969/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tobaksaccis (1470/1994) 9 § 2 mom., 11 § 2 mom. och 13 §, sådana de lyder i lag 1125/2010, som följer:

9 §

Som detaljhandelspris för tobaksprodukter som i strid med gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet betraktas detaljhandelspriset för motsvarande produkter i Finland. Om det inte finns motsvarande produkter, bestäms accisen på cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter i enlighet med minimiaccisen enligt 8 §. Såsom beskattningsvärde för andra tobaksprodukter betraktas produktgruppens genomsnittliga detaljhandelspris, som fastställs av Tullen.

11 §

Om den skattskyldige som avses i 1 mom. är godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare ska den skattskyldige själv skaffa och bekosta prisetiketterna. I annat fall levererar Tullen prisetiketterna till den skattskyldige och tar ut en avgift enligt självkostnadspris för etiketterna.

13 §

Trots sekretessbestämmelserna ska den skattskyldige lämna behövliga uppgifter till Tullen om kvantiteter och prisklasser på de tobaksprodukter som frisläppts för konsumtion så att det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset enligt 2 mom. kan fastställas. Dessutom ska den skattskyldige trots sekretessbestämmelserna lämna behövliga uppgifter till Tullen till grund för de statistiska uppgifter om tobaksprodukter som ska sändas till Europeiska kommissionen. Tullen utfärdar närmare föreskrifter om uppgifternas innehåll samt om hur och när de ska lämnas.

Tullen fastställer det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter. Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för cigarretter ska beräknas genom att det totala värdet av alla cigarretter som frisläppts för konsumtion, på grundval av detaljhandelspriset inklusive alla skatter, divideras med den totala kvantiteten cigarretter som frisläppts för konsumtion. Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter ska beräknas genom att det totala värdet av all finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter som frisläppts för konsumtion, på grundval av detaljhandelspriset inklusive alla skatter, divideras med den totala kvantiteten finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter som frisläppts för konsumtion.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012
FvUB 21/2012
RSv 150/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.