78/2013

Utfärdad i Helsingfors den 24 januari 2013

Finansministeriets förordning om ändring av 8 och 17 § i finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets arbetsordning (966/2005) 8 och 17 §, av dem 8 § sådan den lyder i förordningarna 1271/2011 och 842/2012 och 17 § sådan den lyder i förordningen 842/2012, som följer:

8 §
Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen bereder ärenden som gäller

1) utvecklandet av det kommunala självstyret,

2) kommunernas förvaltning,

3) kommunindelningen och kommunala samarbetet,

4) allmän utveckling och förutseende av kommunernas verksamhet och ekonomi,

5) kommunernas statsandelar som hör till ministeriets förvaltningsområde och statsandelssystemet,

6) förhandlingsförfarandet mellan staten och kommunerna,

7) utvecklandet och utvärderingen av kommunal service,

8) de kommunanställdas anställningsskydd,

9) Kommunala arbetsmarknadsverket och Kommunernas garanticentral,

10) utvärderingen, utvecklingen och förbättringen av kvalitetskontrollen och den verksamhetsmässiga effektiviteten hos offentliga servicesystem och serviceproduktion,

11) styrningen av det funktionella utvecklandet av tjänster som produceras av Statskontorets enhet för medborgarrådgivning och Suomi.fi i samarbete med informations- och kommunikationstekniska funktionen inom den offentliga förvaltningen,

12) utvecklingen av regionförvaltningens och den statliga lokalförvaltningens strukturer och verksamhet,

13) indelningen i regionförvaltningens, exklusive landskapsförbundens samarbetsområden och den statliga lokalförvaltningens verksamhetsområden och samordningen av dem,

14) koordinering, uppföljning och utveckling av regionaliseringen av statliga funktioner,

15) regionförvaltningsverkens uppgifter och resultatstyrningen av dem,

16) Befolkningsregistercentralens och magistraternas uppgifter och resultatstyrningen av dem, samt folkbokföringen,

17) tillsyn över och finansiering av det kommunala pensionssystemet.

17 §
Beredskaps- och skyddsorganisationen

Beredskapschef vid finansministeriet är den tjänsteman som statssekreteraren som kanslichef förordnat. Beredskapschefen ska leda och samordna förberedelserna för undantagsförhållanden inom förvaltningsområdet. Vid beredskapsplaneringen bistås beredskapschefen av en eller flera beredskapssekreterare som statssekreteraren som kanslichef förordnat. Finansministeriets säkerhetschef förordnas av statssekreteraren som kanslichef.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 24 januari 2013

Finansminister
Jutta Urpilainen

Lagstiftningsråd
Salla Kalsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.