116/2013

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Lag om ändring av 18 § i lagen om domännamn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om domännamn (228/2003) 18 § som följer:

18 §
Överklagande

Ändring i ett beslut som Kommunikationsverket har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I sitt beslut kan Kommunikationsverket bestämma att beslutet ska iakttas trots att det har överklagats, om inte marknadsdomstolen bestämmer något annat.

Bestämmelser om handläggningen av besvär enligt 1 mom. i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

Kommunikationsverket har rätt att anföra besvär över marknadsdomstolens beslut.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

I fråga om sökande av ändring i ett beslut som Kommunikationsverket har fattat innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012
LaUB 15/2012
RSv 158/2012

  Helsingfors den 31 januari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.