86/2013

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Lag om ändring av konkurslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i konkurslagen (120/2004) 7 kap. 10 §,

ändras 4 kap. 6 § 1 och 2 mom., 9 kap. 2 § 3 mom., rubriken för 10 kap. och för 10 kap. 1 §, 10 kap. 5 § och 11 kap. 2 § 1 mom., samt

fogas till 4 kap. en ny 5 a § och till 14 kap. 5 § ett nytt 4 mom. som följer:

4 kap.

Gäldenärens ställning i konkursen

5 a §
Skydd mot självinkriminering

Om gäldenären är misstänkt vid en förundersökning eller står åtalad för ett brott är han eller hon inte skyldig att lämna boförvaltaren uppgifter enligt 5 § om de omständigheter som misstanken eller åtalet grundar sig på.

6 §
Skyldighet att bestyrka boförteckningen och att lämna uppgifter

Gäldenären ska med sin underskrift styrka att boförteckningen är riktig. En gäldenär som inte kan bestyrka boförteckningen i oförändrad form ska framföra eller till boförteckningen foga de kompletteringar, rättelser och andra anmärkningar som gäldenären anser behövliga. Om gäldenären har låtit bli att lämna uppgifter med stöd av 5 a §, ska gäldenären uppge detta senast när han eller hon styrker att boförteckningen är riktig.

På yrkande av boförvaltaren kan domstolen bestämma att gäldenären i stället för att underteckna boförteckningen ska inställa sig i domstolen och där med ed eller försäkran styrka att boförteckningen är riktig. På motsvarande sätt kan gäldenären åläggas att lämna andra uppgifter för boförteckningen än de som avses i 5 a §. Om gäldenären inte med sin underskrift har styrkt att boförteckningen är riktig, kan gäldenären också efter det att konkursen har avslutats åläggas att på ovan föreskrivet sätt med ed eller försäkran bestyrka boförteckningen. Vad som i detta moment bestäms om boförteckningen gäller i ett dödsbos konkurs bouppteckningsinstrumentet och skyldigheten att lämna uppgifter för det.


9 kap.

Utredning av konkursboet samt gäldenärens bokföring

2 §
Gäldenärsutredning

Boförvaltaren skall sända gäldenärsutredningen till gäldenären och till de största borgenärerna samt på begäran också till de övriga borgenärerna, förundersökningsmyndigheten och åklagaren.


10 kap.

När en konkurs förfaller

1 §
Förutsättningarna för att en konkurs förfaller

5 §
Ersättning som betalas till boförvaltaren av statens medel

Av statens medel betalas till boförvaltaren i arvode och ersättning för kostnaderna för uppgörandet av boförteckningen och gäldenärsutredningen ett belopp om högst 1 000 euro och endast till den del konkursboets medel inte räcker till för att betala arvodet och ersättningen.

Om boförvaltaren gör en anmälan som grundar sig på en i 14 kap. 5 § 4 mom. avsedd brottsmisstanke till polisen, kan till honom eller henne för det därav föranledda extra arbetet betalas arvode och ersättning för kostnaderna av statens medel, dock högst 600 euro. Av statens medel betalas arvode och ersättning endast till den del konkursboets medel inte räcker till för att betala arvodet och ersättningen.

Om konkursen fortsätter som en offentlig utredning, kan konkursombudsmannen besluta att den ersättning till boförvaltaren som ska tas av boets medel ska betalas av statens medel, om detta är ändamålsenligt med tanke på den offentliga utredningen. Boförvaltaren ska då till den offentliga utredaren överlämna den i konkursboet ingående egendom som boförvaltaren har innehållit.

11 kap.

Offentlig utredning

2 §
Verkningarna av övergång till offentlig utredning

När domstolen har bestämt att konkursen ska fortsätta som offentlig utredning, upphör boförvaltarens förordnande och borgenärernas beslutanderätt i konkursen. Förvaltningen av ett konkursbo som är föremål för offentlig utredning sköts och beslutanderätten utövas av en person som har förordnats av konkursombudsmannen, är behörig som boförvaltare (offentlig utredare) och i vars besittning konkursboets egendom ska överlämnas.


14 kap.

Konkursboets förvaltning

5 §
Boförvaltarens uppgifter

Om det finns skäl att misstänka att gäldenären kan ha gjort sig skyldig till brott mot borgenärerna, till bokföringsbrott eller till något annat sådant brott i näringsverksamheten, och brottet kan ha en betydelse som är större än ringa med hänsyn till borgenärernas rätt till betalning eller till boutredningen, ska boförvaltaren vid behov göra en anmälan om brottsmisstanken till polisen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2013.

På en konkurs som börjat innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 86/2012
LaUB 12/2012
RSv 115/2012

Helsingfors den 31 januari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.