1036/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1448/2006) 2 § och

ändras 3 § 3 mom., 4 § 1 mom. 1 punkten, 6—10 och 14 § som följer:

3 §
Behandling av ärenden i direktionen

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet beslutar om arvoden som betalas till direktionens ordförande, medlemmar och sekreterare samt om ersättning för resekostnader.

4 §
Direktörens uppgifter

Direktören har utöver vad som föreskrivs i lagen till uppgift att

1) göra en framställning till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet om utbildningscentralens verksamhets- och ekonomiplan samt budgetar,


6 §
Utbildning som leder till yrkesinriktad examen

Den yrkesinriktade examen som ordnas och avläggs vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral är examen inom brottspåföljdsområdet.

7 §
Syftet med examen inom brottspåföljdsområdet

Examen inom brottspåföljdsområdet ger de kunskaper och färdigheter som krävs för handlednings- och övervakningsuppgifter inom brottspåföljdsområdet. Examen syftar till att ge färdigheter för sådan verkställighet av straff som är målinriktad, säker och effektfull och som respekterar individens människovärde och mänskliga rättigheter.

8 §
Examens omfattning och struktur

Omfattningen av examen inom brottspåföljdsområdet är 90 studiepoäng.

Till examen inom brottspåföljdsområdet hör

1) grundstudier,

2) yrkesstudier och inlärning i arbetet,

3) ett lärdomsprov,

4) valfria studier.

De centrala inlärningsmålen inom yrkesstudierna och inlärningen i arbetet är laglighet och etik, rehabilitering och handledning samt säkerhet och övervakning.

9 §
Examensstadga

I examensstadgan för Brottspåföljdsområdets utbildningscentral bestäms närmare om examen, undervisningsplanen, deltagande i undervisning, tillgodoräknande av andra studier och kunnande, inlärning i arbetet, lärdomsprov, bedömning och betyg.

10 §
Undervisningsplan

I undervisningsplanen för examen inom brottspåföljdsområdet bestäms för varje studieperiod dess inlärningsmål, temablock, omfattning i studiepoäng, omfattningen av undervisningen och inlärningen i arbetet i studiepoäng samt de prestationer som krävs. En del av undervisningen kan ordnas på arbetsplatsen enlighet med vad som anges i utbildningscentralens examensstadga.

Undervisningsplanen utarbetas enligt de mål och den struktur som bestäms i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral, denna förordning och examensstadgan.

14 §
Tjänstledighet

Direktören beviljas tjänstledighet av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet. Andra tjänstemän beviljas tjänstledighet av direktören.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Studier i grundexamen för fångvården som inletts före denna förordnings ikraftträdande och studier i utbildning som leder till examen till vilken studerande antagits före denna förordnings ikraftträdande slutförs i enlighet med de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 december 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringssekreterare
Juho Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.