112/2013

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Lag om ändring av lagen om patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om patent- och registerstyrelsen (575/1992) 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 714/2005, samt

fogas till lagen nya 5 a och 5 b § som följer:

5 §
Sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i ärenden som gäller industriella rättigheter och i handelsregisterärenden

Ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), när genom beslutet har

1) avgjorts en patentansökan eller något annat ärende som gäller patent,

2) avgjorts en ansökan om registering av mönster eller något annat ärende som gäller mönster,

3) avgjorts en ansökan om registering av kretsmönster för integrerade kretsar eller något annat ärende som gäller kretsmönster,

4) avgjorts en ansökan om registering av nyttighetsmodell eller något annat ärende som gäller nyttighetsmodell,

5) avgjorts en ansökan om registering av varumärke eller kollektivmärke eller något annat ärende som gäller varumärke eller kollektivmärke,

6) vägrats registrering av en anmälan till handelsregistret.

När ett beslut som avses i 1 mom. överklagas ska besvär anföras inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.

5 a §
Sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i andra ärenden

Ändring i andra beslut av Patent- och registerstyrelsen än de som avses i 5 § får, om inte något annat föreskrivs någon annanstans, sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut av Patent- och registerstyrelsen i ett ärende som avses i företagsinteckningslagen (634/1984) utfärdas dock särskilt.

5 b §
Begränsningar i rätten att söka ändring

Den som inte inom utsatt tid har framställt en invändning eller ett yrkande med anledning av ett meddelat patent eller ett registrerat varumärke eller mönster får inte söka ändring i det beslut som fattats i ärendet.

Den som inte har yrkat på ogiltigförklaring av en registrering av en nyttighetsmodell eller ett kretsmönster för integrerade kretsar får inte söka ändring i det beslut som fattats i ärendet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

I fråga om sökande av ändring i ett beslut som Patent- och registerstyrelsen har fattat innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012
LaUB 15/2012
RSv 158/2012

  Helsingfors den 31 januari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.