965/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 11 a § 2 och 3 mom., 12 och 12 a § samt 13 § 2 mom.,

av dem 11 a § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1399/2010 och 12 a § sådan den lyder i lag 1323/2009, som följer:

11 a §

En tillverkare av biobrännolja ska till Tullen göra en skriftlig anmälan för registrering som skattskyldig. För den skattskyldige gäller i övrigt det som i punktskattelagen föreskrivs om skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod.

Registret förs av Tullen.

12 §

Företag som bedriver handel med flytande bränslen ska göra anmälan till Tullen om de hjälpprodukter eller identifieringsämnen som tillsätts till bränslet.

12 a §

Tullen har rätt att för punktbeskattning av flygbensin och flygpetroleum och tillsyn över sådan punktbeskattning få behövlig information av Trafiksäkerhetsverket.

13 §

Om den punktskatt eller avgift som betalts enligt 1 mom. är högre än den punktskatt eller avgift som senare fastställts, ska Tullen på ansökan återbetala det belopp som motsvarar skillnaden till den skattskyldige.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012
FvUB 21/2012
RSv 150/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.