1083/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) 2 § 3 mom. 2 och 3 punkten och 4 mom., 11 § 3 mom., rubriken för 19 § samt 19 § 1 mom., 20 § 4 mom. och 22 §,

av dem 2 § 3 mom. 2 punkten, 19 § 1 mom. och 22 § sådana de lyder i lag 389/2011 och 2 § 4 mom. sådant det lyder i lag 532/2008, och

fogas till 11 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller inte förare när


2) fordonet används av polisen, räddningsväsendet, en läroanstalt som svarar för utbildning inom räddningsbranschen, den prehospitala akutsjukvården, försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet för transporter som hänför sig till deras uppgifter eller av Tullen i skötseln av polisuppgifter,

3) fordonet provkörs eller flyttas i samband med reparation, underhåll eller besiktning, flyttas på depån i samband med tvättning, städning eller tankning eller provkörs i syfte att göra tekniska förbättringar eller när ett nytt eller ombyggt fordon provkörs innan det godkänns för trafik,


Denna lag gäller inte heller förare som är fast bosatta utomlands och som för tillfälligt bruk för in en utomlands registrerad buss och använder den vid andra än kommersiella persontransporter för att i Finland transportera passagerare som anlänt med fordonet, om det inte krävs yrkeskompetens av föraren i den EU- eller EES-stat från vilken transporten kommer eller som avses i 2 § 2 mom. Den frist för den första fortbildningen som föreskrivs i denna lag gäller inte förare som är fast bosatta utomlands, om fristen för den första fortbildningen i den EU- eller EES-stat från vilken transporten kommer eller som avses i 2 § 2 mom. är längre än enligt denna lag men högst sju år. Förare som avses i detta moment måste dock uppfylla de krav på förare som gäller i den EU- eller EES-stat som avses ovan.

11 §
Undervisningspersonal och undervisningsmaterial

Bestämmelser om de krav som gäller fordon och undervisningsmaterial som används i körundervisningen i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens utfärdas genom förordning av statsrådet.

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. får den som studerar vid en läroanstalt som avses i 84 § 2 mom. i körkortslagen som ett led i den förberedande utbildningen för specialyrkesexamen för trafiklärare inom den examensdel som gäller yrkeskompetensutbildning inom transportbranschen vara lärare inom utbildning för grundläggande yrkeskompetens, om han eller hon har tillstånd för undervisningspraktik enligt 91 § i körkortslagen och uppfyller övriga krav på undervisningspraktik.

19 §
Erkännande av dokument över yrkeskompetens som har utfärdats i andra EES-stater eller i landskapet Åland

Innehavare av dokument som utfärdats i någon annan EES-stat än Finland eller i landskapet Åland och som överensstämmer med 18 § 1 mom. får framföra lastbil eller buss i Finland. Bestämmelser om ömsesidigt erkännande av körkort och anteckningarna i dem finns i körkortslagen.


20 §
Beviljande av yrkeskompetensbevis

Bestämmelser om utfärdande av duplettexemplar av yrkeskompetensbevis och om ersättande av bevis som har utfärdats i någon annan EES-stat än Finland eller i landskapet Åland med yrkeskompetensbevis för förare enligt denna lag eller med en motsvarande anteckning i körkortet i enlighet med denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.


22 §
Antecknande av yrkeskompetens i körkortet

Yrkeskompetensen kan antecknas i körkortet. Ansökan lämnas till polisen med iakttagande av vad som föreskrivs om ansökan om körkort i körkortslagen.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

RP 144/2012
KoUB 20/2012
RSv 152/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.