1006/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomststöd (1412/1997) 11 § 2 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 583/2007, som följer:

11 §
Inkomster som skall beaktas

Som inkomster beaktas dock inte


5) kostnadsersättning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), förhöjningsdel enligt 6 kap. 3 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, skillnaden mellan förhöjd förtjänstdel som avses i 6 kap. 3 b § och förtjänstdel som avses i 6 kap 2 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, omställningsskyddstillägg enligt 6 kap. 3 c § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, skillnaden mellan omställningsskyddets förtjänstdel som avses i 6 kap. 3 c § och förtjänstdel som avses i 6 kap 2 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel enligt 7 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och inte hellerDenna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 115/2012
ShUB 24/2012
GrUU 20/2012
AjUU 19/2012
RSv 148/2012

Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.