964/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av punktskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i punktskattelagen (182/2010) 4 §, 19 § 2 mom., 31 § 1—4 och 6 mom., 32 §, 41 § 2 och 3 mom., 47 §, 70 § 1 mom., 98 §, 104 § 1 och 3 mom., 105 § 1—4 mom., 107 § samt 108 § 4—6 mom., och

fogas till lagen en ny 107 a § som följer:

4 §
Behörig myndighet

Tullen svarar för verkställande och övervakning av punktbeskattning och för andra myndighetsuppgifter enligt denna lag eller respektive lagar om punktskatt eller accis. Bestämmelser om Tullens interna behörighet och uppgiftsfördelning finns i lagen om Tullens organisation (960/2012).

Om inte något annat föreskrivs i denna lag ska tullagen tillämpas i fråga om Tullens befogenheter och åtgärder.

19 §
Skattefrihet för proviantering

Tullen kan utfärda närmare föreskrifter om det förfarande som ska iakttas vid förvärv och leverans av produkter för ändamål som avses i 1 mom. Tullen har rätt att begränsa den kvantitet produkter som skattefritt levereras till ett fartyg enligt vad som behövs med hänsyn till passagerarantalet, fartygets storlek, trafikområdet och andra omständigheter.


31 §
Inlämnande av skattedeklaration

Skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod ska tillställa Tullen en deklaration för varje skatteperiod senast den 18 dagen i kalendermånaden efter skatteperioden.

Andra skattskyldiga än de som avses i 1 mom. ska lämna in en skattedeklaration till Tullen inom fyra vardagar efter den dag då produkterna togs emot eller skyldigheten att betala skatt annars uppkom, denna dag medräknad. Som vardag anses inte helgfri lördag. Tidsfristen fyra vardagar för inlämnande av deklaration tillämpas inte om det vid en granskning eller på annat sätt konstateras att produkterna har förts in i landet eller tagits emot i strid med denna lags bestämmelser om beskattning och övervakning.

Tullen kan av grundad anledning ålägga en skattskyldig att lämna in en skattedeklaration vid någon annan tidpunkt än vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. eller att lämna in en skattedeklaration som är gemensam för två eller flera skatteupplag.

Skattedeklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att konstatera hur stort skatteuttaget ska vara samt uppgifter om skattefria leveranser per produktgrupp. Godkända upplagshavare ska lämna in en särskild skattedeklaration för varje skatteupplag. Skattedeklarationen ska lämnas på en blankett som fastställts av Tullen och undertecknas av den skattskyldige.


Skattedeklarationen anses vara inlämnad då den har anlänt till Tullen. Bestämmelser om ankomsttidpunkten finns i 10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och i 18 § i förvaltningslagen (434/2003).

32 §
Närmare föreskrifter om inlämnande av elektronisk skattedeklaration

Tullen utfärdar närmare föreskrifter om införande av systemet med elektroniska skattedeklarationer, vilka produkter och skattskyldiga det omfattar samt med vilka elektroniska förfaranden och certifierings- eller identifieringsmetoder elektroniska skattedeklarationer kan lämnas in.

41 §
Delgivning av beslut

Ett beslut med anledning av en elektronisk deklaration eller ansökan kan delges också elektroniskt med ett meddelande om att beslutet kan hämtas via Tullens informationssystem. Beslutet anses då ha delfåtts vardagen efter den dag då beslutet kunde hämtas via Tullens informationssystem.

Beslutet delges en sådan statlig intressebevakare som avses i 107 § så att denne får tillfälle att ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för det.


47 §
Skatteuppbörd

Om inte något annat föreskrivs i denna lag eller med stöd av den ska i fråga om uppbörd och indrivning av, ansvar för och återbetalning av punktskatt iakttas lagen om skatteuppbörd (609/2005) eller vad som bestäms eller föreskrivs med stöd av den, varvid Tullen är den skatteuppbördsmyndighet som avses i lagen om skatteuppbörd.

70 §
Närmare föreskrifter om införande och användning av det datoriserade systemet

Tullen utfärdar närmare föreskrifter om användningen av det datoriserade systemet, om elektroniska administrativa dokuments informationsinnehåll samt om de certifierings- eller identifieringsmetoder som kan användas för utfärdande av elektroniska administrativa dokument.


98 §
Annan informationsskyldighet

Den som har levererat eller förvärvat produkter för användning som enligt 19 § är skattefri ska trots sekretessbestämmelserna ge Tullen uppgifter om förvärv och användning av produkterna, lagerkvantiteter och leveranser samt andra omständigheter som behövs för övervakning av beskattningen. Tullen utfärdar närmare föreskrifter om informationens innehåll samt om hur och när den ska lämnas.

Den som innehar punktskattepliktiga produkter ska på begäran utan ersättning ge Tullen produktprover som behövs för beskattningen och övervakningen av den.

104 §
Förhandsavgörande

Tullen kan på ansökan ge ett förhandsavgörande om punktskatten på en produkt. Tullen kan ge ett förhandsavgörande om punktskatten också då beskattningen i övrigt verkställs enligt tullbestämmelserna.


Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande ska med bindande verkan iakttas när sökanden punktbeskattas i Finland under ett år från ingången av kalendermånaden efter den dag då förhandsavgörandet gavs, om inte den bestämmelse som då tillämpades ändras medan avgörandet gäller eller om inte Tullen har återkallat förhandsavgörandet på grund av att tolkningen av bestämmelsen ändrats genom en rättskipningsmyndighets beslut eller av något annat särskilt skäl.


105 §
Lättnader och uppskov med betalning

Tullen kan på ansökan sänka eller helt avlyfta betald eller påförd punktskatt, skattetillägg, förseningsränta, dröjsmålsränta eller ränta med anledning av uppskov. Lättnad kan beviljas, om

1) det med beaktande av omständigheterna vore uppenbart oskäligt att ta ut punktskatten till fullt belopp, eller

2) det gäller sådana punktskattepliktiga produkter som används under begränsad tid i forsknings- eller utvecklingsprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter eller för bränslen från förnybara källor.

Tullen kan ställa villkor för lättnaden för att det ska vara möjligt att övervaka att förutsättningarna för lättnaden uppfylls.

Tullen kan på grund av exceptionella omständigheter oberoende av sökanden, väsentligt nedsatt skattebetalningsförmåga eller andra särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalning av skatt. Uppskovet beviljas på villkor att säkerhet till ett belopp motsvarande uppskovsbeloppet ställs för betalningen. Uppskov kan emellertid beviljas utan krav på säkerhet om det belopp som ska betalas är ringa eller uppskovstiden är kort eller av andra särskilda skäl. På skatt med vars betalning uppskov har beviljats tas ut ränta enligt vad som bestäms i 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta. Uppskov kan dock beviljas utan ränta om det vore uppenbart oskäligt att ta ut ränta.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som behandlas vid Tullen.


107 §
Bevakning av statens intresse

Statens intresse bevakas av tullombudet eller en annan sådan statlig intressebevakare som avses i lagen om Tullens organisation. På bevakningen av statens intresse tillämpas vad som bestäms i lagen om Tullens organisation.

107 a §
Överklagande

Tullens beslut får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Beslut genom vilket Tullen har beslutat att inte ge ett förhandsavgörande får emellertid inte överklagas genom besvär. Besvärsrätt på statens vägnar har ett tullombud. Besvärsskriften ska tillställas Tullen inom besvärstiden.

Besvärstiden i ärenden som gäller fastställande av punktskatt och skatteåterbetalning är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten eller återbetalningen fastställdes, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. När andra beslut överklagas är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. För ett tullombud är besvärstiden 30 dagar från beslutet.

I övrigt föreskrivs om överklagande i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) föreskrivs om grundbesvär tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

Om Tullen på det sätt som föreskrivs i 106 § rättar eller annars korrigerar sitt beslut i enlighet med framställda yrkanden, förfaller överklagandet.

Till den del som yrkandena i ett överklagande inte föranleder rättelse eller korrigering av beslutet ska Tullen ge sitt yttrande med anledning av överklagandet och utan dröjsmål sända handlingarna i ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Punktskatt ska trots överklagande betalas inom föreskriven tid.

108 §
Överklagande till högsta förvaltningsdomstolen

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsskriften ska inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt på statens vägnar har ett tullombud.

Om punktskatt har avlyfts eller sänkts genom förvaltningsdomstolens beslut, ska Tullen oberoende av överklagandet betala det överskjutande beloppet till den skattskyldige.

Om högsta förvaltningsdomstolen med anledning av den statliga intressebevakarens besvär har ändrat förvaltningsdomstolens beslut, ska en kopia av högsta förvaltningsdomstolens beslut tillställas den behöriga myndigheten, som utan dröjsmål ska debitera den skattskyldige det överskjutande belopp som betalats till denne.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012
FvUB 21/2012
RSv 150/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.