128/2013

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) 121 a § 4 mom., 121 b § 4 mom., 122 § 5 mom. samt 127 § 3 och 4 mom.,

av dem 121 a § 4 mom. sådant det lyder i lag 759/2006, 121 b § 4 mom. och 127 § 4 mom. sådana de lyder i lag 363/2011 samt 127 § 3 mom. sådant det lyder i lag 331/2009, som följer:

121 a §
Förbjudande av oskäligt avtalsvillkor

Ett teleföretag kan föra ett beslut om förbud till marknadsdomstolen inom 30 dagar efter det att företaget har fått del av Kommunikationsverkets beslut. I annat fall står beslutet fast. Bestämmelser om handläggningen av ärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

121 b §
Åläggande att stänga ett nummer eller en tjänst

Konsumentombudsmannens beslut enligt 1 mom. får inte överklagas genom besvär. Teleföretaget eller den som tillhandahåller den tjänst vars användning hindras får föra andra än interimistiska beslut till marknadsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet. I annat fall står beslutet fast. Bestämmelser om handläggningen av ärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.


122 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgiften påförs av marknadsdomstolen på framställning av Kommunikationsverket. Bestämmelser om handläggningen och utredningen av ärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen. Påföljdsavgiften ska betalas till staten.


127 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som Kommunikationsverket har fattat med stöd av 16—20, 59 och 126 § och beslut av statsrådet får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Statsrådets och Kommunikationsverkets beslut ska iakttas trots överklagandet, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Bestämmelser om sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut i ärenden som avses i 121 a och 121 b § och som gäller meddelande av förbud eller åläggande att stänga ett nummer eller en tjänst finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen. Ändring i ett beslut av marknadsdomstolen i ett ärende enligt 122 § som gäller påförande av påföljdsavgift får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012
LaUB 15/2012
RSv 158/2012

  Helsingfors den 31 januari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.