1005/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 3 kap. 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1354/2007,

ändras 3 kap. 6 § 4 mom. och 7 kap. 6 § 1 mom.,

sådana de lyder, 3 kap. 6 § 4 mom. i lag 1354/2007 och 7 kap. 6 § 1 mom. i lag 1188/2009, samt

fogas temporärt till lagen ett nytt 9 kap., i stället för det 9 kap. som upphävts genom lag 1188/2009, som följer:

3 kap.

Allmänna begränsningar för erhållande av förmåner

6 §
Andra begränsningar

Den periodisering som avses i 1 och 3 mom. görs genom att den ekonomiska förmånen eller penningersättningen divideras med dagslönen i det senaste anställningsförhållandet. Lönen bestäms i tillämpliga delar på samma sätt som den lön som ligger till grund för inkomstrelaterad dagpenning, men från inkomsterna görs inget avdrag till följd av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

7 kap.

Allmänna bestämmelser om arbetsmarknadsstöd

6 §
Inkomster som ska beaktas vid behovsprövning

Vid prövningen av behovet av ekonomiskt stöd ska inkomsterna för en mottagare av arbetsmarknadsstöd beaktas i sin helhet. Som inkomst av skogsbruk beaktas den enligt 7 § 3 och 4 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) fastställda genomsnittliga årliga avkastningen av skog multiplicerad med arealen skog. Arbetsmarknadsstödet bestäms enligt situationen vid den tidpunkt då stödet betalas ut, på basis av antingen de beräknade eller de annars konstaterbara inkomsterna. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de inkomster som ska beaktas vid behovsprövningen.


9 kap.

Sysselsättningsbonus

1 §
Rätt till arbetsmarknadsstöd i form av sysselsättningsbonus

Arbetsmarknadsstöd beviljas i form av sysselsättningsbonus den som tar emot ett arbete som räknas in i arbetsvillkoret för löntagare och varar i minst tre månader.

Beviljande av sysselsättningsbonus förutsätter att personen

1) har fått arbetsmarknadsstöd på grundval av arbetslöshet i minst 500 dagar eller att hans eller hennes rätt till arbetslöshetsdagpenning har upphört på grund av att den maximitid som avses i 6 kap. 7 och 9 § har gått ut,

2) får arbetsmarknadsstöd eller att arbetsmarknadsstöd inte betalas till sökanden av skäl som anges i 10 kap. 2 § 3 mom.,

3) inte har ett anställningsförhållande, inte är sysselsatt som företagare eller i eget arbete, och inte studerar på heltid, och

4) när anställningsförhållandet inleds är bosatt i en kommun som nämns i 2 §.

Som sysselsättningsbonus betalas det arbetsmarknadsstöd som avses i 7 kap. 4 § 1 och 2 mom. Arbetsmarknadsstödet betalas i form av sysselsättningsbonus för en månad räknat från det att anställningsförhållandet inleddes. Den som fått sysselsättningsbonus har inte rätt till jämkad arbetslöshetsförmån för den första månaden i arbete.

2 §
Boendekommun

De kommuner som avses i 1 § 2 mom. 4 punkten är

1) Esbo,

2) Fredrikshamn, Kotka,

3) Helsingfors,

4) Tavastehus, Hattula, Janakkala,

5) Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala samt Villmanstrand, Taipalsaari, Lemi, Savitaipale, Luumäki,

6) Joensuu, Outokumpu,

7) Jyväskylä, Jämsä, Muurame,

8) Kajana, Kuhmo,

9) Kemi,

10) Keuruu,

11) Karleby,

12) Kuopio, Maaninka, Nilsiä, Rautalampi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tuusniemi,

13) Lahtis, Hollola, Nastola, Heinola, Hartola, Sysmä, Orimattila,

14) Lieksa,

15) S:t Michel,

16) Uleåborg,

17) Björneborg, Sastmola, Påmark, Ulvsby,

18) Brahestad, Pyhäjoki, Siikajoki, Vihanti,

19) Rovaniemi, Ranua,

20) Nyslott, Punkaharju, Kerimäki,

21) Seinäjoki,

22) Tammerfors,

23) Åbo,

24) Valkeakoski, Akaa, Urjala,

25) Varkaus, Leppävirta,

26) Vanda.

Sådana kommuner som avses i 1 § 2 mom. 4 punkten är också de kommuner som deltar i ordnandet av tjänster för långtidsarbetslösa som koordineras av i 1 mom. nämnda kommuner.

Som personens boendekommun betraktas den kommun där hans eller hennes adress som antecknats i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem ligger.

3 §
Begränsningar och återkrav

En person har inte rätt till sysselsättningsbonus, om

1) han eller hon sysselsätts i ett arbete för vilket betalas sådan lönesubvention som avses i 7 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, eller

2) han eller hon har rätt till resebidrag enligt 7 kap. 3 § i denna lag.

Om personen inom tre månader från det att anställningsförhållandet inleddes säger upp sig eller genom sitt eget förfarande orsakar att anställningsförhållandet upphör, återkräver Folkpensionsanstalten sysselsättningsbonusen i sin helhet. Sysselsättningsbonusen återkrävs dock inte, om arbets- och näringsbyrån bedömer att det funnits en giltig orsak till att anställningsförhållandet avslutats. I fråga om deltidsanställdas rätt till jämkad arbetslöshetsförmån föreskrivs i 4 kap. och om återkrav i 11 kap.

4 §
Sökande och utbetalning av sysselsättningsbonus

Sysselsättningsbonus söks hos arbets- och näringsbyrån. Ansökan kan göras tidigast två veckor innan arbetet inleds.

När anställningsförhållandet har inletts ger arbets- och näringsbyrån ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till Folkpensionsanstalten om den sökandes rätt till sysselsättningsbonus enligt 1—3 §. Folkpensionsanstalten betalar sysselsättningsbonusen i dess helhet när den har fått det arbetskraftspolitiska utlåtandet.

5 §
Finansieringen av sysselsättningsbonusen

På sysselsättningsbonusen tillämpas bestämmelserna om resebidrag i 14 kap. 3 a § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Lagens 9 kap. gäller till och med den 31 december 2015.

På semesterersättning som betalas på basis av ett anställningsförhållande som avslutats före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 7 kap. 6 § 1 mom. tillämpas på förmåner som betalas ut för tiden efter lagens ikraftträdande.

Arbetsmarknadsstöd kan betalas i form av sysselsättningsbonus enligt 9 kap. på basis av ett sådant anställningsförhållande som inleds efter lagens ikraftträdande och senast den 31 december 2015.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 115/2012
ShUB 24/2012
GrUU 20/2012
AjUU 19/2012
RSv 148/2012

Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.