4/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom grundläggande yrkesutbildning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 27 § 4 mom. i lagen om yrkesutbildning (630/1998):

1 KAP

Allmänna bestämmelser

1 §
Allmänna grunder för antagning av studerande

I fråga om grunderna för antagning av studerande gäller utöver bestämmelserna i 27 § lagen om yrkesutbildning (630/1998) vad som bestäms i denna förordning.

Denna förordning iakttas oberoende av om sökning till utbildning sker genom systemet för gemensam ansökan för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen eller inte.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid antagning av studerande till utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen avsedd för personer som slutfört den grundläggande utbildningen eller gymnasiets lärokurs eller slutfört tidigare studier som motsvarar någon av dessa utbildningar.

Med undantag för det som föreskrivs i 1 mom. beslutar utbildningsanordnaren om grunderna för antagning av studerande vid antagning av studerande till utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen som ordnas som specialundervisning på basis av en särskild utbildningsuppgift, på främmande språk eller som utbildning som förbereder för fristående examen eller vid antagning av studerande som redan har en yrkesinriktad grundexamen, någon annan yrkesexamen som avlagts efter den grundläggande utbildningen eller en högskoleexamen.

De grunder för antagning av studerande som föreskrivs om i denna förordning tillämpas inte vid antagning av studerande till utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen som ordnas som läroavtalsutbildning eller vid antagning av studerande till:

1) undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte för handikappade studerande,

2) utbildning för invandrare, vilken förbereder för den grundläggande yrkesutbildningen,

3) undervisning i huslig ekonomi som ordnas i annan form än som grundläggande yrkesutbildning,

4) utbildning som orienterar och förbereder för grundläggande yrkesutbildning.

3 §
Ansökningsmål för utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen

De studerande antas till utbildning för en sådan yrkesinriktad grundexamen som nämns i bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina (216/2001) eller till ett ansökningsmål som är bredare än det efter utbildningsanordnarens beslut.

Trots bestämmelserna i 1 mom. kan de studerande i fråga om följande yrkesinriktade grundexamina antas till ett bestämt utbildningsprogram:

1) Grundexamen inom hantverk och konstindustri: utbildningsprogrammet för produktplanering och -tillverkning, samt utbildningsprogrammet för miljöplanering och -byggande,

2) Grundexamen i visuell framställning: utbildningsprogrammet för grafisk planering, utbildningsprogrammet för bild- och mediekonst samt utbildningsprogrammet för fotografering,

3) Grundexamen i musik: utbildningsprogrammet för musik, utbildningsprogrammet för musikteknologi samt utbildningsprogrammet för pianostämning,

4) Grundexamen i textil- och beklädnadsbranschen: utbildningsprogrammet för beklädnad, utbildningsprogrammet för textilteknik, utbildningsprogrammet för textilvård och utbildningsprogrammet för skobranschen,

5) Grundexamen i grafisk kommunikation: utbildningsprogrammet för layout och utbildningsprogrammet för tryckeriteknik,

6) Grundexamen i logistik; utbildningsprogrammet för transportservice,

7) Grundexamen inom byggnadsbranschen: utbildningsprogrammet för schaktningsmaskintransport,

8) Grundexamen inom lantbruksbranschen: utbildningsprogrammet för djurskötsel och utbildningsprogrammet för pälsdjursuppfödning,

9) Grundexamen inom skogsbranschen: utbildningsprogrammet för körning av skogsmaskiner och utbildningsprogrammet för montering av skogsmaskiner,

10) Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen: utbildningsprogrammet för akutvård.

De studerande kan antas till utbildning som leder till grundexamen i hantverk och konstindustri, grundexamen i audiovisuell kommunikation, grundexamen i visuell framställning, grundexamen i dans, grundexamen i musik samt grundexamen i textil- och beklädnadsbranschen även till ett annat ansökningsmål än det som avses i 1 och 2 mom. och som bestäms av utbildningsanordnaren.

2 KAP

Antagning av studerande i fråga om sökande som har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen

4 §
Betyg som används i ansökan av studerande som har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen

Studerande som har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen använder avgångsbetyget för den grundläggande utbildningen i ansökan. Studerande som har slutfört gymnasiets lärokurs kan inte använda avgångsbetyget för den grundläggande utbildningen i ansökan.

5 §
Urvalskriterier

Antagningen av studerande sker på basis av de sökandes urvalspoäng och prioritering av ansökningsönskemålen.

För sökande som har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen ges poäng på följande grunder:

1) sökanden har inte en utbildningsplats i utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen eller i gymnasieutbildning,

2) under ansökningsåret slutförd lärokurs för den grundläggande utbildningen,

3) påbyggnadsundervisning som omfattar minst 1100 timmar eller minst 20 studieveckor lång utbildning som orienterar och förbereder för grundläggande yrkesutbildning, undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte för handikappade, utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning, undervisning i huslig ekonomi som ordnas i annan form än som grundläggande yrkesutbildning, eller slutförd linje på ett läsår vid en folkhögskola,

4) allmän skolframgång,

5) betonade vitsord,

6) arbetserfarenhet och deltagande i därmed jämförbar verkstadsverksamhet eller praktik med arbetsmarknadsstöd,

7) att första ansökningsönskemålet gäller yrkesutbildning

8) könstillhörighet,

9) eventuellt inträdes- eller lämplighetsprov.

Vid antagning av studerande till utbildning som leder till grundexamen inom dans, grundexamen inom musik, grundexamen inom cirkus, grundexamen inom visuell framställning eller grundexamen inom idrottsinstruktion kan man utöver det som nämns i 2 mom. ge extra poäng för tidigare studier, fritidsintressen eller övriga tilläggsprestationer som anknyter till examensområdet.

Vid antagning av studerande till grundläggande yrkesutbildning för idrottare som ordnas som en särskild utbildningsuppgift kan man utöver det som nämns i 2 mom. ge sökanden extra poäng på basis av idrottsmässiga meriter.

6 §
Beräkning av urvalspoäng

De sökande rangordnas vid antagningen efter det sammanlagda antal poäng som består av urvalspoängen som erhållits utifrån de urvalskriterier som anges ovan i 5 § 2—4 mom. Sökande med samma poängtal rangordnas enligt följande grunder:

1) prioritering av ansökningsönskemål,

2) antalet poäng som erhålls från eventuellt inträdes- eller lämplighetsprov,

3) allmän skolframgång,

4) betonade vitsord.

Om de sökande har lika många urvalspoäng efter att de rangordnats på det sätt som föreskrivs i 1 mom., sker antagningen av studerande slumpmässigt.

7 §
Urvalspoäng för sökande utan utbildningsplats

En sökande som saknar utbildningsplats i utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen eller i gymnasieutbildning ges åtta urvalspoäng.

8 §
Urvalspoäng för slutförande av lärokursen för den grundläggande utbildningen under ansökningsåret

En sökande som har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen under året för ansökning till grundläggande yrkesutbildning ges sex urvalspoäng.

9 §
Urvalspoäng för slutförda studier

En sökande som slutfört påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen som omfattar minst 1100 timmar eller minst 20 studieveckor lång utbildning som orienterar och förbereder för grundläggande yrkesutbildning, undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte för handikappade, utbildning för invandrare vilken förbereder för grundläggande yrkesutbildning, undervisning i huslig ekonomi som ordnas i annan form än som grundläggande yrkesutbildning, eller slutfört en linje på ett läsår vid en folkhögskola ges sex urvalspoäng.

10 §
Urvalspoäng för allmän skolframgång

För den allmänna skolframgången ges poäng på basis av det aritmetiska medeltalet av följande läroämnen, med två decimalers noggrannhet: modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, gymnastik, hälsokunskap, musik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi.

Vid antagningen av studerande beaktas sådana till ett gemensamt läroämne hörande valfria ämnen som bedöms med siffror och som omfattar sammanlagt minst två årsveckotimmar i årskurs 7—9 i den grundläggande utbildningen. Om den sökande har vitsord i flera valfria ämnen som omfattar minst två årsveckotimmar och som hör till samma gemensamma läroämne, räknas det aritmetiska medeltalet av dessa vitsord. Den sökandes urvalspoäng för ämnet i fråga bestäms enligt medeltalet av vitsordet i det gemensamma ämnet och i därtill hörande valfria ämne eller valfria ämnen.

På basis av den allmänna skolframgången ges poäng enligt följande:

Medeltal                               poäng
5,50—5,74                            1
5,75—5,99                            2
6,00—6,24                            3
6,25—6,49                            4
6,50—6,74                            5
6,75—6,99                            6
7,00—7,24                            7
7,25—7,49                            8
7,50—7,74                            9
7,75—7,99                            10
8,00—8,24                            11
8,25—8,49                            12
8,50—8,74                            13
8,75—8,99                            14
9,00—9,24                            15
9,25—10,00                          16

Vid poängsättning av den allmänna skolframgången används avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. Höjda vitsord beaktas om det finns ett separat, officiellt intyg över höjningen.

Om den sökande har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen i form av vuxenutbildning, kan vitsorden i gymnastik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi och musik på skiljebetyget från den grundläggande utbildningen beaktas, ifall dessa vitsord saknas på avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen.

11 §
Urvalspoäng för betonade vitsord

För dem som slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen beaktas inom alla utbildningsområden vitsorden i gymnastik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi och musik på avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. Av de tre bästa av dessa ämnen räknas det aritmetiska medeltalet.

Vid antagningen av studerande beaktas sådana till ett gemensamt läroämne hörande valfria ämnen som bedöms med siffror och som omfattar sammanlagt minst två årsveckotimmar i årskurs 7—9 i den grundläggande utbildningen. Om den sökande har vitsord i flera valfria ämnen som omfattar minst två årsveckotimmar och som hör till samma gemensamma läroämne, räknas det aritmetiska medeltalet av dessa vitsord. Den sökandes urvalspoäng för ämnet i fråga bestäms enligt medeltalet av vitsordet i det gemensamma ämnet och i därtill hörande valfria ämne eller valfria ämnen.

På basis av de betonade vitsorden ges poäng (för det aritmetiska medeltalet av dem) enligt följande:

Medeltal                               poäng
6,00—6,49                            1
6,50—6,99                            2
7,00—7,49                            3
7,50—7,99                            4
8,00—8,49                            5
8,50—8,99                            6
9,00—9,49                            7
9,50—10,00                          8

Om den sökande har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen i form av vuxenutbildning, kan vitsorden i gymnastik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi och musik på skiljebetyget från den grundläggande utbildningen beaktas, ifall dessa vitsord saknas på avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen.

Om den sökande inte har studerat ett enda betonat ämne i den grundläggande utbildningen, kan det vitsord som saknas inte ersättas med ett annat vitsord.

12 §
Urvalspoäng för arbetserfarenhet

Såsom arbetserfarenhet godkänns arbetserfarenhet som inhämtats i arbetsförhållande och som den sökande inhämtat efter att ha slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen eller efter att ha fyllt 16 år. I deltidsarbete motsvarar arbete om 150 timmar för samma arbetsgivare en månads arbetserfarenhet.

Med arbete som sker i arbetsförhållande likställs deltagande i verkstadsverksamhet som varat minst tre månader eller deltagande i minst tre månader i sådan arbetspraktik eller arbetslivsträning som avses i lagen om offentlig arbetskraftsservice. I fråga om läroavtalsutbildning beaktas den arbetserfarenhet som betygen visar.

Arbetserfarenhet och därmed jämförbar verksamhet beaktas fram till ansökningstidens utgång.

För arbetserfarenhet och deltagande i därmed jämförbar verksamhet ges poäng enligt följande:

Arbetserfarenhetens
omfattning                             poäng
3 mån—mindre än 6 mån     1
6 mån—mindre än 12 mån   2
12 mån—                            3
13 §
Urvalspoäng enligt ansökningsönskemål och kön

En sökande som ställt yrkesutbildning som första ansökningsönskemål ges två poäng för detta ansökningsönskemål.

Den sökande får två tilläggspoäng då han eller hon söker till en utbildning där mindre än 30 procent av förstahandssökandena i ansökningsmålen som utbildningsanordnaren har fastställt är av samma kön som den sökande.

14 §
Urvalspoäng för tidigare studier, fritidsintressen eller övriga tilläggsprestationer

Utbildningsanordnaren kan ge en sökande som söker till utbildning som leder till grundexamen i dans, grundexamen i musik, grundexamen i cirkus, grundexamen i visuell framställning eller grundexamen i idrottsinstruktion 1—3 urvalspoäng på basis av studier, fritidsintressen eller övriga tilläggsprestationer med anknytning till examensområdet.

En utbildningsanordnare som har som särskild utbildningsuppgift att ordna yrkesutbildning för idrottare kan ge en sökande till sådan utbildning 1—3 urvalspoäng på basis av idrottsmässiga meriter.

15 §
Urvalspoäng från inträdes- eller lämplighetsprov

Utbildningsanordnaren kan ordna inträdes- eller lämplighetsprov för sökande till grundläggande yrkesutbildning. Alla sökanden kallas till inträdes- eller lämplighetsprovet. Sökanden kallas till det översta ansökningsönskemålet för ansökningsmålet.

Utbildningsanordnaren kan ge sökanden 1—10 poäng för godkänt inträdes- eller lämplighetsprov. Utbildningsanordnaren ska informera sökandena på förhand om hurudana avsnitt provet omfattar och hur de olika avsnitten poängsätts.

Det antal poäng som en utbildningsanordnare ger för ett inträdes- eller lämplighetsprov ska användas också när studerande antas till en annan utbildningsanordnares motsvarande ansökningsmål.

Om utbildningsanordnaren ordnar ett inträdes- eller lämplighetsprov för utbildning som leder till grundexamen inom hantverk och konstindustri, grundexamen i audioviseull kommunikation, grundexamen i visuell framställning, grundexamen i dans, grundexamen i musik, grundexamen i cirkus, grundexamen i flygledning eller grundexamen i idrottsinstruktion sker antagningen av studerande på basis av antalet poäng i utbildningsanordnarens inträdes- eller lämplighetsprov.

3 KAP

Antagning av studerande i fråga om sökande som har slutfört gymnasiets lärokurs

16 §
Riktande av utbildningsutbudet till personer som slutfört gymnasiets lärokurs

Utbildningsanordnaren kan rikta en del av utbudet inom den grundläggande yrkesutbildningen till sökande som slutfört gymnasiets lärokurs. Undervisnings- och kulturministeriet kan vid behov i större detalj besluta om riktandet av utbildningsutbudet till sökande som slutfört gymnasiets lärokurs.

17 §
Betyg som används i ansökan av sökande som slutfört gymnasiets lärokurs

En sökande som har slutfört gymnasiets lärokurs använder vid ansökan gymnasiets avgångsbetyg eller betyg för slutförd International Baccalaureate-examen (IB), europeisk studentexamen (EB) eller Reifeprufung-examen (RP).

Vitsorden på avgångsbetygen för de examina som avses ovan i 1 mom. omvandlas till att motsvara vitsorden på gymnasiets avgångsbetyg enligt följande:

1)
EB-examen                    Gymnasiet
9-10                                10
8                                      9
7                                     8
6                                      7
5                                     6
3-4                                  5
2)
IB-examen                      Gymnasiet
7 (Excellent)                    10
6 (Very good)                  9
5 (Good)                          8
4 (Satisfactory)                7
3 (Mediocre)                    6
2 (Poor)                          5
3)
RP-examen                     Gymnasiet
13-15 poäng                     10
10-12 poäng                     9
7-9 poäng                        8
5-6 poäng                        7
3-4 poäng                      6
1-2 poäng                       5

Medeltalet för Reifeprufung-examen omvandlas så att det totala poängantalet delas med 60 och omvandlas enligt tabellen.

Höjda vitsord beaktas om det finns ett separat, officiellt intyg för höjningen.

18 §
Urvalskriterier

Antagningen av studerande i fråga om sökande som har slutfört gymnasiets lärokurs sker på basis av de sökandes urvalspoäng och de sökandes prioritering av ansökningsönskemålen.

Vid antagning av studerande som har slutfört gymnasiets lärokurs till utbildning för en yrkesinriktad grundexamen ges den sökande poäng för:

1) allmän skolframgång,

2) arbetserfarenhet och därmed jämförbar verksamhet,

3) att första ansökningsönskemålet gäller yrkesutbildning,

4) könstillhörighet,

5) eventuellt inträdes- eller lämplighetsprov.

Vid antagning av studerande till utbildning som leder till grundexamen i dans, grundexamen i musik, grundexamen i cirkus, grundexamen i visuell framställning eller grundexamen i idrottsinstruktion kan sökanden utöver de urvalskriterier som bestäms om i 2 mom. ges extra poäng även på basis av tidigare studier, fritidsintressen eller övriga tilläggsprestationer med anknytning till examensområdet.

Vid antagning av studerande till grundläggande yrkesutbildning för idrottare som ordnas som en särskild utbildningsuppgift kan sökanden utöver urvalskriterierna som bestäms om i 2 mom. ges extra poäng på basis av idrottsmässiga meriter.

19 §
Beräkning av urvalspoäng

De sökande rangordnas vid antagningen efter det sammanlagda antal poäng som består av urvalspoängen som erhållits utifrån i 18 § 2—4 mom. bestämda urvalskriterier. Sökande med samma poängtal rangordnas enligt följande grunder:

1) prioritering av ansökningsönskemål,

2) antalet poäng för eventuellt inträdes- eller lämplighetsprov,

3) allmän skolframgång.

Om sökandena har lika många urvalspoäng efter att de rangordnats på det sätt som föreskrivs i 1 mom. sker antagningen av studerande slumpmässigt.

20 §
Urvalspoäng för allmän skolframgång

Sökande som slutfört gymnasiets lärokurs ges för den allmänna skolframgången poäng på basis av det aritmetiska medeltalet av vitsorden för följande läroämnen, med två decimalers noggrannhet: modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, gymnastik, hälsokunskap, musik, bildkonst, filosofi och psykologi.

Sökande som slutfört gymnasiets lärokurs ges poäng på basis av den allmänna skolframgången enligt följande:

Medeltal                               poäng
5,50—5,74                            1
5,75—5,99                            2
6,00—6,24                            3
6,25—6,49                            4
6,50—6,74                            5
6,75—6,99                            6
7,00—7,24                            7
7,25—7,49                            8
7,50—7,74                            9
7,75—7,99                            10
8,00—8,24                            11
8,25—8,49                            12
8,50—8,74                            13
8,75—8,99                            14
9,00—9,24                            15
9,25—10,00                          16

Vitsord som har höjts beaktas om det finns ett separat, officiellt intyg över höjningen.

21 §
Poäng på basis av arbetserfarenhet, ansökningsönskemål, kön, tidigare studier, fritidsintressen och övriga tilläggsprestationer, idrottsmässiga meriter samt på basis av inträdes- eller lämplighetsprov

Vid antagning av studerande som slutfört gymnasiets lärokurs till grundläggande yrkesutbildning tillämpas bestämmelserna i 12—15 § i fråga om arbetserfarenhet, ansökningsönskemål, könstillhörighet, tidigare studier, fritidsintressen eller övriga tilläggsprestationer, idrottsmässiga meriter samt i fråga om inträdes- eller lämplighetsprov.

4 KAP

Antagning på basis av utbildningsanordnarens prövning

22 §
Tillämpning av antagning på basis av utbildningsanordnarens prövning

Antagning på basis av utbildningsanordnarens prövning kan tillämpas oavsett om utbildningen deltar i systemet för gemensam ansökan för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen eller inte.

23 §
Grunder för antagning på basis av utbildningsanordnarens prövning

Utbildningsanordnaren kan då särskilda skäl som hänger samman med den sökandes person föreligger, anta högst 30 procent av de studerande i varje ansökningsmål oavsett antalet urvalspoäng den studerande får. Dylika särskilda skäl som hänger samman med den sökandes person är inlärningssvårigheter, sociala skäl samt avsaknad av skolbetyg eller svårligen jämförbara betyg.

Den sökandes utbildningsbehov och förutsättningar att klara av studierna ska bedömas och beaktas när avvikelser görs från antalet urvalspoäng.

5 KAP

Särskilda bestämmelser

24 §
Påvisande av att den sökande behärskar undervisningsspråket

Om den sökandes modersmål är ett annat än undervisningsspråket, utreds om han eller hon har tillräckliga färdigheter att använda undervisningsspråket i tal och skrift på utbildningsanordarens försorg genom deltagande i ett riksomfattande enhetligt språktest.

Den sökandes färdigheter i undervisningsspråket anses dock tillräckliga, om

1) den sökande har ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen, som slutförts på utbildningsanstaltens undervisningsspråk (finska, svenska eller samiska),

2) den sökande har avlagt lärokursen i det andra inhemska språket som A-språk med minst vitsordet 7 och detta språk är undervisningsspråket vid den mottagande läroanstalten,

3) den sökande har avlagt lärokursen i finska eller svenska som andra språk med minst vitsordet 7 och detta språk är undervisningsspråket vid den mottagande läroanstalten,

4) den sökande har slutfört gymnasiets lärokurs eller avlagt studentexamen på undervisningsspråket vid den mottagande läroanstalten,

5) den sökande har slutfört hela gymnasiets lärokurs i något av följande ämnen: lärokursen i modersmål och litteraturen med finska som modersmål, med svenska som modersmål, med samiska som modersmål, med finska som andra språk, med svenska som andra språk, med finska för samiskspråkiga, med finska för teckenspråkiga, och detta språk är undervisningsspråket vid den mottagande läroanstalten,

6) den sökande har slutfört hela gymnasiets lärokurs i det andra inhemska språket, och detta språk är undervisningsspråket vid den mottagande läroanstalten,

7) den sökande har avlagt samtliga delprov i den allmänna språkexamen i finska eller svenska på minst nivå 3 eller den sökande har i fråga om språkexamina för statsförvaltningen avlagt provet i muntlig och skriftlig färdighet i finska eller svenska på minst nöjaktig nivå.

Man kan låta bli att anta en sökande till grundläggande yrkesutbildning på den grund att han eller hon inte har färdigheter att i tal och skrift använda och förstå undervisningsspråket.

25 §
Avvikelse från antagningsgrunderna

Avvikelser från antagningsgrunderna enligt denna förordning kan vid behov göras genom beslut av undervisnings- och kulturministeriet när studerande antas till en utbildning för ordnande av vilken det finns ett sådant försökstillstånd som avses i 23 § i lagen om yrkesutbildning.

6 KAP

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

26 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina av den 26 februari 2002 (167/2002) jämte senare ändringar.

Denna förordning tillämpas för första gången vid den gemensamma ansökan hösten 2013 för antagningen av studerande till utbildningar som inleds i januari 2014.

De bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas vid antagningen av studerande till sådana utbildningar som inleds år 2013.

Helsingfors den 20 december 2012

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Direktör
Mika Tammilehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.