1086/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Kommunikationsministeriets förordning om praktik i uppgifter som trafiklärare och förarprövare

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 91 § 4 mom. i körkortslagen (386/2011), sådant det lyder i lag 1081/2012, och 7 d § 4 mom. i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998), sådant det lyder i lag 706/2011:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller undervisningspraktik som avses i 88 § 1 mom. 2 punkten och 91 § 1 mom. i körkortslagen (386/2011) och auskultering för förarprövare som avses i 7 d § 4 mom. i lagen om förarexamensverksamhet.

2 §
Undervisningspraktik i de valfria examensdelarna

Praktik i de valfria delarna av specialyrkesexamen för trafiklärare kan inledas när studeranden har avlagt de obligatoriska delarna av specialyrkesexamen för trafiklärare och påbörjat den utbildning som föregår avläggandet av den valfria examensdelen i fråga eller när han eller hon har hänvisats till ett examenstillfälle för examensdelen i fråga utan förberedande utbildning.

Vid praktik inom undervisning som ges med motorcykel, lastbil eller buss ska studeranden uppfylla kravet på körkort i 88 § 2 mom. i körkortslagen. 

3 §
Tillstånd för undervisningspraktik

I ett tillstånd för undervisningspraktik ska antecknas

1) studerandens namn,

2) namnet på utbildningsinrättningen,

3) namnet på praktikplatsen eller, om praktiken fullgörs på flera ställen, namnen på alla praktikplatser,

4) namnen på dem som ger handledning under praktiken,

5) den examensdel inom specialyrkesexamen för trafiklärare eller de körkortskategorier inom vilka tillståndet ger rätt till praktik,

6) tillståndets giltighetstid.

Tillståndet upphör att gälla när examen avläggs eller, om den som avlägger examen har ansökt om trafiklärartillstånd, när trafiklärartillståndet överlämnas och dock senst två veckor från det att examen har avlagts. När tillståndet upphör att gälla ska praktikanten överlämna tillståndet till den som beviljat det.

4 §
Fullgörande av undervisningspraktiken

Praktikanten ska ha en praktikjournal som utbildningsinrättningen gett. Det ska föras bok över den undervisning som praktikanten ger. 

Praktikplatsen kan bytas ut under praktikperioden med tillstånd av utbildningsinrättningen.

Innan praktiken inleds ska bilskolan göra en anmälan om praktikanten och lämna programmet för undervisningspraktiken till den examensmottagare som utövar tillsyn över skolan.  Examensmottagaren ska göra en anmälan till Trafiksäkerhetsverket om den som fullgör praktik för förarprövare. Om praktikplatsen byts ut under praktikperioden, görs anmälan om den praktikplats till vilken praktikanten flyttar. 

5 §
Handledning under praktiken

Den som innehar ett trafiklärartillstånd och som har varit heltidsanställd trafiklärare under minst tre år och under denna tid gett både teori- och körundervisning får ge handledning under undervisningspraktiken. Om det finns flera än en handledare, ska en av dem utses till ansvarig handledare.  

I förarutbildning för försvarsmaktens körkort eller i yrkeskompetensutbildning vid försvarsmaktens utbildningscentrum godkänns försvarsmaktens trafiklärartillstånd såsom ett i 1 mom. avsett trafiklärartillstånd för den som handleder praktiken.  

Den som handleder auskulteringen i den examensdel som gäller förarprövare för förarexamen ska ha behörighet att ta emot körprov för förarexamen. Om det under praktiken eller i samband med ett prov i en examensdel tas emot ett körprov som krävs för avläggande av körkort, ska handledaren eller den som bedömer provet ha behörighet att ta emot körprov och han eller hon ska vara närvarande under hela provprestationen. Handledaren eller den som bedömer provet fattar beslut om godkännande eller underkännande av körprovet och svarar även i övrigt för att mottagandet av provprestationen sker i enlighet med bestämmelserna. 

Vid varje praktikplats ska det finnas minst en handlare med handledarutbildning som getts av utbildningsinrättningen eller någon annan lämplig utbildning för arbetsplatshandledare.

6 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning om undervisningspraktik för trafiklärarelever (545/2011).

  Helsingfors den 28 december 2012

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.