51/2013

Utfärdad i Helsingfors den 18 januari 2013

Lag om ändring av 1 § i lagen om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (71/2007) 1 § 2 mom. 3 punkten och

fogas till 1 § 2 mom. en ny 4 punkt som följer:

1 §
Uppgifter

Centralen har, om inte något annat bestäms om behörigheten i ett ärende, till uppgift att


3) utföra sakkunniguppgifter och informationstjänster som gäller boendet och bostadsmarknaden samt göra utredningar som anknyter till dem,

4) utföra tillsynsuppgifter i anslutning till förfarandet för energicertifikat för byggnader samt informationstjänstuppgifter.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2012
MiUB 8/2012
RSv 167/2012
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031); EGT nr L 153, 18.6.2010, s. 13

  Helsingfors den 18 januari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.