140/2013

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2013

Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2013

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådan den lyder i lag 607/2009:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2013 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2013 används följande utdelning:

Statsskatt 29,08 %
Kommunalskatt 61,25 %
Kyrkoskatt 3,25 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
— sjukvårdspremie 4,20 %
— dagpenningspremie 2,22 %
3 §

För redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2013 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2011 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2013. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2013 och den 1 januari 2012. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2013 och den 1 januari 2012 och inkomstskatteprocenten för 2013.

4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning enligt 5 § i nämnda lag för skatteåret 2013 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar

År Redovisningsmånad Euro
2013 Februari 1 987 533 735
Mars 2 122 193 512
April 2 220 954 770
Maj 2 182 047 307
Juni 2 130 090 207
Juli 2 539 910 761
Augusti 2 382 944 677
September 2 086 345 315
Oktober 2 107 142 165
November 2 102 174 951
December 2 092 580 317
2014 Januari 2 198 067 025

Minimibeloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift

År Redovisningsmånad Euro
2013 Februari 122 756 714
Mars 128 594 573
April 134 463 830
Maj 131 417 742
Juni 133 384 723
Juli 160 282 282
Augusti 152 655 669
September 131 405 153
Oktober 130 656 238
November 126 758 125
December 126 092 870
2014 Januari 134 356 082
5 §

Denna förordning träder i kraft den 12 februari 2013.

  Helsingfors den 6 februari 2013

Finansminister
Jutta Urpilainen

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.