962/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 95 e § 2 mom., 160 §, 190 § 5 mom. och 210 § 1 och 2 mom.,

av dem 95 e § 2 mom. sådant det lyder i lag 737/2008, 190 § 5 mom. sådant det lyder i lag 529/2010 och 210 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 877/2012, som följer:

95 e §

En förutsättning för skattefrihet är dessutom att den som för in varorna antecknar varorna i en förtullningsbok i samband med införseln. Tullen meddelar närmare föreskrifter om utfärdandet av en förtullningsbok och dess form och innehåll.


160 §

Tullen ansvarar för beskattningen av importerade varor och utövar tillsyn över beskattningen enligt vad som föreskrivs särskilt.

190 §

Förhandsavgörande som gäller skatten på import av en vara meddelas av Tullen. I fråga om meddelande av förhandsavgörande och om dess giltighetstid gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om förhandsavgörande som Skatteförvaltningen meddelat.

210 §

När Tullen har uppburit skatten, kan den av särskilda skäl på ansökan nedsätta eller avlyfta sådana mervärdesskatter som har betalts eller ska betalas samt dröjsmålspåföljder och andra påföljder.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av Tullen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012
FvUB 21/2012
RSv 150/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.