1042/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, 5 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006), sådan paragrafen lyder i lag 1328/2009, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer tas ut en avgift som antingen nämns särskilt i avgiftstabellen i bilagan eller som grundar sig på prestationens självkostnadsvärde enligt de prissättningsgrunder som anges i avgiftstabellen.

Skatteförvaltningens i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är:

1) beslut om sådan namngivning som avses i 2 § i inkomstskatteförordningen (1551/1992),

2) beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund,

3) beslut om rätt att dra av förlust i inkomstbeskattningen,

4) beslut i enlighet med 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagskatt (1232/1988) om rätt att dra av oanvända gottgörelser i inkomstbeskattningen,

5) tillstånd av Skatteförvaltningen enligt 72 k § i mervärdesskattelagen (1501/1993) till hållande av skattefritt lager,

6) beslut av Skatteförvaltningen enligt 43 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) att förlänga tiden för återanskaffningsreservering för förslitning underkastade anläggningstillgångar eller återanskaffningsreservering för lokaliteter,

7) beslut av Skatteförvaltningen om tillstånd att använda skatteuppgifter samt beslut om att inte ge tillstånd att använda uppgifter,

8) kopia av eller intyg över en sekretessbelagd beskattningshandling, när den lämnas för något annat ändamål än beskattning,

9) lämnande av sekretessbelagda beskattningshandlingar i elektronisk form,

10) andra specialprestationer som utförs på uppdrag och gäller användningen av skatteuppgifter och vars efterfrågan baserar sig på lag eller förordning.

Även lämnandet av uppgifter för befrielse från skatt eller för sökande av ändring i beskattningsfrågor eller som redogörelse för fullgörande av skatteplikt innebär lämnande av uppgifter för beskattningsändamål.

2 §
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden (1209/2006) är de beslut av centralskattenämnden och Skatteförvaltningen som innehåller ett eller flera förhandsavgöranden samt beslut om att förhandsavgörande inte meddelas eller om att ärendet inte tas upp till prövning eller avskrivs. För en prestation som avses i denna paragraf tas ut en beslutsavgift eller behandlingsavgift enligt de grunder för prissättningen som anges i avgiftstabellen i bilagan.

3 §
Övriga prestationer

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer som en myndighet inom Skatteförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) statistik, publikationer och tryckalster,

2) undersöknings- och statistikservice som utförs på uppdrag,

3) överlåtelse av metoder, datasystem, program och nyttjanderätt på beställning,

4) användning av lokaler som Skatteförvaltningen besitter samt ämbetsverksservice,

5) kopiering, expediering och postning av handlingar och annat material,

6) andra än i 1—5 punkten avsedda, med dessa jämförbara, specialtjänster och prestationer som beställts av kunder.

Skatteförvaltningen beslutar om de avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. med iakttagande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

4 §
Ikrafttträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2015.

Denna förordning tillämpas på ärenden som blivit anhängiga under denna förordnings giltighetstid.

Om den skattskyldige återtar en ansökan om förhandsbesked på det sätt som avses i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och begär att ärendet behandlas som ett förhandsavgörande om inkomstbeskattningen, tillämpas bestämmelserna om förhandsbesked i Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer (1092/2009) på förhandsavgörandets avgiftsbelagdhet.

Helsingfors den 20 december 2012

Finansminister
Jutta Urpilainen

Överinspektör
Timo Annala

Bilaga

AVGIFTSTABELL

över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer för åren 2013—2015

Prestation Pris
I  Beslutsavgift och handläggningsavgift
1) Centralskattenämnden
Beslutsavgift, när beslutet innehåller ett förhandsavgörande av Centralskattenämnden och sökanden är
 — en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en beskattningssammanslutning och förhandsavgörandet gäller annan beskattning än sådan som avses nedan 810 euro
— en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en näringssammanslutning och förhandsavgörandet gäller inkomstbeskattningen av gårdsbruk eller beskattning av inkomst från näringsverksamhet eller mervärdesbeskattning i anslutning till dessa eller då sökanden är en annan skattskyldig 2 080 euro
Beslutsavgift, när givandet av beslut förutsätter en synnerligen omfattande utredning 3 470 euro
Med synnerligen omfattande utredning avses ett förhandsavgörande vars beredning kräver över 30 timmar expertarbete.
Handläggningsavgift:
Handläggningsavgift för ett ärende i vilket Centralskattenämnden beslutar att inte meddela förhandsavgörande, att inte uppta ansökan till prövning eller att avskriva ärendet 100 euro
2) Annat beslut av Skatteförvaltningen, som innehåller ett förhandsavgörande
Beslutsavgift, när beslutet innehåller ett förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattning och sökanden är
 — en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en beskattningssammanslutning och förhandsavgörandet gäller annan beskattning än sådan som avses nedan 350 euro
 — en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en näringssammanslutning och förhandsbeskedet gäller inkomstbeskattning av gårdsbruk eller beskattning av inkomst från näringsverksamhet eller då sökanden är en annan skattskyldig 1 040 euro
Beslutsavgift, när givandet av beslut förutsätter en synnerligen omfattande utredning 2 080 euro
Med synnerligen omfattande utredning avses ett förhandsavgörande vars beredning kräver över 30 timmar expertarbete.
Beslutsavgift, när beslutet innehåller något annat förhandsavgörande och
 — förhandsavgörandet gäller mervärdesbeskattning 210 euro
— förhandsavgörandet gäller arvs- eller gåvobeskattning, fastighetsbeskattning, överlåtelsebeskattning eller lotteribeskattning 350 euro
— förhandsavgörandet gäller förskottsuppbörd eller arbetsgivares socialskyddsavgift, 120 euro
— förhandsavgörandet gäller källskatt för begränsat skattskyldig eller källskatt på ränteinkomst 210 euro
— förhandsavgörandet gäller något annat beskattningsärende 350 euro
Handläggningsavgift:
Handläggningsavgift för ett ärende i vilket Skatteförvaltningen beslutar att inte meddela förhandsavgörande, att inte uppta ansökan till prövning eller att avskriva ärendet 100 euro
II Offentligrättsliga prestationer
1) Namngivningsbeslut som avses i 2 § i inkomstskatteförordningen 350 euro
2)   Beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund, när
— beslutet förutsätter sedvanligt utredningsarbete (1—5 timmar) 410 euro
— beslutet förutsätter omfattande utredningsarbete (över 5 timmar) 700 euro
3) Beslut om rätt att dra av förlust i inkomstbeskattningen 470 euro
4) Beslut i enlighet med 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagskatt om rätt att dra av oanvända gottgörelser i inkomstbeskattningen 470 euro
5) Tillstånd till hållande av skattefritt lager enligt 72 k § i mervärdesskattelagen (1501/1993) 470 euro
6) Beslut av Skatteförvaltningen enligt 43 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) att förlänga tiden för återanskaffningsreservering för förslitning underkastade anläggningstillgångar eller återanskaffningsreservering för lokaliteter 470 euro
7) Skatteförvaltningens beslut som gäller tillstånd att använda beskattningsuppgifter samt om att inte ge tillstånd att använda uppgifter 520 euro
8) Lämnande av beskattningsuppgifter som intyg eller kopia 2 euro/styck
— för lämnande av beskattningsuppgifter tas per faktureringsgång ut minst 10 euro
Denna avgift innefattar 1—5 intyg eller kopior
— när lämnandet av uppgifter kräver över ½ h arbete, tas en avgift per timme ut för lämnandet av uppgifter 55 euro/h
Avgift i ett ärende enligt 1—6 punkten, där Skatteförvaltningen inte upptar ansökan till prövning eller avskriver ärendet eller fattar ett annat beslut än ett sådant som avses i punkten i fråga. 100 euro
9) Lämnande av uppgifter i elektronisk form
Avgiften innefattar kostnaderna enligt prestationens självkostnadsvärde för behandlingen av samt fastställnings- och planeringsarbetet för ett tillståndsärende som anknyter till inledandet, användningen, uppehållandet och utvecklingen av lämnande av uppgifter i elektronisk form samt för utvecklingen av program för inhämtning av information, för körning och informationsöverföring.  Avgift avgörs enligt 10 punkt i denna tabell.
10) Andra offentligrättsliga prestationer inom Skatteförvaltningen som avses i 1 § i finansministeriets förordning och som inte specificerats i avgiftstabellen
Prestationens pris bestäms på basis av de totala kostnader som produktionen av prestationen medfört. Om inte annat bestämts tas för det expertarbete inom Skatteförvaltningen som utförts för att genomföra prestationen ut 115 euro/h
och som självkostnadspris för kontorsarbete 50 euro/h

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.