163/2013

Utfärdad i Helsingfors den 21 februari 2013

Statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011):

1 §
Delegationens ändamål

Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (Juhta) ska stödja den strategiska styrningen och koordineringen av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen samt främja tillgången på offentliga tjänster och främja deras effektivitet och kvalitet jämlikt i hela landet. 

2 §
Delegationens sammansättning

Delegationen har högst 30 medlemmar. Statsrådet utser högst 15 medlemmar bland personer som föreslagits av finansministeriet och högst 15 medlemmar bland personer som föreslagits av Finlands Kommunförbund.

Statsrådet utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande för direktionen. Delegationen kan kalla permanenta sakkunniga.

Om delegationens ordförande eller vice ordföranden eller någon annan medlem eller ersättare avgår under mandatperioden utser finansministeriet en ny medlem i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

3 §
Delegationens uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i 5 § 2 mom. i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011) ska delegationen:

1) vid behov fungera som styrgrupp för beredningen av uppgifter som hänför sig till utvecklandet av elektronisk ärendehantering och informationsförvaltning inom den offentliga förvaltningen, till verkställandet av strategiska planer för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen och till det nätverksbaserade samarbetet kring informationsförvaltningen i kommunerna,

2) främja och följa upp det övergripande arkitekturarbete och utvecklande av interoperabiliteten som utförs med stöd av lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen,

3) främja samarbetet mellan organisationer inom den offentliga förvaltningen som administrerar grunddatalager, förbättra interoperabiliteten mellan grunddatalagren och tillgången på information, samt följa upp och främja användningen av information som registrerats i informationssystem som avses i 10 § i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen,

4) delta i beredningen av arrangemang som har ett samband med informationsförvaltningssamarbetet inom den offentliga förvaltningen, och lägga fram förslag om arrangemangen,

5) lägga fram förslag till utrednings-, pilot- och utvecklingsprojekt som är viktiga med tanke på utnyttjandet av informations- och kommunikationstekniken och för utvecklingen av den offentliga informationsförvaltningen,

6) främja dataskydd och datasäkerhet och god informationshantering i den offentliga förvaltningens verksamhetssätt,

7) följa upp finansieringen av och framstegen i informationsförvaltningsprojekt inom den offentliga förvaltningen, och lägga fram förslag som gäller finansieringen eller syftar till främjande av projektmålen,

8) ge utlåtanden om beredningen av statsrådsförordningar som avses i 11 § 1 mom. i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen och om andra ärenden som är av betydelse med tanke på målsättningarna för delegationens verksamhet,

9) göra upp en verksamhetsplan för skötseln av sina uppgifter,

10) utföra sådana andra till delegationens verksamhetsområde hörande uppgifter som finansministeriet ålagt delegationen att utföra.

4 §
Organisering av delegationens verksamhet

Delegationen kan inom sig tillsätta sektioner för att genomföra uppgifterna. Permanenta sektioner inom delegationen är JHS-sektionen, grunddatalagersektionen och sektionen för den övergripande arkitekturen.

Delegationen kan dessutom låta utföra sådana separata utredningar som stödjer målsättningarna för delegationens verksamhet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2013.

Genom denna förordning upphävs förordningen om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (145/2006).

Helsingfors den 21 februari 2013

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Sami Kivivasara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.