975/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen (450/1987) 1 kap. 6 § 1 mom. 3 punkten samt 5 a kap. 5 § 3 mom. och 14 § 1 mom., sådana de lyder i lag 480/2010, som följer:

1 kap.

Gripande, anhållande och häktning

6 §
Anhållningsberättigad tjänsteman

Om anhållande beslutar en anhållningsberättigad tjänsteman. Anhållningsberättigade tjänstemän är:


3) Tullens brottsbekämpningschef och en tullman som av chefen för Tullens bevakningsavdelning eller brottsbekämpningschefen har förordnats till undersökningsledare,


5 a kap.

Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation

5 §
Beslut om åtgärd

På framställning av undersökningsledaren beslutar den polisman som är chef eller biträdande chef för den polisenhet som ansvarar för förundersökningen om annan teknisk avlyssning än sådan som avses i 1 mom. Vid förundersökning som görs av Tullen fattas beslutet av Tullens brottsbekämpningschef och vid förundersökning som görs av gränsbevakningsväsendet fattas beslutet av avdelningschefen eller biträdande avdelningschefen vid juridiska avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet. Om en åklagare är undersökningsledare, fattar denne beslutet.


14 §
Ersättning

Ett teleföretag har rätt att få ersättning av statens medel för de direkta kostnader som orsakats av att företaget enligt detta kapitel har biträtt myndigheterna och lämnat uppgifter. Beslut om betalning av ersättning fattas av chefen för polisinrättningen eller chefen för polisens riksomfattande enhet eller någon som denne har förordnat, eller av Tullens brottsbekämpningschef. Vid gränsbevakningsväsendet fattas beslut i saken av staben för gränsbevakningsväsendet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012
FvUB 21/2012
RSv 150/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.