92/2013

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari  2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om klassificering av slaktkroppar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 3 mom. och 39 § 2 mom. i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om klassificeringen av slaktkroppar som avses i 5 kap. i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) förordningen om organisationen av marknaden rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden),

2) klassificeringsförordningen kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens skalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och rapporteringen av priser på dessa.

3 §
Klassificering av slaktkroppar av nötkreatur

Utöver klasserna S, E, U, R, O och P i klassificeringstabellen i punkt A i bilaga V till förordningen om organisationen av marknaden används nationellt även underklasserna E+ och E-, U+ och U-, R+ och R-, O+ och O- samt P+ och P-.

Den stämpel som avses i artikel 6.3 i klassificeringsförordning kan i samband med klassificeringen ersättas med en etikett enligt artikel 6.4.

4 §
Klassificering av slaktkroppar av svin

Vid klassificering av slaktkroppar av svin används klasserna S, E, U, R, O och P i punkt B i bilaga V till förordningen om organisationen av marknaden.

5 §
Klassificering av slaktkroppar av får

Vid klassificering av slaktkroppar av får används utöver klasserna S, E, U, R, O och P i punkt A i bilaga V till förordningen om organisationen av marknaden dessutom underklassen P-.

Den stämpel som avses i artikel 30.3 i klassificeringsförordning kan i samband med klassificeringen ersättas med en etikett enligt artikel 30.4.

Vid prissättningen av slaktkroppar av får enligt artikel 33 i kommissions förordning är den vikt som ska beaktas slaktkroppens varma vikt minskad med två procent.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2013.

  Helsingfors den 31 januari 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.