1041/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 5 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006), sådana de lyder, 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten i lag 348/1994, 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i lag 495/2005 och 5 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut i lag 1328/2009:

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
1 §

Tullens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som räknas upp i bifogade avgiftstabell är följande:

1) tullåtgärder som gäller fordonsklarering, överlåtelse till fri omsättning samt övriga tullåtgärder som nämns i avgiftstabellen,

2) Tullens beslut,

3) undersökningar utförda av tullaboratoriet på Tullens initiativ,

4) utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar, och tull- och andra intyg som ges till parterna samt sändning,

5) övriga prestationer som nämns i avgiftstabellen.

2 §

För användning av Tullens fordon på grund av en avgiftsbelagd övervakningsprestation tas det ut en särskild ersättning enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.

Avgift för fordonsklarering tas ut för inkommande eller avgående fartyg och luftfartyg endast en gång, även om klareringen skulle omfatta flera olika åtgärder. Likaså tas avgiften endast ut en gång, om fartyget eller luftfartyget anländer till och avgår från landet inom en och samma timme.

Förhandsbeslut
3 §

Tullens avgiftsbelagda prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006) är förhandsavgörande som gäller punktbeskattning och annan beskattning, samt beslut om att förhandsavgörande inte meddelas. För de prestationer som avses i denna paragraf tas beslutsavgift eller behandlingsavgift ut enligt de grunder för prissättningen som anges i avgiftstabellen i bilagan.

Övriga prestationer
4 §

Sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Tullen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) laboratorieforskningar som utförs på beställning av en kund eller en annan myndighet,

2) utbildning som Tullen arrangerar för utomstående,

3) lämnande av uppgifter ur ADB-register och databaser, arkivundersökningar och statistiska undersökningar samt övriga informationstjänster på beställning av utomstående, om inte prestationen enligt andra bestämmelser är avgiftsfri,

4) publikationer,

5) annan än sedvanlig handledning som ges till en kontantkund för ifyllande av tulldeklaration samt sakkunnighjälp som gäller planering av tullklareringen samt övrig företagsservice,

6) användning av Tullens lokaler, materiel och utrustning,

7) sådana utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar och tull- och andra intyg som ges till andra än parterna samt sändning, samt

8) blanketter.

Tullen beslutar om de avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 3 mom. med iakttagande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

Viseringar
5 §

För visum tas det ut en avgift i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009.

Med stöd av ett avtal mellan Europeiska unionen och ett tredje land om viseringslättnader tas av avtalspartens medborgare ut en nedsatt viseringsavgift i enlighet med bilagan.

För ett blad för påförande av visering för personer som innehar ett resedokument som inte erkänns av Finland tas det ut en avgift i enlighet med bilagan. Avgiften tas dock inte ut om inte någon viseringsavgift tas ut av personen i fråga.

6 §

För utlämnande av tariff- och ursprungsbesked samt andra upplysningar som gäller tillämpning av tullagstiftningen tas de särskilda kostnader ut som avses i artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex), om dessa kostnader är betydligt högre än de som normalt uppstår.

Särskilda bestämmelser
7 §

För godkännande av en utländsk valutaenhet som betalningsmedel och för växling av valuta till euro uttas de kostnader som föranletts.

Ikraftträdande
8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till utgången av 2014.

I förordningen avsedda prestationer tillämpas på ärenden som har blivit anhängiga efter det att förordningen trätt i kraft eller därefter.

Helsingfors den 21 december 2012

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Överinspektör
Miia Ainali

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.