1028/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 3 § 15 punkten, den svenska språkdräkten i 11 § 2 mom. samt 18 § 1 punkten, sådana de lyder, 3 § 15 punkten och 11 § 2 mom. i förordning 905/2009 samt 18 § 1 punkten i förordning 309/2010, som följer:

3 §
Allmänna ärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


15) regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas antal, verksamhetsområden, namn och verksamhetsställen, övriga verksamhetsområden för statens regionförvaltning, Nödcentralsverkets samarbetsområden och häradenas områden samt tingsrätternas domkretsar, om indelningen inte följer häradsindelningen,


11 §
Ärenden som ankommer på alla ministerier

Varje ministerium behandlar ärenden som gäller de ämbetsverk, inrättningar, affärsverk, fonder utanför budgeten, samfund, bolag och andra organ som hör till det ministeriets ansvarsområde. Likaså ska varje ministerium behandla ärenden som gäller övriga organ med uppgifter som hör till det ministeriets ansvarsområde samt styra regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna i ärenden som hör till det ministeriets ansvarsområde.

18 §
Undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör:

1) vetenskap, utbildning och barndagvård,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2012

Vid förhinder för statsministern, Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Regeringsråd
Marika Paavilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.