988/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 18 § 1 mom. 7 punkten och 20 § 6 punkten, sådana de lyder i lag 1500/2011, och

fogas till 18 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1108/2006, 504/2008, 525/2009 och 1500/2011, en ny 8 punkt och till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1500/2011, en ny 7 punkt som följer:

18 §
Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på eget initiativ lämna ut beskattningsuppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige


7) till Finansinspektionen, då de beskattningsuppgifter som lämnas ut om ett utländskt fondbolag och en skattskyldig hänför sig till fullgörandet av fondbolagets skyldighet att lämna uppgifter och till skyldigheten att ta ut skatt, om uppgifterna kan vara relevanta vid bedömningen av huruvida den som förvaltar placeringsfonder som ett utländskt fondbolag har inrättat i Finland på det sätt som avses i 18 j § i lagen om placeringsfonder (48/1999) väsentligen har brutit mot finsk lagstiftning som tillkommit med hänsyn till allmänt intresse,

8) till Finansinspektionen, då de beskattningsuppgifter som lämnas ut behövs för avgivande av utlåtande som gäller skyldigheten att betala bankskatt och skattegrunderna enligt 26 § 3 mom. i lagen om tillfällig bankskatt (986/2012).

20 §
Utlämnande av uppgifter till vissa myndigheter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på begäran


6) till Finansinspektionen lämna ut sådana beskattningsuppgifter om ett utländskt fondbolag och en skattskyldig som hänför sig till fondbolagets skyldighet att lämna uppgifter och till skyldigheten att ta ut skatt och som behövs för en bedömning enligt 18 j § i lagen om placeringsfonder,

7) till Finansinspektionen lämna ut behövliga beskattningsuppgifter för avgivande av utlåtande som gäller skyldigheten att betala bankskatt och skattegrunderna enligt 26 § 3 mom. i lagen om tillfällig bankskatt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 167/2012
EkUU 46/2012
FiUB 34/2012
RSv 165/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.