88/2013

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Statsrådets förordning om anmälningar som gäller prisrapporter för vissa jordbruksprodukter

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 41 § 3 mom. och 42 § 3 mom. i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om uppgifter som ska anmälas, aktörer som är skyldiga att anmäla uppgifter och tiderna för anmälan när det gäller de prisrapporter som avses i 6 kap. i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) KN-nummer den varunomenklatur som avses i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,

2) marknadsordningsförordningen rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning).

3 §
Mjölkprodukter

Företag som tillverkar eller förädlar och säljer mjölkprodukter på marknaden är skyldiga att anmäla föregående veckas försäljningsmängder och försäljningspriser i fråga om följande produkter:

1) vasslepulver (förpackningar på 25 kg),

2) skummjölkspulver som uppfyller kraven avseende interventionskvalitet (förpackningar på 25 kg),

3) osaltat smör (förpackningar på 25 kg),

4) osaltat smör (förpackningar på 250 gram),

5) emmentaler som har mognat 3—4 månader och vars fetthalt av torrsubstansens vikt är minst 40 procent (oförpackad),

6) edamer vars fetthalt av torrsubstansens vikt är minst 40 procent (oförpackad),

7) grynpipig ost av havartityp med en fetthalt på minst 50 procent (förpackad).

Anmälningsskyldiga i fråga om de ostar som avses i 1 mom. 5—7 punkten är endast företag som tillverkar eller låter tillverka sammanlagt över 1,5 miljoner kilogram lagrad ost per år.

De produkter som anges i 1 mom. avser de produktbenämningar som klassificeras enligt KN-numret i tabellen i bilaga 1A till kommissionens förordning (EU) nr 479/2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller meddelanden till kommissionen inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter. Med grynpipig ost av havartityp avses en produkt med KN-numret 04069076.

För produkterna uppges det pris fritt fabriken (euro/100 kg) som avses i artikel 2.4 första stycket i den förordning som nämns i 3 mom.

4 §
Svinkött

Slakterier för svinkött som slaktar över 80 000 svin per år är skyldiga att i fråga om svin som slaktats föregående vecka och har klassificerats i enlighet med artikel 42 i marknadsordningsförordningen anmäla

1) priser på slaktkroppar per 100 slaktviktskilogram samt mängderna angivna i antal och kilogram,

2) uppgifter om slaktkropparna enligt kötthalten och i enlighet med klassificeringen i punkt B. II. i bilaga V till marknadsordningsförordningen,

3) genomsnittliga transportkostnader från gården till slakteriet per 100 slaktviktskilogram.

Slakterier som avses i 1 mom. är dessutom skyldiga att uppge pris (euro/st) och antal i fråga om föregående vecka levererade smågrisar enligt artikel 27.1 b i kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens skalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och rapporteringen av priser på dessa, nedan klassificeringsförordningen.

5 §
Kött av fjäderfä

Slakterier för kött av fjäderfä är skyldiga att anmäla försäljningspriserna vid fabriken utan frakt (euro/100 kilogram) samt försäljningsmängderna angivna i antal och kilogram för hela broilrar som slaktats föregående vecka.

6 §
Hönsägg

Äggpackerier som säljer över en miljon kilogram hönsägg per år är skyldiga att anmäla föregående veckas genomsnittliga försäljningspriser (euro/100 kilogram) samt försäljningsmängden i kilogram för de ägg i klass A som är av storleken L och M.

7 §
Spannmål

Spannmålsbearbetande företag som köper över två miljoner kilogram spannmål per år är skyldiga att anmäla inköpspriset på spannmålen per fabriksort. Företag som exporterar över två miljoner kilogram spannmål per år från Finland ska uppge priset på spannmål som säljs på export per exporthamn.

Anmälan enligt 1 mom. ska göras i fråga om vete, råg, korn och havre.

De uppgifter som gäller vete, korn och havre ska uppges separat i fråga om livsmedelsbruk och foderbruk. Spannmålspriserna ska uppges utgående från det pris som noterats på torsdagar utan de priskorrigeringar som hänför sig till spannmålskvaliteten. Företag som bearbetar spannmål ska uppge spannmålens inköpspris levererat till fabriken. Företag som exporterar spannmål ska uppge försäljningspriset levererat till hamnen.

8 §
Frukt och grönsaker

Importörer av frukt och grönsaker är skyldiga att anmäla försäljningspriser och försäljningsmängder för bananer samt för produkter som importeras från länder utanför Europeiska unionen och anges i del A i bilaga XVI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker. 

De uppgifter som avses i 1 mom. ska uppges per KN-nummer och ursprungsland på basis av föregående dags försäljning.

9 §
Nötkött

Bestämmelser om skyldigheten för slakterier för nötkött och de som sänder nötkreatur till slakterier att ge prisrapporter finns i artiklarna 15.1 a och 15.1 c i klassificeringsförordningen.

Slakterier för nötkött och de som sänder nötkreatur till slakterier ska uppge följande uppgifter om nötkreatur som slaktats föregående vecka och som klassificerats i enlighet med artikel 42 i marknadsordningsförordningen:

1) priser på slaktkroppar per 100 slaktviktskilogram samt mängderna angivna i antal och kilogram,

2) uppgifter om slaktkropparna enligt respektive kategori för slaktkroppar samt klass för konformation och fettansättningsgrad i enlighet med artikel 14.1 i klassificeringsförordningen,

3) genomsnittliga transportkostnader från gården till slakteriet per 100 slaktviktskilogram.

10 §
Anmälning av uppgifter

Den aktör som svarar för att ge prisrapporter ska lämna uppgifterna till jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral. Godkända företag inom sockersektorn ska dock lämna uppgifterna till Landsbygdsverket.

Uppgifter om mjölkprodukter, svinkött, fjäderfäkött, hönsägg och nötkött ska lämnas varje vecka på tisdagar före klockan 12.00.

Uppgifter om spannmål ska lämnas varje vecka på fredagar före klockan 12.00.

Uppgifter om frukt och grönsaker ska lämnas varje vardag före klockan 8.00.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2013.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om klassificering av slaktkroppar och uppföljning av prisutvecklingen (1058/2008).

Helsingfors den 31 januari 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.