, enligt besiktningsbeviset eller någon annan officiell handling,

4) effekttal det tal som fås genom att de disponibla ångpannornas största tillåtna drifttryck och produkterna av effektens talvärden adderas, varvid med drifttryck avses övertryck, angivet i bar, och med effekt den värmeenergi som under tidsenheten överförs i vätska och ånga, angiven i megawatt,

5) skolfartyg fartyg som förvaltas eller drivs av en godkänd utbildningsanordnare och som används för att anordna sådan utbildning som avses i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) eller denna förordning,

6) godkänd utbildningsanordnare en utbildningsanordnare bedömd och godkänd enligt STCW-konventionen eller en utbildningsanordnare som har tillstånd beviljat av undervisnings- och kulturministeriet att anordna sjöfartsutbildning,

7) handledd praktik studier ombord på fartyg eller i simulator, som krävs för certifiering och är dokumenterad i en godkänd utbildningsjournal och ingår i utbildningen. Studierna kan även fullgöras som medlem av besättningen.

2 kap.

Fartygs bemanning

2 §
Ansökan om fastställande av bemanningen

Redaren ska i sin ansökan om fastställande av bemanningen av ett fartyg lämna in uppgifter om följande omständigheter:

1) vakthållning och sjöfartsskydd,

2) arbets- och vilotider,

3) fartområden,

4) hamnanlöpens frekvens och sjöresornas längd,

5) förtöjning och lösgöring av fartyget,

6) last, lasthantering, stuvning och säkring av lasten,

7) omhändertagande av fartygspersonalen och passagerarna, inklusive fartygspersonalens mathållning,

8) fartygets drift, service och underhåll,

9) skyddet av den marina miljön,

10) maskineriernas antal, storlek och typ,

11) fartygets storlek, typ och utrustning,

12) utbildning som ges ombord.

3 §
Omständigheter som ska beaktas vid fastställande av bemanningen

När Trafiksäkerhetsverket fastställer bemanningen för ett fartyg ska hänsyn tas till om befälhavaren och maskinchefen deltar i vakthållningen eller inte.

4 §
Redarens skyldigheter när det gäller fartygets bemanning

Innan en sjöman tar emot en befattning ombord, ska redaren försäkra sig om att

1) sjömannen har den behörighet som krävs för att sköta befattningen,

2) sjömannen har genomgått nödvändiga repetitionskurser och uppdaterat sin utbildning enligt kraven i STCW-konventionen,

3) uppgifterna om sjömannens utbildning, behörighet och arbetserfarenhet är riktiga och att hans eller hennes hälsa uppfyller kraven i bestämmelserna och föreskrifterna om sjöfolks hälsa och att dessa uppgifter finns i ett av redaren fört register, ur vilket sjömannen har möjlighet att ta del av de uppgifter som gäller honom själv,

4) sjömannen instrueras i enlighet med redarens fartygsspecifika anvisningar i att utföra de specialuppgifter som ingår i befattningen, görs förtrogen med fartyget, dess anordningar och instrument, rutinerna ombord, säkerhetsarrangemangen, livräddningsutrustningen och de uppgifter som han har i en nödsituation, och en anteckning om detta görs i fartygsdokumenten,

5) sjömannen förmår samarbeta effektivt med andra i en nödsituation så att säkerheten för människoliv och fartyg kan tryggas, sjöfartsskyddsuppgifterna skötas och skador på miljön förebyggas.

Redaren ska försäkra sig om att befälhavare, annat befäl och manskap som har tilldelats särskilda uppgifter och ansvar på ro-ro-passagerarfartyg görs förtrogna med det ansvar och de skyldigheter som sammanhänger med deras uppgifter enligt riktlinjerna i regel B-I/14.2 i STCW-koden.

Redaren ska vid bemanning av fartyget ta i beaktande att överstyrmannen och förste maskinmästaren när som helst kan bli tvungna att ta över ansvaret för hela fartyget respektive maskinavdelningen.

Redaren ska vid planering av bemanningen bedöma om fartygets elektriska installationer kräver att den som ansvarar för dem är behörig elmästare. Redaren ska också bedöma huruvida fartygets trafikeringsförhållanden och bruttodräktighet är sådana att trevaktssystem bör tillämpas i fartygets däcks- och maskinavdelning.

5 §
Befälhavarens skyldigheter när det gäller fartygets bemanning

Befälhavaren ska se till att fartygspersonalens storlek, sammansättning och arbetsfördelning under varje enskild resa är sådan att följande funktioner kan skötas:

1) fartyget kan framföras säkert från hamn till hamn,

2) fartyget underkastas driftservice i den omfattning som den planerade resan kräver,

3) navigations-, livräddnings-, brandskydds-, och den övriga säkerhetsutrustningen kan användas och underhållas,

4) maskineriet, automatiken, kontrollinstrumenten och kommunikationsutrustningen kan användas och underhållas i sådan utsträckning att fartyget kan framföras säkert,

5) de funktioner som en bogsering av fartyget kräver kan skötas, med beaktande av bogseringens art,

6) fartyget kan förtöjas och lösgöras säkert,

7) personalen och övriga personer som bor ombord får den service de behöver,

8) sjöfartsskyddet och skyddet av miljön kan säkerställas.

Befälhavaren ska se till att fartygspersonalen har tillräckliga språkkunskaper för att kunna förstå säkerhetsrelaterade föreskrifter, anvisningar och muntliga instruktioner.

6 §
Bemanningscertifikatets giltighet och ändring av bemanningen

Bemanningscertifikat för internationell fart kan utfärdas för högst fem år. För fartyg som används inom fartområdena i inrikes fart kan bemanningscertifikat utfärdas för viss tid eller tills vidare.

När fartygets första bemanning fastställs och när väsentliga ändringar i bemanningen har skett, fastställer Trafiksäkerhetsverket bemanningen för en period av sex månader. Innan det för en viss tid om sex månader utfärdade certifikatet förnyas ska Trafiksäkerhetsverket av befälhavaren och maskinchefen begära ett utlåtande angående bemanningens lämplighet.

Vid upprepade brott mot bestämmelserna om sjöfolks vilotider ombord, ska Trafiksäkerhetsverket på begäran av arbetarskyddsmyndigheten ta fartygets minimibemanning under omprövning.

3 kap.

Behörighetskrav för fartygsbefäl

7 §
Behörighetskrav för befälhavare på last- och passagerarfartyg

Befälhavaren på ett passagerarfartyg med en bruttodräktighet under 100, som används på ett namngivet och avgränsat område inom fartområde i inrikes fart, ska ha förarbrev eller förarbrev A för fiskefartyg.

Befälhavaren på ett lastfartyg med en bruttodräktighet under 100, som används inom fartområde i inrikes fart, ska ha förarbrev eller förarbrev B för fiskefartyg.

Befälhavaren på ett lastfartyg med en bruttodräktighet under 100, som används inom fartområdena II och III i inrikes fart, ska ha fullgjort utbildningen för skeppare i inrikes fart och ha tjänstgjort fyra månader till sjöss. Utbildningen och sjötjänstgöringen för skeppare i inrikes fart ska styrkas genom ett intyg utfärdat av Trafiksäkerhetsverket och de kan ersättas med skepparbrev B för fiskefartyg.

Befälhavaren på ett lastfartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet om minst 100 men under 500 ska ha skepparbrev för inrikes fart eller skepparbrev B för fiskefartyg.

Befälhavaren på ett passagerarfartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet under 300 ska ha skepparbrev för inrikes fart eller skepparbrev B för fiskefartyg. Av befälhavaren på ett passagerarfartyg som används i inrikes fart inom fartområde III krävs därtill minst 12 månaders sjötjänstgöring som styrman eller befälhavare.

Befälhavaren på ett passagerarfartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet om minst 300 men under 500 ska ha skepparbrev för inrikes fart eller skepparbrev B för fiskefartyg och ha tjänstgjort 12 månader till sjöss som styrman eller befälhavare.

Befälhavaren på ett fartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet om minst 500 men under 1 000 ska ha vaktstyrmansbrev eller skepparbrev A för fiskefartyg. Av befälhavaren på passagerarfartyg krävs därtill minst 12 månaders sjötjänstgöring som styrman eller befälhavare.

Befälhavaren på ett fartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet om minst 1 000 men under 3 000 ska ha överstyrmansbrev eller vaktstyrmansbrev och ha tjänstgjort 36 månader till sjöss som styrman eller 24 månader som styrman, varav minst 12 månader som överstyrman.

Befälhavaren på ett fartyg med en bruttodräktighet under 500 i Östersjötrafik eller närtrafik ska ha behörighetsbrev för befälhavare i närtrafik.

Befälhavaren på ett fartyg med en bruttodräktighet under 500 i Europatrafik eller fjärrtrafik ska ha överstyrmansbrev och ha tjänstgjort 36 månader till sjöss som styrman eller 24 månader som styrman, varav minst 12 månader som överstyrman.

Befälhavaren på ett fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet om minst 500 men under 3 000 ska ha överstyrmansbrev och ha tjänstgjort 36 månader till sjöss som styrman eller 24 månader som styrman, varav minst 12 månader som överstyrman.

Befälhavaren på ett fartyg med en bruttodräktighet om 3 000 eller mera ska ha sjökaptensbrev.

8 §
Behörighetskrav för maskinchef på last- och passagerarfartyg

På fartyg med en maskineffekt under 350 kilowatt, där maskinkontrollinstrumenten är placerade så att maskineriet kan styras från manöverplatsen, kan fartygets befälhavare tjänstgöra som maskinchef.

På fartyg i inrikes fart med en maskineffekt av minst 350 kilowatt men under 750 kilowatt ska maskinchefen ha maskinskötarbrev.

Maskinchefen på ett fartyg i inrikes fart med en maskineffekt av minst 750 kilowatt men under 3 000 kilowatt ska ha vaktmaskinmästarbrev och ha tjänstgjort minst 12 månader till sjöss som maskinmästare.

Maskinchefen på ett fartyg med en maskineffekt av minst 350 kilowatt men under 750 kilowatt i Östersjötrafik och närtrafik ska ha maskinskötarbrev och ha tjänstgjort minst 12 månader till sjöss som maskinmästare.

Maskinchefen på fartyg med en maskineffekt av minst 350 kilowatt men under 750 kilowatt i Europatrafik och fjärrtrafik ska ha vaktmaskinmästarbrev och ha tjänstgjort minst 12 månader till sjöss som maskinmästare.

Maskinchefen på ett fartyg i internationell fart med en maskineffekt av minst 750 kilowatt men under 3 000 kilowatt ska ha minst behörighetsbrev för maskinchefer på fartyg med en maskineffekt under 3 000 kilowatt.

Maskinchefen på ett fartyg med en maskineffekt av minst 3 000 kilowatt ska ha övermaskinmästarbrev.

Maskinchefen på ett ångfartyg ska ha ett behörighetsbrev i enlighet med ångpannornas totala effekttal enligt 13 §.

9 §
Behörighetskrav för befäl på fiskefartyg

Befälhavaren på ett fiskefartyg i klass I ska ha förarbrev B för fiskefartyg i fångstområde i och II och förarbrev A för fiskefartyg i fångstområde III.

Befälhavaren på ett fiskefartyg i klass II ska ha förarbrev A för fiskefartyg.

Styrmannen på ett fiskefartyg i klass III ska ha skepparbrev B för fiskefartyg och befälhavaren ska ha skepparbrev A för fiskefartyg.

På fiskefartyg med en maskineffekt under 350 kilowatt, där maskinkontrollinstrumenten är så placerade att fartyget kan styras från manöverplatsen, kan fartygets befälhavare tjänstgöra som maskinchef.

På ett fiskefartyg med en maskineffekt av minst 350 kilowatt men under 750 kilowatt ska en medlem av besättningen ha maskinskötarbrev.

Om fiskefartyget har en maskineffekt av minst 750 kilowatt, ska maskinchefen ha vaktmaskinmästarbrev.

Den som har genomgått säkerhetsutbildning för tjänstgöring på fiskefartyg och som enligt denna förordning har

1) vaktstyrmansbrev kan tjänstgöra som styrman på fiskefartyg i klass III på Östersjön; befälhavare på fiskefartyg i klass III ska därtill ha tjänstgjort 12 månader som styrman, varav minst sex månader som styrman eller befälhavare på fiskefartyg med en längd av 12 meter eller mer,

2) skepparbrev för inrikes fart kan tjänstgöra som befälhavare på ett sådant fiskefartyg vars framförande kräver förarbrev A för fiskefartyg,

3) förarbrev kan tjänstgöra som befälhavare på ett sådant fiskefartyg vars framförande kräver förarbrev B för fiskefartyg.

4 kap.

Övriga behörighets- och utbildningskrav

10 §
Behörighetskrav för radiopersonal

Varje däcksbefäl på passagerarfartyg och minst en person på lastfartyg som används inom fartområde i inrikes fart ska ha ett certifikat för VHF-kommunikation. På fartyg där VHF-radiotelefon med DSC-funktion krävs ska de ovan nämnda personerna ha ROC- eller SRC-certifikat.

Varje däcksbefäl på passagerarfartyg och minst en person på lastfartyg inom fartområde II i inrikes fart ska ha ROC- eller SRC-certifikat.

Varje däcksbefäl på passagerarfartyg och minst ett däcksbefäl på lastfartyg inom fartområde III i inrikes fart ska ha ROC- eller SRC-certifikat.

Varje däcksbefäl på fartyg i internationell fart ska ha minst ROC-certifikat. Därtill ska varje däcksbefäl på fartyg som används i sjöområdena A2, A3 och A4 ha GOC-certifikat.

På passagerarfartyg i internationell fart ska ett däcksbefäl ha begränsad radiotelefonistbehörighet enligt luftfartsföreskriften PEL M2-93. Provet i flygteletjänst enligt nämnda föreskrift ska vara avlagt på engelska. På övriga fartyg ska en person ha nämnda behörighet, om luftfartsradio används ombord.

På vajerfärja som är utrustad med enbart VHF-radiotelefon ska färjföraren ha ROC- eller SRC-certifikat eller Begränsat radiotelefonistcertifikat (endast VHF).

På pråmar som används som bostad för arbetare vid vattenbyggen inom fartområdena för inrikes fart ska minst en person ha ROC- eller SRC-certifikat eller Begränsat radiotelefonistcertifikat (endast VHF).

På fiskefartyg med en längd under 45 meter, som inte omfattas av rådets direktiv 97/70/EG om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver, ska minst en person ha ROC- eller SRC-certifikat, om fartyget rör sig inom sjöområde A1. Rör sig fartyget utanför sjöområde A1, ska minst en person ombord ha GOC- eller LRC–certifikat.

På fiskefartyg med en längd av minst 45 meter och på sådana fiskefartyg under 45 meter som omfattas av det i 8 mom. nämnda direktivet ska minst en person ha ROC-certifikat, om fartyget rör sig inom sjöområde A1. Rör sig fartyget utanför sjöområde A1, ska minst en person ombord ha GOC-certifikat.

11 §
Behörighetskrav för ekonomipersonalen på fartyg som inte är fiskefartyg

Var och en som svarar för eller deltar i tillredningen av mat ska ha hygienkompetensintyg. Dessutom ska personen ha praktisk förmåga att laga mat.

På fartyg med en bemanning om sju till nio personer, ska en person i fartygspersonalen ha minst behörighetsbrev för fartygskock.

På fartyg med tio personers bemanning eller flera ska det finnas en person med minst behörighetsbrev för fartygskock som är särskilt avdelad för att svara för tillredningen av mat.

En kock på ett passagerarfartyg som lagar mat för både passagerarna och fartygspersonalen och som är utbildad restaurangkock anses uppfylla de behörighetskrav som avses i 3 mom.

Redaren kan av tvingande skäl skriftligen söka dispens från behörighetskraven för fartygskock. Dispens kan beviljas till nästföljande hamn där det är möjligt att anställa en person som uppfyller behörighetskraven. Dispens kan dock beviljas för högst en månad. En förutsättning för dispens är att den för vilken dispens söks har gjorts förtrogen med och fått instruktioner om sina uppgifter inbegripet hygien och förvaring av livsmedel.

12 §
Användare av tryckbärande anordningar

Maskinchefen ska enligt 10 § i lagen om tryckbärande anordningar (869/1999) utse en eller flera kompetenta medlemmar av fartygspersonalen till användare av tryckbärande anordning. Denna eller dessa ska göras förtrogna med användningen av anordningen.

Användaren sköter den tryckbärande anordningen i enlighet med driftsövervakarens order och instruktioner.

13 §
Driftsövervakare av tryckbärande anordning på fartyg

På fartyg där ångpannor är installerade ska det maskinbefäl som är driftsövervakare ha

1) ångmaskinskötarbrev, med vilket kan jämställas maskinskötarbrev A enligt förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar (891/1999), om ångpannornas sammanlagda effekttal är högst 100 och trycket är högst 25 bar,

2) ångvaktmaskinmästarbrev, med vilket kan jämställas undermaskinmästarbrev enligt förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar, om ångpannornas sammanlagda effekttal är över 100 men högst 500 och trycket är högst 40 bar,

3) ångmaskinmästarbrev, med vilket kan jämställas maskinmästarbrev enligt förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar, om ångpannornas sammanlagda effekttal är över 500 men högst 5 000,

4) överångmaskinmästarbrev, med vilket kan jämställas övermaskinmästarbrev enligt förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar, om ångpannornas sammanlagda effekttal är över 5 000.

14 §
Specialbehörigheter för personal på passagerarfartyg

Personal på passagerarfartyg i internationell fart och sådana passagerarfartyg i inrikes fart som får medföra 400 passagerare eller fler ska, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha den förtrogenhetsutbildning som krävs i 2–5 mom. enligt deras befattning, arbetsuppgifter och ansvar.

Befälhavare, befäl och annan fartygspersonal som enligt mönstringslistan ska bistå passagerare i nödsituationer på passagerarfartyg eller som tilldelats direkt ansvar för passagerares ombord- och landstigning ska ha fullgjort utbildning i kontroll av folkmassor enligt regel A-V/2.1 i STCW-koden. Utbildningen gäller i fem år.

Personal som direkt betjänar passagerare i passagerarutrymmen ombord ska, förutom det behörighetsbrev som fordras för befattningen, ha fullgjort säkerhetsutbildning enligt regel A-V/2.2 i STCW-koden.

Befälhavare, överstyrmän, maskinchefer, förste maskinmästare och varje annan person som hör till fartygspersonalen och som enligt mönstringslistan ansvarar för passagerarnas säkerhet i nödsituationer ombord på passagerarfartyg ska ha fullgjort utbildning i krishantering och mänskligt beteende enligt regel A-V/2.3 i STCW-koden. Utbildningen gäller i fem år.

Befälhavare, överstyrmän, maskinchefer, förste maskinmästare och varje annan person som hör till fartygspersonalen och som tilldelats direkt ansvar för passagerares ombord- och landstigning, lastning, lossning eller säkring av last, eller stängning av skrovöppningar ombord på ro-ro-passagerarfartyg ska, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha fullgjort utbildning i passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet enligt regel A-V/2.4 i STCW-koden. Utbildningen gäller i fem år.

Utbildning som avses i 2, 3 och 5 mom. kan ges ombord.

Utbildning som avses i 4 mom. ges av en godkänd anordnare av sjöfartsutbildning.

Utbildningsanordnaren ska utfärda ett intyg över fullgjord utbildning. Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan utfärda ett certifikat över specialbehörighet på basis av den fullgjorda utbildningen.

15 §
Specialbehörigheter för personal på olje-, kemikalie- och gastankfartyg

Personal som har tilldelats lasthanteringsuppgifter på olje- och kemikalietankfartyg ska, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha ett certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för personal på olje- och kemikalietankfartyg och ett certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande säkerhetsutbildning.

Befälhavare, överstyrmän, maskinchefer, förste maskinmästare och varje annan person som hör till fartygspersonalen och har direkt ansvar för hantering av last och andra lastrelaterade uppgifter på oljetankfartyg ska, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen ha certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på oljetankfartyg.

Befälhavare, överstyrmän, maskinchefer, förste maskinmästare och varje annan person som hör till fartygspersonalen och har direkt ansvar för hantering av last och andra lastrelaterade uppgifter på kemikalietankfartyg ska, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha ett certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på kemikalietankfartyg.

Personal som har tilldelats lasthanteringsuppgifter på gastankfartyg ska, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha ett certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för personal på gastankfartyg och ett certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande säkerhetsutbildning.

Befälhavare, överstyrmän, maskinchefer, förste maskinmästare och varje annan person som hör till fartygspersonalen och som har direkt ansvar för hantering av last och andra lastrelaterade uppgifter på gastankfartyg ska, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha ett certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på gastankfartyg.

16 §
Behörighetskrav för befäl på höghastighetsfartyg

Befälhavare och annat befäl på höghastighetsfartyg ska, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha ett certifikat över specialbehörighet för befäl på höghastighetsfartyg. Övrig fartygspersonal ska ha uppgiftsrelaterad utbildning.

17 §
Behörighetskrav för personal på dynamiskt uppburna fartyg

Personal på dynamiskt uppburna fartyg ska ha uppgiftsrelaterad utbildning enligt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter.

18 §
Sjöfartsskyddsrelaterad utbildning och behörighet

Fartygspersonal ska ha grundläggande sjöfartsskyddsutbildning enligt regel A-VI/6.1 i STCW-koden. Certifikat över specialbehörighet kan utfärdas på basis av utbildningen.

Personalen ska fartygsspecifikt göras förtrogen med sjöfartsskydd enligt regel A-VI/6 i STCW-koden. Inskolningen ges av fartygets skyddschef eller en person med skyddschefs behörighet.

Personal som tilldelats särskilda sjöfartsskyddsuppgifter ska ha specialutbildning i sjöfartsskydd enligt regel A-VI/6.2 i STCW-koden. Certifikat över specialbehörighet kan utfärdas på basis av utbildningen.

Den som tjänstgör som fartygets skyddschef ska ha certifikat över specialbehörighet för skyddschef enligt regel A-VI/5 i STCW-koden.

De krav som avses i 1-4 mom. gäller fartyg på vilka EU-bestämmelserna om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar tillämpas.

19 §
Säkerhets- och sjukvårdsutbildning för fartygspersonal

Fartygspersonal ska fartygsspecifikt göras förtrogen med nödsituationer enligt regel A-VI/1 i STCW-koden.

Personal på fartyg som inte går i inrikes fart och som ingår i fartygets minimibemanning eller som har tilldelats säkerhetsuppgifter eller uppgifter för förhindrande av förorening av miljön ska ha grundläggande säkerhetsutbildning enligt regel A-VI/1 i STCW-koden.

Däcksman som tjänstgör på sådant fartyg i inrikes fart som medför 250 passagerare eller fler ska ha grundläggande säkerhetsutbildning enligt regel A-VI/1 i STCW-koden. Beträffande övriga fartyg i inrikes fart kan redaren enligt egen prövning kräva att fartygspersonalen har grundläggande säkerhetsutbildning.

Fartygspersonalen ska ha utbildning i brandbekämpning anpassad till deras uppgifter.

Personal som svarar för första hjälpen ska ha utbildning i första hjälpen.

Personal som svarar för sjukvård ska ha fullgjort sjukvårdsutbildningen för sjöfolk. Utbildningen ska förnyas med fem års mellanrum.

5 kap.

Behörighetsbrev

Ansökan om behörighetsbrev
20 §
Ansökan om behörighetsbrev

Till sin ansökan om behörighetsbrev ska sökanden foga en redogörelse över sin utbildning och sin arbetserfarenhet. Även en kopia av eventuellt tidigare behörighetsbrev ska bifogas, likaså ett passfoto, om det behörighetsbrev som söks ska vara fotografiförsett. Vid förstagångsansökan ska sökanden kunna styrka sin identitet på ett tillförlitligt sätt. Sökanden ska dessutom förete en utredning om att hans eller hennes hälsa uppfyller kraven i bestämmelserna och föreskrifterna om sjömäns hälsa.

Behörighetsbrev för däcksbefäl
21 §
Behörighetsbrev för förare

För erhållande av behörighetsbrev för förare krävs

1) minst 18 års ålder,

2) förarutbildning,

3) tre månaders sjötjänstgöring i däcks- eller maskinavdelningen på fartyg eller tre månaders tjänstgöring i fritidsbåt eller på nöjesfartyg med en längd över tio meter och en maskineffekt över 50 kilowatt.

22 §
Behörighetsbrev för skeppare i inrikes fart

För behörighetsbrev för skeppare i inrikes fart krävs

1) minst 18 års ålder,

2) utbildning för skeppare i inrikes fart,

3) åtta månaders sjötjänstgöring i däcksavdelningen, i vilken tjänstgöring får ingå högst två månaders sjötjänstgöring i maskinavdelningen.

23 §
Vaktstyrmansbrev

För vaktstyrmansbrev krävs

1) minst 18 års ålder,

2) vaktstyrmansutbildning enligt regel A-II/1 i STCW-koden, och

3) sjötjänstgöring

a) som ett led i den vaktstyrmansutbildning som avses i 2 punkten, minst 12 månader handledd praktik på fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet om minst 500, eller

b) under minst 36 månaders tid i däcksavdelningen på fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet om minst 500.

I sjötjänstgöringen enligt 1 mom. 3 punkten ska ingå minst sex månaders tjänstgöring i uppgifter som har samband med vakthållning på bryggan under uppsikt av ett däcksbefäl.

Den handledda praktiken enligt 1 mom. 3 a-punkten kan förutsatt att den dokumenteras i en godkänd utbildningsjournal för handledd praktik, delvis fullgöras i däcksavdelningen, på ett eller flera av följande sätt:

1) godkänd simulatorträning under högst en månad,

2) praktik på skolfartyg under högst två månader,

3) praktik på isbrytare i inrikes fart under högst en månad,

4) praktik på segelfartyg under högst en månad,

5) praktik under värnpliktstiden under högst två månader.

24 §
Behörighetsbrev för styrmän i närtrafik

För behörighetsbrev för styrmän i närtrafik krävs

1) minst 18 års ålder,

2) styrmans- eller befälhavarutbildning enligt regel A-II/3 i STCW-koden,

3) sjötjänstgöring eller arbetspraktik enligt följande:

a) som ett led i den utbildning som avses i 2 punkten, minst åtta månader handledd praktik, eller

b) minst 36 månader godkänd sjötjänstgöring i däcksavdelningen.

25 §
Behörighetsbrev för befälhavare i närtrafik

För behörighetsbrev som befälhavare i närtrafik krävs

1) minst 20 års ålder,

2) befälhavarutbildning enligt regel A-II/3 i STCW-koden,

3) minst 12 månader godkänd sjötjänstgöring som styrman.

26 §
Överstyrmansbrev

För överstyrmansbrev krävs

1) sjökaptensutbildning enligt regel A-II/2 i STCW-koden,

2) vaktstyrmansbrev,

3) sjötjänstgöring under 12 månader som styrman på fartyg med en bruttodräktighet om minst 500.

Av den sjötjänstgöring som avses i 1 mom. 3 punkten kan högst sex månader vara sjötjänstgöring på fartyg i inrikes fart.

Om överstyrmansbrevet ger behörighet att tjänstgöra som befälhavare på ett fartyg med en bruttodräktighet under 3 000, ska sökanden ha utbildning enligt regel A-II/2.5 i STCW-koden och 36 månader godkänd sjötjänstgöring som styrman eller 24 månader som styrman, varav 12 månader som överstyrman.

27 §
Sjökaptensbrev

För sjökaptensbrev krävs

1) sjökaptensutbildning enligt regel A-II/2 i STCW-koden,

2) vaktstyrmansbrev,

3) sjötjänstgöring på fartyg med en bruttodräktighet om minst 500 enligt följande:

a) som styrman under 36 månader eller

b) som styrman under 24 månader, varav minst 12 månader sjötjänstgöring som överstyrman.

Av den sjötjänstgöring som avses i 1 mom. 3 punkten ska 12 månader vara tjänstgöring på fartyg med en bruttodräktighet om minst 3 000 i internationell fart.

Av den sjötjänstgöring som avses i 1 mom. 3 punkten kan högst sex månader vara sjötjänstgöring på fartyg i inrikes fart.

28 §
Förarbrev B för fiskefartyg

För förarbrev B för fiskefartyg krävs

1) minst 18 års ålder,

2) intyg utfärdat av yrkeshögskola eller läroinrättning som tillhandahåller sjöfartsutbildning eller läroinrättning som har rätt att ge utbildning som leder till grundexamen i fiskhushållning eller av Trafiksäkerhetsverket över att sökanden är förtrogen med

a) reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss och på inre farvatten, sjömärkena, sjökortet, kompassen och deviationen och hur man pejlar, använder loggen och lodet och för skeppsdagbok,

b) bestämmelserna och föreskrifterna om besiktning av fartyg och om fartygs befälhavare till nödvändiga delar samt sociallagstiftningen inom sjöfarten i huvuddrag,

c) förbränningsmotorernas konstruktion, skötsel och drift i tillräcklig utsträckning liksom även de viktigaste bestämmelserna och föreskrifterna om dem,

3) 12 månader sjötjänstgöring i däcksavdelningen på ett fiske- eller handelsfartyg.

Kraven i 1 mom. 2 punkten kan uppfyllas genom fullgjord förarutbildning enligt 21 §.

Trafiksäkerhetsverket kan godkänna sjötjänstgöring på annat fartyg än fiske- eller handelsfartyg som sjötjänstgöring enligt 1 mom. 3 punkten.

29 §
Förarbrev A för fiskefartyg

För förarbrev A för fiskefartyg krävs

1) minst 18 års ålder,

2) minst utbildning till skeppare på fiskefartyg eller utbildning till skeppare i inrikes fart,

3) åtta månader sjötjänstgöring i däcksavdelningen på ett fiske- eller handelsfartyg.

Trafiksäkerhetsverket kan godkänna att högst fyra månader av sjötjänstgöringen enligt 1 mom. 3 punkten ersätts med handledd praktik.

30 §
Skepparbrev B för fiskefartyg

För skepparbrev B för fiskefartyg krävs

1) minst 18 års ålder,

2) utbildning till skeppare på fiskefartyg,

3) 24 månader sjötjänstgöring i däcksavdelningen på ett fiskefartyg vars längd är minst 12 meter.

Utbildningen enligt 1 mom. 2 punkten kan ersättas med vaktstyrmansutbildning.

Trafiksäkerhetsverket kan godkänna att högst 12 månader av sjötjänstgöringen enligt 1 mom. 3 punkten ersätts med utbildning eller med handledd praktik som ingår i vaktstyrmansutbildningen.

31 §
Skepparbrev A för fiskefartyg

För skepparbrev A för fiskefartyg krävs

1) minst 18 års ålder,

2) utbildning till skeppare på fiskefartyg,

3) 12 månader sjötjänstgöring som styrman eller befälhavare på ett fiskefartyg vars längd är minst 12 meter.

Den utbildning som avses i 1 mom. 2 punkten kan ersättas med vaktstyrmansutbildning.

Trafiksäkerhetsverket kan godkänna att högst sex månader av sjötjänstgöringen enligt 1 mom. 3 punkten ersätts med sjötjänstgöring som styrman på handelsfartyg.

32 §
Förarbrev för hyresbåt

För förarbrev för hyresbåt krävs

1) minst 18 års ålder,

2) läkarintyg som krävs för körkort för personbil,

3) intyg över godkänd utbildning i första hjälpen,

4) lämplig erfarenhet i att framföra fartyg,

5) den yrkesskicklighet som krävs för att framföra en hyresbåt.

Den som söker förarbrev för hyresbåt ska kunna påvisa att han eller hon har den yrkesskicklighet som avses i 1 mom. 5 punkten genom ett intyg utfärdat av en sådan båtorganisation som följer upp sin utbildningsverksamhet och certifiering genom ett kvalitetssystem och vars kvalitetssystem för utbildningsverksamhet och certifiering har varit föremål för extern utvärdering högst fem år innan intyget daterats på ett sätt som Trafiksäkerhetsverket godkänt.

33 §
Internationellt förarbrev för fritidsbåt

För internationellt förarbrev för fritidsbåt krävs

1) minst 18 års ålder,

2) läkarintyg som krävs för erhållande av körkort för personbil,

3) att sökanden uppfyller examenskraven i resolution nr 40, som meddelats av arbetsgruppen för trafik på inlandsfarvatten vid Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

Den som söker förarbrev för fritidsbåt ska kunna påvisa att han eller hon uppfyller examenskraven i 1 mom. 3 punkten genom ett intyg utfärdat av en sådan båtorganisation som följer upp sin utbildningsverksamhet och certifiering genom ett kvalitetssystem och vars kvalitetssystem för utbildningsverksamhet och certifiering har varit föremål för extern utvärdering högst fem år innan intyget daterats på ett sätt som Trafiksäkerhetsverket godkänt.

Behörighetsbrev för maskinbefäl
34 §
Maskinskötarbrev

För behörighetsbrev som maskinskötare krävs

1) minst 18 års ålder,

2) maskinskötarutbildning,

3) åtta månader sjötjänstgöring i maskinavdelningen, antingen på motorfartyg med en maskineffekt av minst 75 kilowatt eller på ångfartyg vars ångpannors effekttal är minst sju, beroende på vilketdera maskinskötarbrev som söks. I tjänstgöringen i maskinavdelningen kan inräknas högst två månader tjänstgöring i däcksavdelningen.

Av den som innehar maskinskötarbrev för ångfartyg krävs fyra månader maskintjänstgöring på motorfartyg för erhållande av maskinskötarbrev för motorfartyg. På motsvarande sätt krävs av den som innehar maskinskötarbrev för motorfartyg för erhållande av maskinskötarbrev för ångfartyg fyra månader tjänstgöring på ångfartyg eller fyra månader tjänstgöring som ångpanneskötare på ett motorfartyg vars ångpannors effekttal är minst sju eller sex månader tjänstgöring vid landkraftverk vars ångpannors effekttal är minst 80.

35 §
Vaktmaskinmästarbrev

För vaktmaskinmästarbrev krävs

1) minst 18 års ålder,

2) vaktmaskinmästarutbildning enligt regel A-III/1 i STCW-koden,

3) arbetspraktik

a) som ett led i den utbildning som avses i 2 punkten, minst 12 månader kombinerad verkstadspraktik och godkänd sjötjänstgöring, som ingår i ett godkänt praktikprogram som inbegriper handledd praktik på fartyg med en maskineffekt av minst 750 kilowatt enligt regel A-III/1 i STCW-koden och som dokumenterats i en godkänd utbildningsjournal för handledd praktik, eller

b) minst 36 månader sjötjänstgöring och verkstadspraktik, varav minst 30 månader ska vara tjänstgöring i maskinavdelningen på ett ångfartyg vars ångpannors effekttal är minst 100 eller på ett motorfartyg med en maskineffekt av minst 750 kilowatt, beroende på vilket vaktmaskinmästarbrev som söks,

4) handhavande av uppgifter som har samband med maskinvakthållningen under uppsikt av maskinchefen eller en behörig maskinmästare i sex månader under sjötjänstgöringen.

Med den verkstadspraktik som avses i 1 mom. 3 punkten avses sådana i en läroinrättning eller en mekanisk verkstad utförda maskin- eller elektrotekniska arbeten som utvecklar den yrkeskunskap som krävs av vaktmaskinmästare.

Av den som innehar vaktmaskinmästarbrev för ångfartyg krävs sex månader maskintjänstgöring på motorfartyg med en maskineffekt av minst 750 kilowatt för erhållande av motsvarande behörighetsbrev för motorfartyg. På motsvarande sätt krävs av den som innehar vaktmaskinmästarbrev för motorfartyg för erhållande av vaktmaskinmästarbrev för ångfartyg sex månader tjänstgöring i maskintjänstgöring på ångfartyg eller sex månader tjänstgöring som ångpanneskötare på motorfartyg vars ångpannors effekttal är minst 100 eller vid landkraftverk vars ångpannors effekttal är minst 100.

Den sjötjänstgöring som avses i 1 mom. 3 a-punkten kan förutsatt att den dokumenteras i en godkänd utbildningsjournal för handledd praktik delvis fullgöras i maskinavdelningen, på ett eller flera av följande sätt:

1) godkänd simulatorträning under högst en månad,

2) praktik på skolfartyg med en maskineffekt under 750 kilowatt under högst två månader, kilowatt,

3) praktik under värnpliktstiden på fartyg med en maskineffekt under 750 kilowatt under högst två månader.

36 §
Maskinmästarbrev, fartyg under 3 000 kilowatt

För maskinmästarbrev krävs

1) vaktmaskinmästarbrev,

2) utbildning enligt regel A-III/3 i STCW-koden,

3) minst 12 månader sjötjänstgöring som maskinmästare i maskinbefälsuppgifter på motorfartyg med en maskineffekt av minst 750 kilowatt.

37 §
Maskinchefsbrev, fartyg under 3 000 kilowatt

För maskinchefsbrev krävs

1) maskinmästarbrev för fartyg under 3 000 kilowatt,

2) minst 12 månader sjötjänstgöring som maskinmästare i maskinbefälsuppgifter fullgjord efter den tjänstgöring som krävs för maskinmästarbrev för fartyg med en maskineffekt under 3 000 kilowatt.

38 §
Maskinmästarbrev

För maskinmästarbrev krävs

1) vaktmaskinmästarbrev,

2) övermaskinmästarutbildning enligt regel A-III/2 i STCW-koden,

3) minst 12 månaders sjötjänstgöring som maskinmästare i maskinbefälsuppgifter på ångfartyg vars ångpannors effekttal är minst 500 eller på motorfartyg vars maskineffekt är minst 3 000 kilowatt, beroende på vilket behörighetsbrev som söks.

Av den som har maskinmästarbrev för ångfartyg krävs vaktmaskinmästarbrev för motorfartyg för erhållande av maskinmästarbrev för motorfartyg. Dessutom krävs minst sex månader arbetserfarenhet som maskinmästare i maskinbefälsuppgifter på motorfartyg vars maskineffekt är minst 3 000 kilowatt. Denna arbetserfarenhet ska vara förvärvad efter att sjötjänstgöringen som berättigar till vaktmaskinmästarbrev är fullgjord.

På motsvarande sätt krävs av den som har maskinmästarbrev för motorfartyg vaktmaskinmästarbrev för ångfartyg för erhållande av maskinmästarbrev för ångfartyg. Dessutom krävs minst sex månader maskintjänstgöring som maskinmästare i maskinbefälsuppgifter på ång- eller motorfartyg vars ångpannors effekttal är minst 500 eller vid landkraftverk vars effekttal är minst 500. Denna tjänstgöring ska vara fullgjord efter att sjötjänstgöringen som berättigar till vaktmaskinmästarbrev för ång- eller maskinfartyg är fullgjord.

39 §
Övermaskinmästarbrev

För övermaskinmästarbrev krävs

1) vaktmaskinmästarbrev,

2) övermaskinmästarutbildning enligt regel A-III/2 i STCW-koden,

3) sjötjänstgöring och arbetspraktik under

a) 36 månader i en befattning som kräver minst vaktmaskinmästarbehörighet på ett ångfartyg vars ångpannors effekttal är minst 5 000 eller på ett motorfartyg vars maskineffekt är minst 1 500 kilowatt, beroende på vilket övermaskinmästarbrev som söks, eller

b) minst 24 månader i sjötjänstgöring i en befattning som kräver minst vaktmaskinmästarbehörighet på ett ångfartyg vars ångpannors effekttal är minst 5 000 eller på ett motorfartyg vars maskineffekt är minst 1 500 kilowatt, beroende på vilket övermaskinmästarbrev som söks.

Av den sjötjänstgöring som avses i 1 mom. 3 punkten ska 12 månader vara tjänstgöring på ett fartyg vars maskineffekt är minst 3 000 kilowatt.

Av den sjötjänstgöring som avses i 1 mom. 3 b-punkten ska minst 12 månader vara tjänstgöring som första maskinmästare.

Av den som har övermaskinmästarbrev för ångfartyg krävs vaktmaskinmästarbrev för motorfartyg för erhållande av övermaskinmästarbrev för motorfartyg. Dessutom krävs minst sex månaders sjötjänstgöring som maskinmästare på motorfartyg vars maskineffekt är minst 3 000 kilowatt. Denna tjänstgöring ska vara fullgjord efter att sjötjänstgöringen som krävs för maskinmästarbrev är fullgjord. På motsvarande sätt krävs av den som har övermaskinmästarbrev för motorfartyg, vaktmaskinmästarbrev för ångfartyg för erhållande av övermaskinmästarbrev för ångfartyg. Dessutom krävs minst sex månaders maskintjänstgöring på ång- eller motorfartyg vars ångpannors effekttal är minst 5 000 eller vid landkraftverk vars effekttal är minst 5 000. Denna tjänstgöring ska vara fullgjord efter att tjänstgöringen som krävs för maskinmästarbrev för ångfartyg är fullgjord.

40 §
Elmästarbrev

För elmästarbrev krävs

1) minst 18 års ålder,

2) elmästarutbildning enligt regel A-III/6 i STCW-koden,

3) arbetspraktik:

a) som ett led i ett godkänt utbildningsprogram, minst 12 månader kombinerad arbetspraktik i elbranschen och godkänd sjötjänstgöring, varav minst sex månader handledd praktik enligt regel A-III/6 i STCW-koden, dokumenterad i en godkänd utbildningsjournal för handledd praktik, eller

b) minst 36 månader kombinerad sjötjänstgöring och arbetspraktik i elbranschen, varav minst 30 månader ska vara sjötjänstgöring i maskinavdelningen på ett fartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt.

Med den arbetspraktik i elbranschen som avses i 3 punkten avses elteknik- eller elektronikarbeten som utvecklar den yrkeskunskap som krävs av elmästare, utförda i en läroinrättning eller i arbetslivet.

Behörighetsbrev för manskap
41 §
Däcksmans behörighetsbrev

För däcksmans behörighetsbrev krävs minst 16 års ålder och däcksmans utbildning.

42 §
Behörighetsbrev för vaktman, däck

För behörighetsbrev för vaktman, däck krävs minst 16 års ålder och utbildning till vaktman i däcksavdelningen enligt regel A-II/4 i STCW-koden, som inbegriper minst två månader godkänd handledd praktik i däcksavdelningen på fartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i internationell fart. Den handledda praktiken ska inbegripa uppgifter som har samband med vakthållning och fullgöras under uppsikt av ett däcksbefäl eller en behörig medlem av manskapet. Den handledda praktiken kan fullgöras på ett skolfartyg med en bruttodräktighet under 500.

43 §
Behörighetsbrev för vaktman, maskin

För behörighetsbrev för vaktman, maskin krävs minst 16 års ålder och utbildning till vaktman i maskinavdelningen enligt regel A-III/4 i STCW-koden, som inbegriper minst två månader godkänd handledd praktik i maskinavdelningen på ett fartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt. Den handledda praktiken ska inbegripa uppgifter som har samband med maskinvakthållning och fullgöras under uppsikt av ett maskinbefäl eller en behörig medlem av manskapet. Den handledda praktiken kan fullgöras på ett skolfartyg med en maskineffekt av 350–750 kilowatt.

44 §
Behörighetsbrev för matros

För behörighetsbrev för matros krävs minst 18 års ålder samt behörighetsbrev för vaktman eller för vaktman, däck. En ytterligare förutsättning är

1) matrosutbildning enligt regel A-II/5 i STCW-koden och 12 månader sjötjänstgöring i däcksavdelningen på ett handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500, eller

2) matrosutbildning fullgjord i form av en fristående examen och 18 månaders sjötjänstgöring i däcksavdelningen på ett handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500, fullgjord efter den sjötjänstgöring som krävs för behörighetsbrev för vaktman eller vaktman, däck.

45 §
Behörighetsbrev för maskinman

För behörighetsbrev för maskinman krävs minst 18 års ålder samt behörighetsbrev för vaktman eller för vaktman, maskin. En ytterligare förutsättning är

1) maskinmansutbildning enligt regel A-III/5 i STCW-koden, och sex månader sjötjänstgöring i maskinavdelningen på ett fartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt, eller

2) maskinmansutbildning fullgjord i form av en fristående examen, och 12 månader sjötjänstgöring i maskinavdelningen på ett fartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt, fullgjord efter den sjötjänstgöring som krävs för behörighetsbrev för vaktman eller vaktman, maskin.

46 §
Behörighetsbrev för båtsman

För behörighetsbrev för båtsman krävs

1) behörighetsbrev för matros,

2) matrosutbildning enligt regel A-II/5 i STCW-koden eller fullgjord i form av en fristående examen,

3) 18 månader sjötjänstgöring i däcksavdelningen på ett handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500, fullgjord efter den tjänstgöring som krävs för behörighetsbrev för matros.

47 §
Behörighetsbrev för reparatör

För behörighetsbrev för reparatör krävs

1) behörighetsbrev för maskinman,

2) maskinmansutbildning enligt regel A-III/5 i STCW-koden eller fullgjord i form av en fristående examen,

3) 18 månader sjötjänstgöring i maskinavdelningen på ett handelsfartyg vars maskineffekt är minst 350 kilowatt, fullgjord efter den tjänstgöring som krävs för behörighetsbrev för maskinman.

48 §
Fartygselektrikers behörighetsbrev

För fartygselektrikers behörighetsbrev krävs

1) minst 18 års ålder,

2) fartygselektrikerutbildning enligt regel A-III/7 i STCW-koden,

3) 3 månader godkänd sjötjänstgöring på ett handelsfartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt.

Ekonomiavdelningens behörighetsbrev
49 §
Behörighetsbrev för ekonomibiträde

För behörighetsbrev för ekonomibiträde krävs minst 17 års ålder och utbildning till ekonomibiträde.

50 §
Behörighetsbrev för fartygskock

För behörighetsbrev för fartygskock krävs minst 18 års ålder och utbildning till fartygskock.

51 §
Behörighetsbrev för kocksteward

För behörighetsbrev för kocksteward krävs minst 18 års ålder samt utbildning till ekonomiföreståndare, eller behörighetsbrev för fartygskock och minst 12 månaders sjötjänstgöring som kock.

52 §
Behörighetsbrev för ekonomiföreståndare

För erhållande av behörighetsbrev för ekonomiföreståndare krävs utbildning till ekonomiföreståndare och 24 månader arbetserfarenhet i kök, varav 12 månader ska vara sjötjänstgöring som kock.

6 kap.

Alternativa behörighetsbrev

53 §
Behörighetsbrev för vaktman

För behörighetsbrev för vaktman krävs

1) minst 16 års ålder,

2) vaktmans utbildning enligt regel A-II/4 och A-III/4 i STCW-koden,

3) 2 månader sjötjänstgöring enligt ett godkänt praktikprogram i däcksavdelningen på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i internationell fart och två månader tjänstgöring i maskinavdelningen på ett fartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt.

Den sjötjänstgöring som avses i 1 mom. ska ha samband med såväl vakthållningsuppgifter på bryggan som i maskin under uppsikt av ett befäl eller en behörig medlem av manskapet.

54 §
Behörighetsbrev för matros-maskinman

För behörighetsbrev för matros-maskinman krävs minst 18 års ålder och behörighetsbrev för vaktman. En ytterligare förutsättning är

1) matrosutbildning enligt regel A-II/5 i STCW-koden och maskinmansutbildning enligt regel A-III/5 i STCW-koden och 18 månader godkänd sjötjänstgöring, varav minst 12 månader i däcksavdelningen på ett handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i internationell fart och minst sex månader i maskinavdelningen på ett fartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt, eller

2) en kombinerad matros- och maskinmansutbildning som inbegriper 12 månader sjötjänstgöring enligt ett godkänt praktikprogram, varav sex månader i uppgifter i däcksavdelningen och sex månader i maskinavdelningen.

55 §
Behörighetsbrev för vaktstyrman-vaktmaskinmästare

Den som har minst vaktstyrmans behörighet och som har fullgjort en vaktmaskinmästarutbildning enligt regel A-III/1 i STCW-koden och en minst sex månader lång godkänd handledd praktik som ger förtrogenhet med drift och underhåll av marina motorer kan ges behörighetsbrev för tjänstgöring som vakthavande befäl i allmän tjänst i däcks- och maskinavdelningen.

Den som har minst vaktmaskinmästares behörighet och som har fullgjort en vaktstyrmansutbildning enligt regel A-II/1 i STCW-koden och som har minst sex månader sjötjänstgöring enligt ett praktikprogram i uppgifter som har samband med sjövakthållning på bryggan kan ges behörighetsbrev för tjänstgöring som vakthavande befäl i allmän tjänst i däcks- och maskinavdelningen.

56 §
Behörighetsbrev för överstyrmanmaskinmästare

Den som har minst överstyrmans- och vaktmaskinmästarbehörighet och som har fullgjort en utbildning enligt regel A-III/2 i STCW-koden och har 12 månader sjötjänstgöring som maskinmästare kan ges behörighetsbrev för tjänstgöring som överstyrman eller maskinmästare i allmän tjänst.

Den som har minst maskinmästar- och vaktstyrmansbehörighet och som har fullgjort en utbildning enligt regel A-II/2 i STCW-koden och har 12 månader sjötjänstgöring som styrman i vakt på bryggan kan ges behörighetsbrev för tjänstgöring som överstyrman eller maskinmästare i allmän tjänst.

Vid tillämpning av denna paragraf ska bestämmelserna om befälhavarbehörighet i 7 § och om maskinchefs behörighet i 8 § beaktas.

7 kap.

Certifikat över specialbehörighet

57 §
Ansökan om certifikat över specialbehörighet

Vid förstagångsansökan ska den som ansöker om certifikat över specialbehörighet styrka sin identitet.

Till sin ansökan om certifikat över specialbehörighet ska sökanden foga en redogörelse över sin utbildning samt sin arbetserfarenhet eller sjötjänstgöring. Även en kopia av tidigare certifikat över specialbehörighet ska bifogas. Sökanden ska dessutom förete en utredning över att hans eller hennes hälsa uppfyller kraven i bestämmelserna och föreskrifterna om sjömäns hälsa.

58 §
Certifikat över grundläggande säkerhetsutbildning

För att få det certifikat över specialbehörighet som ges på basis av grundläggande säkerhetsutbildning ska sökanden ha genomgått följande kurser enligt STCW-koden:

1) kurs i överlevnadsteknik enligt regel A-VI/1-1 i STCW-koden,

2) kurs i brandbekämpning enligt regel A-VI/1-2 i STCW-koden,

3) kurs i förstahjälpen enligt regel A-VI/1-3 i STCW-koden,

4) kurs i individuell säkerhet och socialt ansvar enligt regel A-VI/1-4 i STCW-koden.

59 §
Certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

För certifikat över specialbehörighet för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar krävs

1) minst 18 års ålder,

2) utbildning för personer som handhar räddningsfarkoster och beredskapsbåtar enligt regel A-VI/2-1 i STCW-koden

3) sex månader sjötjänstgöring.

60 §
Certifikat för att handha snabbgående beredskapsbåtar

För certifikat över specialbehörighet för att handha snabbgående beredskapsbåtar krävs certifikat för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar och utbildning i att handha snabbgående beredskapsbåtar enligt regel A-VI/2-2 i STCW-koden.

61 §
Certifikat över förstahjälpen-utbildning

För certifikat över specialbehörighet som ges på basis av första hjälpen-utbildning krävs utbildning enligt regel A-VI/4-1 i STCW-koden.

62 §
Certifikat över sjukvårdsutbildning för fartygspersonal

För certifikat över specialbehörighet som ges på basis av sjukvårdsutbildning för fartygspersonal krävs utbildning enligt regel A-VI/4-2 i STCW-koden.

63 §
Certifikat över brandbekämpningsutbildning för befäl

För certifikat över brandbekämpningsutbildning för befäl krävs utbildning enligt regel A-VI/3 i STCW-koden.

64 §
Certifikat över grundläggande sjöfartsskyddsutbildning

För certifikat över grundläggande sjöfartsskyddsutbildning krävs en grundläggande utbildning enligt regel A-VI/6-1 i STCW-koden.

65 §
Certifikat över specialutbildning i sjöfartsskydd

För certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning i sjöfartsskydd krävs en specialutbildning enligt regel A-VI/6-2 i STCW-koden.

66 §
Certifikat för fartygs skyddschefer

För certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för fartygs skyddschefer krävs utbildning för skyddschefer enligt regel A-VI/5 i STCW-koden och 12 månader sjötjänstgöring eller sjötjänstgöring och förtrogenhet med fartygsoperationer.

67 §
Certifikat över specialbehörighet för personal på passagerarfartyg

För certifikat över specialbehörighet för personal på passagerarfartyg krävs minst en av de i 14 § 2 – 5 mom. avsedda utbildningarna.

68 §
Certifikat över grundläggande utbildning för fartygspersonal på olje- och kemikalietankfartyg

För certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonalen på olje- och kemikalietankfartyg krävs certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande säkerhetsutbildning och grundläggande utbildning enligt regel A-VI/1-1.1 i STCW-koden.

69 §
Certifikat över specialbehörighet i lastoperationer på oljetankfartyg

För certifikat över specialbehörighet i lastoperationer på oljetankfartyg krävs

1) certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för olje- och kemikalietankfartyg,

2) förtrogenhetsutbildning enligt regel A-V/1-1.2 i STCW-koden,

3) sjötjänstgöring eller handledd praktik enligt följande:

a) minst tre månader sjötjänstgöring på oljetankfartyg, eller

b) minst en månad handledd praktik på oljetankfartyg i en övertalig befattning eller som praktikant; den handledda praktiken ska inbegripa minst tre lastnings- och tre lossningsoperationer, som ska vara dokumenterade i den godkända utbildningsjournalen för handledd praktik.

70 §
Certifikat över specialbehörighet i lastoperationer på kemikalietankfartyg

För certifikat över specialbehörighet i lastoperationer på kemikalietankfartyg krävs

1) certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för olje- och kemikalietankfartyg,

2) förtrogenhetsutbildning för utförande av lastoperationer på kemikalietankfartyg enligt regel A-V/1-1 i STCW-koden,

3) sjötjänstgöring eller handledd praktik enligt följande:

a) minst tre månader sjötjänstgöring på kemikalietankfartyg, eller

b) minst en månad handledd praktik på kemikalietankfartyg i en övertalig befattning eller som praktikant; den handledda praktiken ska inbegripa minst tre lastnings- och tre lossningsoperationer, som ska vara dokumenterade i den godkända utbildningsjournalen för handledd praktik.

71 §
Certifikat på basis av grundläggande utbildning för personalen på gastankfartyg

För certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för personalen på gastankfartyg krävs certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande säkerhetsutbildning samt grundläggande utbildning för personalen på gastankfartyg enligt regel A-V/1-2 i STCW-koden.

72 §
Certifikat över specialbehörighet i lastoperationer på gastankfartyg

För certifikat över specialbehörighet i lastoperationer på gastankfartyg krävs

1) certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för personalen på gastankfartyg,

2) förtrogenhetsutbildning för utförande av lastoperationer på gastankfartyg enligt regel A-V/1-2 i STCW-koden,

3) sjötjänstgöring eller handledd praktik enligt följande:

a) minst tre månader sjötjänstgöring på gastankfartyg, eller

b) minst en månad handledd praktik på gastankfartyg i en övertalig befattning eller som praktikant; den handledda praktiken ska inbegripa minst tre lastnings- och tre lossningsoperationer, som ska vara dokumenterade i den godkända utbildningsjournalen för handledd praktik.

73 §
Certifikat för befäl på höghastighetsfartyg

För certifikat för befäl på höghastighetsfartyg krävs

1) behörighetsbrev för den aktuella befattningen,

2) utbildning enligt 18 kap. i den internationella koden för höghastighetsfartyg som antagits av IMO,

3) godkänt praktiskt prov enligt 18 kap. i koden för höghastighetsfartyg vilket anordnas av Trafiksäkerhetsverket.

74 §
Certifikat för befäl på dynamiskt uppburna fartyg

För certifikat för befäl på dynamiskt uppburna fartyg krävs behörighetsbrev för den aktuella befattningen och utbildning enligt 17 kap. i den internationella koden för dynamiskt uppburna fartyg som antagits av IMO.

75 §
Certifikat för deltagande i råoljespolning

För certifikat för deltagande i råoljespolning krävs

1) genomgången kurs i råoljespolning och deltagande i två råoljespolningsoperationer, eller

2) sex månader tjänstgöring till sjöss på tankfartyg och deltagande i två råoljespolningsoperationer.

76 §
Certifikat för person som ansvarar för råoljespolning

För certifikat för person som ansvarar för råoljespolning krävs förutom det behörighetsbrev som i övrigt krävs för befattningen

1) genomgången kurs i råoljespolning och deltagande i två råoljespolningsoperationer, eller

2) 12 månader tjänstgöring till sjöss på tankfartyg, deltagande i fem råoljespolningsoperationer och intyg utfärdat av befälhavaren om att sökanden är förtrogen med råoljespolsystemet och handboken om dess användning.

8 kap.

Giltighet hos och förnyande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet

77 §
Giltigheten hos behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet

Följande behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet utfärdas för högst fem år i sänder:

1) behörighetsbrev för däcks- och maskinbefäl, med undantag av behörighetsbrev för inrikes fart,

2) certifikat över specialbehörighet för hantering av lastoperationer på olje-, kemikalie- och gastankfartyg,

3) certifikat över specialbehörighet för personal på passagerarfartyg,

4) certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande säkerhetsutbildning,

5) certifikat över specialbehörighet för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar,

6) certifikat över specialbehörighet för att handha snabbgående beredskapsbåtar,

7) certifikat över specialbehörighet på basis av brandbekämpningsutbildning för befäl,

8) certifikat över specialbehörighet på basis av sjukvårdsutbildning för fartygspersonal,

9) skepparbrev A och skepparbrev B för fiskefartyg.

Certifikat över specialbehörighet för befäl på höghastighetsfartyg och för befäl på dynamiskt uppburna fartyg utfärdas för två år i sänder.

Följande behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet är i kraft tills vidare:

1) behörighetsbrev för inrikes fart,

2) behörighetsbrev för manskap,

3) behörighetsbrev för befattningar i ekonomiavdelningen,

4) förarbrev A och förarbrev B för fiskefartyg,

5) certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för personalen på olje-, kemikalie- och gastankfartyg,

6) certifikat över specialbehörighet för fartygs skyddschefer,

7) certifikat över specialbehörighet på basis av förstahjälpen-utbildning,

8) certifikat över specialbehörighet på basis av deltagande i råoljespolning,

9) certifikat över specialbehörighet för person som ansvarar för råoljespolning.

78 §
Förnyande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet

När behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet förnyas ska innehavaren lägga fram en utredning om att han eller hon har upprätthållit sin yrkeskompetens och om att hans eller hennes hälsa uppfyller kraven i bestämmelserna och föreskrifterna om sjömäns hälsa.

79 §
Förnyande av behörighetsbrev för däcks- och maskinbefäl

Den som har ett behörighetsbrev för däcks- eller maskinbefäl anses ha upprätthållit sin yrkeskompetens om

1) han eller hon i minst ett års tid under de senaste fem åren har fullgjort sådan tjänstgöring till sjöss i befälsuppgifter som är ändamålsenlig med beaktande av det behörighetsbrev som ska förnyas, 

2) han eller hon under de sex månader som omedelbart föregår förnyandet i tre månaders tid har fullgjort sådan tjänstgöring till sjöss i befälsuppgifter som är ändamålsenlig med beaktande av det behörighetsbrev som ska förnyas,,

3) han eller hon har haft hand om uppgifter som motsvarar sådan sjötjänstgöring som avses i 1 punkten, eller

4) han eller hon har genomgått en särskild godkänd repetitionsutbildning enligt regel A-1/11 i STCW-koden.

80 §
Förnyande av certifikat för personal på tankfartyg

Den som har visstidscertifikat för fartygspersonal på tankfartyg anses ha upprätthållit sin kompetens, om

1) han eller hon under de senaste fem åren före ansökan i minst tre månader har fullgjort sådan tjänstgöring till sjöss på tankfartyg som är ändamålsenlig med beaktande av det behörighetsbrev som ansökan gäller, eller

2) han eller hon har genomgått den utbildning eller repetitionsutbildning som krävs för det certifikat som ansökan gäller under de senaste fem åren före ansökan.

81 §
Förnyande av certifikat för personal på passagerarfartyg

Fartygspersonal som måste ha utbildning i hantering av folkmassor, krishantering och mänskligt beteende och utbildning i passagerar- och lastsäkerhet och skrovintegritet enligt regel A-V/2 i STCW-koden ska genomgå godkänd repetitionsutbildning med högst fem års mellanrum eller kunna styrka att han eller hon har upprätthållit den kompetens som krävs under de senaste fem åren.

Den i 1 mom. avsedda kompetensen anses ha upprätthållits om sökanden kan styrka att han eller hon har fullgjort

1) 12 månader sjötjänstgöring på ett passagerarfartyg under de fem senaste åren,

2) tre månader sjötjänstgöring på ett passagerarfartyg under de sex månader som omedelbart föregått ansökan om förnyande av certifikatet över specialbehörighet.

82 §
Förnyande av certifikat som utfärdas på basis av grundläggande säkerhetsutbildning

Sjöfolk som genomgått grundläggande säkerhetsutbildning enligt regel A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 och A-VI/1-4 i STCW-koden ska vart femte år kunna styrka att han eller hon har upprätthållit den kompetens som krävs i enlighet med sin befattning, sina uppgifter och sitt ansvarsområde när det gäller utbildning i överlevnadsteknik enligt regel A-VI/1-1 och brandbekämpningsutbildning enligt regel A-VI/1-2 i STCW-koden. Kompetensen kan påvisas med intyg över repetitionsutbildning eller över godkänt praktiskt prov.

83 §
Förnyande av certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Sjöfolk som genomgått utbildning i att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar enligt regel A-VI/2-1 i STCW-koden ska vart femte år kunna styrka att han eller hon har upprätthållit den kompetens som krävs i enlighet med sin befattning, sina uppgifter och sitt ansvarsområde. Kompetensen kan påvisas med intyg över repetitionsutbildning eller godkänt praktiskt prov.

84 §
Förnyande av certifikat för att handha snabbgående beredskapsbåtar

Sjöfolk som genomgått utbildning i att handha snabbgående beredskapsbåtar enligt regel A-VI/2-2 i STCW-koden ska vart femte år kunna styrka att han eller hon har upprätthållit den kompetens som krävs i enlighet med sin befattning, sina uppgifter och sitt ansvarsområde. Upprätthållen kompetens kan påvisas med intyg över repetitionsutbildning eller godkänt praktiskt prov.

85 §
Förnyande av certifikat som utfärdas på basis av brandbekämpningsutbildning för befäl

Sjöfolk som genomgått brandbekämpningsutbildning för befäl enligt regel A-VI/3 i STCW-koden ska vart femte år kunna styrka att han eller hon har upprätthållit den kompetens som krävs i enlighet med sin befattning, sina uppgifter och sitt ansvarsområde. Upprätthållen kompetens kan påvisas med intyg över repetitionsutbildning eller godkänt praktiskt prov.

86 §
Förnyande av behörighetsbrev för personal på fiskefartyg

När ett behörighetsbrev ska förnyas ska innehavaren förete en utredning om att han eller hon har upprätthållit sin yrkeskompetens och att hans eller hennes hälsa uppfyller kraven i bestämmelserna och föreskrifterna om sjömäns hälsa.

Innehavaren ska anses ha upprätthållit sin kompetens, om han eller hon

1) har minst ett års godkänd sjötjänstgöring i befälsuppgifter under de fem senaste åren,

2) har haft hand om uppgifter som kan likställas med de befälsuppgifter som avses i 1 punkten och som motsvarar behörighetsbrevet,

3) har genomgått ett godkänt repetitionsförhör eller en särskild repetitionsutbildning avsedd för befäl på fiskefartyg, eller

4) har minst tre månaders sjötjänstgöring som övertaligt befäl på ett fiskefartyg omedelbart innan han eller hon tar emot uppgiften.

9 kap.

Behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet utfärdade i andra stater

87 §
Erkännande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet utfärdade av en behörig myndighet i en annan stat

Ett behörighetsbrev som överensstämmer med STCW-konventionen och som en behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) utfärdat till en medborgare i EES-staten ska erkännas. Trafiksäkerhetsverket utfärdar ett kompetensbevis som bekräftelse på att det erkänner behörighetsbrevet.

För den som har ett behörighetsbrev som överensstämmer med STCW-konventionen och som utfärdats av en behörig myndighet i en stat som inte är en EES-stat kan Trafiksäkerhetsverket på skriftlig ansökan bevilja tillstånd att inneha en viss befattning ombord på ett finskt fartyg enligt vad som bestäms i konventionen. Det av den behöriga myndigheten utfärdade behörighetsbrevet och en utredning om sökandens utbildning, arbetserfarenhet och hälsa samt ett passfoto ska bifogas. Över erkännande av behörighetsbrev utfärdar Trafiksäkerhetsverket ett kompetensbevis med anteckning om hur länge detta är i kraft.

Trafiksäkerhetsverket kan på begäran ge den som ansöker om kompetensbevis ett skriftligt intyg om att ansökan har tagits emot, om sökandens behörighetsbrev omfattas av erkännandeförfarandet i STCW-konventionen och EU-lagstiftningen. Med stöd av intyget över att ansökan mottagits kan sökanden tjänstgöra på ett fartyg tills kompetensbevis har beviljats, dock i högst tre månader. Om Trafiksäkerhetsverket avslår ansökan, upphör rätten att tjänstgöra ombord i närmast påföljande hamn.

Trafiksäkerhetsverket kan erkänna ett behörighetsbrev eller ett certifikat över specialbehörighet utfärdat av en behörig myndighet i en annan stat om

1) staten är fördragsslutande part i STCW-konventionen,

2) staten har påvisat för IMO:s sjösäkerhetskommitté att det har genomfört bestämmelserna i konventionen,

3) Europeiska kommissionen har erkänt statens utbildnings- och certifieringssystem,

4) Trafiksäkerhetsverket och den behöriga myndigheten i staten i fråga har ingått eller bereder en bilateral förbindelse om erkännande av behörighetsbrev och certifikat om specialbehörighet.

Kompetensbevisen enligt 2 mom. ska beviljas i enlighet med artikel VI regel 2 i STCW-konventionen.

88 §
Återkallande av erkännande av behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet utfärdade av en behörig myndighet i en stat som inte är en EES-stat

Om Trafiksäkerhetsverket upptäcker att ett behörighetsbrev eller ett certifikat över specialbehörighet som utfärdats av en behörig myndighet i en stat som inte är en EES-stat inte längre överensstämmer med kraven i STCW-konventionen, ska verket utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen om detta.

Ett erkännande av ett behörighetsbrev och ett kompetensbevis kan återkallas i enlighet med förfarandet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk.

10 kap.

Särskilda bestämmelser

89 §
Anmälan

Trafiksäkerhetsverket ska utan dröjsmål meddela IMO om varje alternativt arrangemang som det har godkänt enligt artikel IX i STCW-konventionen.

När Trafiksäkerhetsverket har för avsikt att erkänna behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat, ska verket inom sex månader rapportera till IMO om hur det har säkerställt att behörighetsbrevet eller certifikatet över specialbehörighet erkänns enligt regel I/10 i bilagan till STCW-konventionen.

När Trafiksäkerhetsverket godkänner användningen av alternativa behörigheter ska det sända ett specimen av ett sådant bemanningscertifikat till IMO.

Trafiksäkerhetsverket ska på årsbasis tillhandahålla IMO statistik över de dispenser från behörighetskraven som det har beviljat i enlighet med artikel VIII punkt 3 i STCW-konventionen.

Trafiksäkerhetsverket ska tillhandahålla IMO och Europeiska kommissionen information om resultaten av bedömningen enligt regel I/8 i bilagan till STCW-konventionen sex månader efter att bedömningen slutförts och om vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra ändringarna i konventionen.

Om Trafiksäkerhetsverket ingår förbindelser med andra stater inom området för närtrafik om gränserna för området för närtrafik och om de behörigheter som fordras och eventuella andra krav som ställs inom fartområdet, ska Trafiksäkerhetsverket tillhandahålla IMO och Europeiska kommissionen den information om hur närtrafik definieras och om de krav som hänför sig till förbindelserna som avses i regel I/3 i bilagan till STCW-konventionen.

Om Trafiksäkerhetsverket önskar erkänna ett behörighetsbrev utfärdat av en behörig myndighet i en annan stat vars utbildnings- och certifieringssystem Europeiska kommissionen inte har erkänt, ska Trafiksäkerhetsverket sända kommissionen en begäran jämte motiveringar för erkännande av staten.

Om Trafiksäkerhetsverket ämnar återkalla alla de kompetensbevis som det har beviljat för en annan stats behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet ska verket underrätta Europeiska kommissionen och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen om beslutet och dess motivering.

Trafiksäkerhetsverket ska ge information om beviljade behörighetsbrev, certifikat om specialbehörighet, kompetensbevis och dispenser till de fördragsslutande parterna i STCW-konventionen och till redarna för att bekräfta riktigheten och giltigheten hos de av Trafiksäkerhetsverket utfärdade behörighetsbreven.

Trafiksäkerhetsverket ska tillhandahålla kommissionen information om de behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet och kompetensbevis som det utfärdat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk.

90 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG (32008L0106); EGT nr L 323, 3.12.2008, s. 33,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU (32012L0035); EGT nr L 343, 14.12.2012, s. 78

  Helsingfors den 21 februari 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Regeringsråd
Anna Sotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.