1007/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om temporär ändring av 15 § i lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen om bostadsbidrag (408/1975) 15 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1185/2005, som följer:

15 §

Om den justering av bostadsbidragets belopp som avses i 1 mom. 1 punkten beror på att en medlem i hushållet blir sysselsatt efter att omedelbart före det i minst ett år ha fått grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), görs justeringen, på grund av att inkomsterna har stigit, sex månader senare än den i enlighet med 3 mom. annars hade gjorts. Om årsjusteringen av hushållets bostadsbidrag eller en mellanjustering som föranleds av något annat skäl än det som nämns i detta moment infaller under den nämnda perioden på sex månader, justeras bidraget och grunderna för bidraget dock räknat från det att års- eller mellanjusteringen träder i kraft.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till utgången av 2015. Den tillämpas på justeringar som görs på grund av ändrade inkomster om en medlem i hushållet sysselsätts den 1 januari 2013 eller därefter.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 115/2012
ShUB 24/2012
GrUU 20/2012
AjUU 19/2012
RSv 148/2012

Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.