137/2013

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Lag om ändring av 9 § i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (554/2009) 9 § 4 mom. som följer:

9 §
Beslut om registrering

Ändring i ett beslut av Patent- och registerstyrelsen om registrering av en gruppering får sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i lagen om patent- och registerstyrelsen (575/1992).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

I fråga om sökande av ändring i ett beslut som Patent- och registerstyrelsen har fattat innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012
LaUB 15/2012
RSv 158/2012

  Helsingfors den 31 januari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.