164/2013

Utfärdad i Helsingfors den 21 februari 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs 28 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) samt

ändras 20, 27 och 44 §, av dem 20 och 44 § sådana de lyder i förordning 257/2012, som följer:

20 §
Uppgifter som registreras om utländska medborgare

För en utländsk medborgare som vistas i Finland tillfälligt kan följande uppgifter registreras: fullständigt namn, kön, personbeteckning, modersmål, medborgarskap, adress i Finland, datum då den tillfälliga vistelsen inleds och avslutas samt andra uppgifter som han eller hon har lämnat till magistraten.

För en utländsk medborgare som inte är bosatt i Finland och vars uppgifter registreras i befolkningsdatasystemet på initiativ av en myndighet kan följande uppgifter registreras: fullständigt namn, kön, personbeteckning och andra uppgifter som myndigheten lämnat till magistraten.

För en utländsk medborgare kan Skatteförvaltningen i befolkningsdatasystemet registrera följande uppgifter: efternamn och förnamn, kön, personbeteckning, utländskt personnummer, modersmål, medborgarskap, yrke, adress utomlands, adress i Finland och datum då den tillfälliga vistelsen inleds och avslutas.

27 §
Uppgifter om lägenheter

Som uppgifter om en lägenhet och dess egenskaper, om besittningsrätten till och användningen av den samt om den som anmält uppgifterna registreras i befolkningsdatasystemet:

1) lägenhetens identifieringsbeteckning,

2) uppgift om huruvida lägenheten ska användas som bostad eller lokal,

3) lägenhetens yta och antalet rum,

4) typ av kök,

5) uppgifter om lägenhetens huvudsakliga utrustning,

6) grund för besittningen,

7) adressnummer,

8) användningssituationen,

9) vem som anmält de uppgifter om lägenheten som registrerats.

De uppgifter som avses i 1 mom. 6 och 8 punkten registreras dock inte för lägenheter som är avsedda att användas som lokaler.

44 §
Behörighetsarrangemang i fråga om vissa av magistraternas uppgifter som gäller uppdatering av uppgifter i befolkningsdatasystemet

Med avvikelse från magistraternas regionala behörighet enligt 21 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

1) svarar magistraten i Västra Finland, magistraten i Norra Finland och magistraten i Inre Finland för registreringen i befolkningsdatasystemet av uppgifter om sådana utländska medborgare som avses i 9 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster i de fall då uppgifterna registreras på initiativ av en myndighet och utan medverkan från den utländska medborgaren själv,

2) svarar magistraten i Lappland för uppdateringen av uppgifter om fastigheter, byggnader och lägenheter inom verksamhetsområdet för magistraten i Västra Nyland i de fall då det uppstår ett behov av att göra tillägg, ändringar eller rättelser i fråga om dessa uppgifter i befolkningsdatasystemet i samband med att magistraten i Lappland behandlar flyttningsanmälningar som avser flyttningar till och inom verksamhetsområdet för magistraten i Västra Nyland,

3) svarar magistraten i Östra Nyland och magistraten i Sydöstra Finland för rådgivningen till Skatteförvaltningen i ärenden som gäller registrering av uppgifter i befolkningsdatasystemet, och för registreringen av rättelser av uppgifter som Skatteförvaltningen registrerat i befolkningsdatasystemet,

4) är magistraten i Västra Finland kontaktmagistrat i ärenden som gäller uppdateringen av personuppgifter för finska medborgare som är bosatta utomlands, och svarar för utredningar i samband med uppdateringen av uppgifter samt för registrering av tillägg, ändringar och rättelser av nämnda uppgifter i befolkningsdatasystemet,

5) svarar magistraten i Norra Finland i enlighet med 38 § i medborgarskapslagen (359/2003) för utredningen av ärenden som gäller behållande och förlust av finskt medborgarskap, och för att de anteckningar som gäller ärendet förs in i befolkningsdatasystemet samt för att den berörda personen informeras om anteckningarna.

Oberoende av 1 mom. 3—5 punkten behandlar den magistrat som är regionalt behörig en enskild anmälan eller begäran om utredningar eller rättelse som lämnats direkt till magistraten, och för in de nödvändiga uppgifterna till följd av detta i befolkningsdatasystemet.

Oberoende av 1 mom. 4 och 5 punkten behandlar Helsingfors magistrat en enskild anmälan eller begäran om utredningar eller rättelse som lämnats direkt till magistraten, och för in de nödvändiga uppgifterna till följd av detta i befolkningsdatasystemet också i de fall då personen har sin hemkommun eller folkbokföringskommun inom en annan magistrats verksamhetsområde.

Den magistrat som med stöd av denna paragraf registrerat uppgifterna i befolkningsdatasystemet ansvarar för de uppgifter som den registrerat.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013. Förordningens 20 § träder dock i kraft först den 1 oktober 2013.

  Helsingfors den 21 februari 2013

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.