961/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring och temporär ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen (1466/1994) 1 och 2 §, temporärt 3 § 1 mom., 4—8 §, 9 § 1, 3 och 4 mom., mellanrubriken före 13 §, 14 § 1 och 3 mom., 14 a, 18—20 och 20 b §, temporärt 20 d § 1 mom., temporärt 20 g § 3 mom., 20 h § 2 mom., mellanrubriken före 21 §, 21 §, 22 § 1 och 2 mom., 23 § 1 mom., 23 a § 1—3 mom., 23 b § 5 mom., 23 c §, 23 d § 1, 2 och 4 mom., 24 § 1 och 3 mom., 25 § 3 och 4 mom., det inledande stycket i 26 § 1 mom., 26 a §, det inledande stycket i 27 § 1 mom., det inledande stycket i 28 § 1 mom. samt 28 § 2 och 4 mom., 28 a § 1 och 2 mom., 29 och 30 §, 30 a § 3 mom., 32 §, 33 § 1 och 2 mom., 34 §, 37 § 1 och 2 mom., 38 §, 40 § 4 mom., temporärt 43 § 2 mom., 43 § 3 mom., 43 a §, 46 § 2 mom., 47 § 4 mom., temporärt 47 a §, 49 § 1 mom., 50 § 1 mom. samt 52 a och 53 a §,

av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 331/1996, 3 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 331/1996, 241/2001 och 774/2003, 7 § sådan den lyder i lag 1240/2001, 8 §, 14 § 3 mom. och 20 b § sådana de lyder i lag 331/1996, 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag 715/2003, 9 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1104/1998, 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag 764/1999, mellanrubriken före 13 § och det inledande stycket i 27 § 1 mom. sådana de lyder i lag 241/2001, 14 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 65/2003, 14 a § sådan den lyder i lag 482/2010, 18 § och 49 § 1 mom. sådana de lyder delvis ändrade i lag 1299/2003, 20 d § 1 mom., 25 § 3 och 4 mom., 28 a § 1 och 2 mom., 32 §, 37 § 1 mom., 40 § 4 mom., 43 § 3 mom., 46 § 2 mom., 50 § 1 mom. samt 52 a och 53 a § sådana de lyder i lag 1299/2003, 20 g § 3 mom., 20 h § 2 mom. 21 §, 23 a § 1—3 mom., 23 c §, 23 d § 1, 2 och 4 mom., 24 § 1 och 3 mom., det inledande stycket i 26 § 1 mom., 26 a §, det inledande stycket i 28 § 1 mom. samt 28 § 2 och 4 mom. sådana de lyder i lag 774/2003, 22 § 2 mom. sådant det lyder i lag 690/2009, 23 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1104/1998, 23 b § 5 mom. och 24 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1213/2006, 29 § sådan den lyder i lag 399/2000, 30 § och 30 a § 3 mom. sådana de lyder i lag 179/2003, 37 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1378/1997, 38 § sådan den lyder i lagarna 1378/1997 och 1299/2003, 43 a § sådan den lyder i lag 844/2006 samt 47 a § sådan den lyder i lag 331/1996, som följer:

1 §

På tullbeskattning och tullövervakning av varor som importeras från och exporteras till tredjeland ska denna lag tillämpas vid sidan av vad som därom bestäms i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om en tullkodex för gemenskapen, nedan kodexen, i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om en tullkodex för gemenskapen, nedan tillämpningsförordningen, och i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, nedan förordningen om tullbefrielse, eller i annan lagstiftning för Europeiska unionen (EU). Därtill tillämpas denna lag vid sidan av EU:s lagstiftning på statistikföring av handeln mellan Finland och andra länder samt på undersökning av tullbrott.

2 §

Befogenheter enligt tullagstiftningen kan utövas med iakttagande av EU:s lagstiftning även inom EU:s inre trafik för övervakning av efterföljandet av förbud och restriktioner om import och export av varor.

Om importen av en vara förutsätter tillstånd av en myndighet men tillstånd inte ännu har beviljats när varan förs in på Finlands tullområde, ska varan uppges för Tullen även om den importeras direkt från något annat medlemsland i EU.

3 §

I denna lag avses med

1) Finlands tullområde området som omfattar rikets landområde, territorialvatten och luftrum, dock så att tullområdet sträcker sig två sjömil utanför territorialvattnets yttre gräns, om inte något annat har överenskommits internationellt,

2) EU:s tullområde området som avses i artikel 3 i kodexen,

3) tredjeland område som inte ingår i EU:s tullområde,

4) tullåtgärd tjänsteåtgärd som hör till Tullens behörighet, med undantag för förundersökning av tullbrott,

5) tullbrott brott som innebär överträdelse av bestämmelserna i denna lag eller någon annan lag vars iakttagande Tullen ska övervaka eller som Tullen ska verkställa, eller överträdelse av bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa, eller sådant olaga befattningstagande med infört gods som avses i 46 kap. i strafflagen (39/1889) och sådant penningtvättsbrott som avses i 32 kap. i strafflagen samt annan sådan överträdelse av bestämmelser som har samband med införsel eller utförsel av egendom,

6) teknisk övervakning iakttagande eller avlyssning av på förhand ospecificerad persontrafik eller godstrafik med hjälp av en teknisk anordning samt automatisk upptagning av ljud eller bild,

7) observation fortlöpande eller upprepat inhämtande av information om en viss person eller dennes verksamhet,

8) teknisk observation fortlöpande eller upprepad, med hjälp av en teknisk anordning utförd avlyssning av en viss person och upptagning av ljud (teknisk avlyssning), iakttagande och avbildande av personen (optisk övervakning) samt spårning av hur ett fordon eller en vara förflyttas (teknisk spårning),

9) undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden samt det förstnämnda systemets arkivindex det informationssystem för polisärenden som avses i 2 kap. 2 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) i fråga om de uppgifter som Tullen registrerat i uppgifterna om undersökning och handräckning samt i arkivuppgifterna om undersökning och handräckning,

10) teleövervakning inhämtande av hemliga identifieringsuppgifter om telemeddelanden som har sänts från en teleanslutning eller teleterminalutrustning som är kopplad till ett allmänt telenät eller till något annat telenät som hör till tillämpningsområdet för kommunikationsmarknadslagen (393/2003), eller som har mottagits i en sådan teleanslutning eller teleterminalutrustning, samt tillfällig stängning av en sådan teleanslutning eller teleterminalutrustning.


4 §

Tullen är den tullmyndighet och behöriga myndighet som avses i EU:s tullagstiftning, om inte något annat föreskrivs särskilt.

Tullen får bestämma om förfaranden enligt EU:s tullagstiftning, om inte något annat bestäms om dem. Finansministeriet kan avgöra ett principiellt eller i annat avseende betydelsefullt ärende, också när det gäller tillämpning av EU:s lagstiftning om sänkning eller avskaffande av tull.

5 §

Tullen beviljar undantag från bestämmelserna om tullfrihet när det är möjligt enligt förordningen om tullbefrielse. I beslut som meddelats med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

6 §

Tullen får utfärda föreskrifter om det förfarande vid utredning av ursprung som ska iakttas för att erhålla sådan behandling som avses i avtal som gäller tullförmåner och i de tullpreferensarrangemang som tillämpas ensidigt av EU samt även om annat förfarande vid ursprungsutredningar. Tullen får utfärda föreskrifter även för harmonisering av ursprungsreglernas tillämpning.

Tullen får befullmäktiga ett organ med tillräcklig sakkännedom att utfärda allmänna ursprungsbevis som berättigar till annan behandling än tullförmån.

7 §

Tullen fastställer de omräkningskurser som ska användas när belopp angivna i utländsk valuta omräknas i euro vid import och export.

8 §

Tillstånd att inrätta friområde och frilager beviljas av Tullen på ansökan och på villkor som Tullen bestämmer. Finansministeriet kan dock i ekonomiskt, regionalpolitiskt eller på annat sätt betydelsefulla fall överta avgörandet av ärendet.

9 §

Tullfria är vanliga provianteringsförnödenheter för fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik samt bränsle och smörjmedel som fartyget för med sig till Finlands tullområde eller som levereras till fartyget på Finlands tullområde för dess eget bruk, om inte något annat bestäms i 4 mom. Tullfriheten gäller även varor som konsumeras ombord på fartyget på Finlands tullområde. Tullen bestämmer om det förfarande som ska iakttas när ovan nämnda varor levereras till fartyget samt om de redovisningsskyldigheter i fråga om alkohol- och tobaksprodukter som ansluter sig till övervakningen av provianteringen. Tullen har rätt att begränsa mängden tullfria varor som levereras till ett fartyg enligt vad som är behövligt med hänsyn till passagerarantalet, fartygets storlek, trafikområdet och andra omständigheter.


Tullfria är, enligt bestämmelserna i kapitel XXVIII i förordningen om tullbefrielse, bränsle och smörjmedel i motorfordon och specialbehållare som kommer till Finlands tullområde från tredjeland. Bränslet i tanken på ett nyttofordon är dock tullfritt upp till en mängd av högst 400 liter per resa och bränslet i tanken på en specialbehållare upp till en mängd av högst 200 liter per resa, när fordonet eller specialbehållaren landvägen kommer till Finlands tullområde från ett område utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Tullfria är dock inte varor som säljs på en resa inom EU för att medtas som resgods. Med resor inom EU avses resor som inte innefattar ett uppehåll utanför EU:s tullområde eller skatteområde. I fråga om tullplikt för varor som säljs till passagerare föreskrivs dessutom i lagen om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik (397/1969).

Tullens befogenheter
14 §

För utförande av tullåtgärder har Tullen eller en annan behörig myndighet rätt att

1) hejda och kontrollera fordon,

2) hejda personer och företa kroppsvisitation och kroppsbesiktning av dem när de anländer till eller avlägsnar sig från tullområdet eller när de besöker fordon eller någon annan plats, där varor lossas, lastas eller förvaras, eller något annat ställe inom tullområdet, om det föreligger särskilda skäl till detta,

3) kvarhålla och vid behov omhänderta en vara som inte tullklarerats på behörigt sätt,

4) ha tillträde till lager, utrymmen och andra platser där varor tillverkas, förvaras eller säljs, dock inte till utrymmen som används för varaktigt boende, och där utföra behövlig kontroll,

5) utan att kränka postförsändelsers brevhemlighet kontrollera varor samt deras tillverkning och bokföringsmaterial samt kontrollera personers medhavda penningtillgångar för att avslöja sådan penningtvätt som avses i 32 kap. 6 § i strafflagen,

6) få behövliga handlingar och uppgifter som gäller varuhavare, andra sakägare, varor, fordon, passagerare och fordons personal,

7) meddela föreskrifter som gäller lossning, lastning, utlämning, transport och lagring av varor,

8) sätta tullsigill, tullås eller annat identifikationsmärke på fordon, varor, lager eller andra platser som är under tullövervakning,

9) spärra av, stänga eller tömma en varas tillverknings-, lastnings- eller lossningsplats eller annan kontrollplats eller annat område samt fordon, om det behövs för att upprätthålla allmän säkerhet eller för att utföra tullåtgärder, samt förbjuda eller begränsa trafik på sådan plats och sådant område samt rörelse i sådant fordon,

10) förhindra utförsel av vara från Finlands tullområde enligt lagstiftning och internationella avtalsförpliktelser.


Tullen får kvarhålla en vara som ska exporteras eller importeras, om det finns grundad anledning till detta för att förebygga eller utreda brott. Att varan kvarhållits ska utan dröjsmål meddelas den myndighet som fattar beslut om tagande i beslag.

14 a §

En tullman har rätt att genomföra in- och utresekontroller med sådana befogenheter som anges för en gränsbevakningsman i 28, 36 och 38 § i gränsbevakningslagen (578/2005). Dessutom har Tullen vid automatisk identifiering på ett gränsövergångsställe motsvarande befogenhet att använda bilder och ljud som genereras vid övervakning på det sätt som bestäms om detta i fråga om gränsbevakningsväsendet i 29 § i gränsbevakningslagen.

18 §

Var och en ska på uppmaning av Tullen inom utsatt tid för tullbeskattning av en annan person eller för ett besvärsärende som föranleds av tullbeskattning av en annan person lämna sådana behövliga uppgifter om den andra vilka framgår av handlingar i hans eller hennes besittning, om uppgifterna inte gäller ett sådant ärende om vilket han eller hon enligt lag har rätt att vägra avge vittnesmål. Ingen får dock vägra att lämna uppgifter om en annans ekonomiska ställning.

Tullen kan vid vite ålägga den som inte iakttar förpliktelserna enligt 1 mom. eller artikel 14 i kodexen att uppfylla dessa förpliktelser.

19 §

Tullen har rätt att få handräckning av en annan myndighet för att utföra ett åliggande som hör till Tullen.

20 §

Tullen har rätt att utan ersättning av trafikplatsens ägare eller innehavare till sitt förfogande få sådana behövliga övervakningsutrymmen med inventarier som trafiktätheten och andra omständigheter förutsätter för utförande av tullåtgärder.

20 b §

På gränsövergångsställen samt i passagerarterminaler, på hamnområden avsedda för godstrafik, i lagerlokaler avsedda för godstrafik och på andra liknande ställen och i liknande utrymmen som Tullen får övervaka har Tullen rätt att, efter att på förhand ha meddelat om detta, företa teknisk övervakning för förebyggande av tullbrott och identifiering av personer misstänkta för tullbrott.

20 d §

En tullman får utföra teknisk observation av en person som inte befinner sig i ett rum eller utrymme som används för stadigvarande boende eller av ett fordon eller en vara, om det finns grundad anledning att anta att observationen kan ge uppgifter som behövs för avvärjande eller avslöjande av ett tullbrott. Förordnande för en åtgärd ska ges av en till uppgiften förordnad tullman som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen samt för teknisk avlyssning i mer än tre dygn av Tullens brottsbekämpningschef eller av en till uppgiften förordnad anhållningsberättigad tullman som tjänstgör inom tullbrottsbekämpningen.


20 g §

Den tullman som utfört teknisk avlyssning enligt 20 d § eller teleövervakning enligt 20 f § 1 och 2 mom. ska utan dröjsmål upprätta protokoll över åtgärden. Tullen ska årligen lämna en berättelse om användningen av teknisk avlyssning och teleövervakning enligt detta moment till inrikesministeriet. Inrikesministeriet ska årligen lämna en berättelse om tillämpningen av bestämmelserna om inhämtande av information till riksdagens justitieombudsman.

20 h §

Det föreskrivs särskilt genom lag hur material som avses i 1 mom. ska fogas till Tullens personregister. Om en uppgift som har erhållits genom teknisk avlyssning hänför sig till något annat tullbrott än det för vars förhindrande eller avbrytande avlyssningen sker, får uppgiften införas i ett personregister bara om den gäller ett tullbrott för vars förhindrande eller avbrytande avlyssning får ske.


Tullens personregister
21 §

Till Tullens personregister hör bevakningsdataregistret, undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden samt det förstnämnda systemets arkivindex, arkivet inom Tullens undersöknings- och handräckningssystem samt systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar, Europeiska unionens tullinformationssystem samt de med stöd av 22 § inrättade registren för skötsel av uppgifter om vilka bestäms i lagen om Tullens organisation (960/2012). På registren tillämpas personuppgiftslagen (523/1999), om inte något annat bestäms i denna lag.

22 §

Tullens personregister kan inrättas för

1) Tullens riksomfattande bruk,

2) bruk av en eller flera av Tullens verksamhetsenheter,

3) bruk av en arbetsgrupp som består av Tullens personal.

För analyser som görs för att förhindra, avslöja och utreda sådana tullbrott som kan medföra fängelsestraff får det inrättas tillfälliga register för att användas enligt 1 mom. 2 och 3 punkten. I registret är det tillåtet att samköra, lagra och annars behandla uppgifter ur de register som nämns i 23, 23 a, 23 c och 23 d §, uppgifter som Tullen inhämtat genom kriminalunderrättelseverksamhet, observationer och iakttagelser i samband med ett enskilt uppdrag samt uppgifter ur andra sådana informationssystem, datafiler och register som Tullen med stöd av 28 § har rätt att få uppgifter ur.


23 §

Bevakningsdataregistret är ett permanent personregister avsett för Tullens bruk för förebyggande och utredning av tullbrott. Endast tjänstemän som sköter uppgifter som gäller förebyggande och utredning av tullbrott kan med hjälp av en teknisk anslutning få uppgifter ur registret. För registret får inhämtas och i registret införas uppgifter som behövs för förebyggande och utredning av tullbrott och som gäller personer som skäligen kan misstänkas

1) komma att göra sig skyldiga eller ha gjort sig skyldiga till ett brott på vilket kan följa fängelsestraff, eller

2) medverka eller ha medverkat till ett brott på vilket kan följa fängelse i mer än sex månader.


23 a §

Undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden är ett permanent informationssystem som upprätthålls med hjälp av automatisk databehandling och som är avsett för Tullens riksomfattande bruk. För systemet får Tullen samla in och registrera uppgifter enligt 2 mom. för förebyggande och utredning av brott som faller under Tullens ansvar samt för åtalsprövning.

För utförande och registrering av undersökningar och handräckningsuppdrag får uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt förundersökningslagen (449/1987), i samband med Tullens åtgärder eller vid utförandet av ett handräckningsuppdrag eller i samband med tillämpning av tvångsmedelslagen registreras i det undersöknings- och handräckningssystem som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden enligt följande:

1) om personer som misstänks för brott samt personer som gjort anmälan, uppträder som vittnen eller målsägande eller som har något annat samband med anmälan,

2) uppgifter om rubriceringar i brottsanmälningar och övriga anmälningar, tvångsmedel, Tullens åtgärder samt olika faser i förundersökningen,

3) uppgifter om andra behövliga beskrivningar, omständigheter och specificeringar som hänför sig till Tullens uppgifter eller åtgärder eller till en händelse.

Arkivindexet, som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden, är ett permanent informationssystem som upprätthålls med hjälp av automatisk databehandling och som är avsett för Tullens riksomfattande bruk. Av uppgifterna om undersökning och handräckning får Tullen för sökning i arkivet samla in och registrera anmälningar, identifikationsuppgifter i fallet samt sammandrag av redogörelsen. Uppgifterna får användas för förebyggande och utredning av brott som faller under Tullens ansvar samt för åtalsprövning.


23 b §

Uppgifterna i tullinformationssystemet registreras av Tullen, som också ansvarar för att tullinformationssystemet fungerar på ett riktigt sätt i Finland.

23 c §

Arkivindexet till undersöknings- och handräckningssystemet är ett permanent informationssystem som upprätthålls med hjälp av automatisk databehandling och som är avsett för Tullens riksomfattande bruk. Av uppgifterna om tullbrott och andra brott får Tullen för sökning i arkivet registrera anmälningar, identifikationsuppgifter i fallet samt sammandrag av redogörelsen. Uppgifterna får användas för förebyggande och utredning av brott som faller under Tullens ansvar samt för åtalsprövning.

23 d §

Systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar är ett för Tullens, polisens och gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk avsett permanent informationssystem för förebyggande och utredning av brott samt för åtalsprövning som upprätthålls med hjälp av automatisk databehandling. I systemet registreras de uppgifter om fordon och containrar som erhålls genom teknisk övervakning vid gränsövergångsställena.

För systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar får Tullen, polisen och gränsbevakningsväsendet förutom de uppgifter som registreras enligt 1 mom. även samla in och registrera uppgifter som behövs för förebyggande och utredning av brott samt för åtalsprövning och som gäller fordon och registeruppgifter och containrars identifieringsmärken samt personer som skäligen kan misstänkas

1) ha gjort sig eller göra sig skyldiga till brott på vilket kan följa fängelse,

2) ha medverkat eller medverka till brott på vilket kan följa fängelse i mer än sex månader.


Tullen är registeransvarig för systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar. Polisen och gränsbevakningsväsendet svarar i sin tjänsteutövning för att de uppgifter de har registrerat i systemet är korrekta samt för att registreringen och användningen har laga grund.

24 §

Frågan om huruvida de personuppgifter som registrerats i Tullens personregister behöver bevaras ska kontrolleras minst en gång om året. Ur bevakningsdataregistret ska uppgifterna utplånas inom tio år efter att den sista uppgiften har införts. Ur undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden samt ur det förstnämnda systemets arkivindex ska uppgifterna utplånas på det sätt som anges i 5 kap. 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Uppgifterna i arkivet inom Tullens övervaknings- och handräckningssystem ska utplånas senast 50 år efter att anmälan om registrering av en uppgift har diarieförts. Ur systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar ska uppgifterna utplånas senast då tio år har förflutit sedan uppgiften registrerades. De uppgifter som registrerats genom den övervakning som avses i 23 d § 1 mom. ska dock utplånas senast ett år efter att uppgiften registrerades.


Uppgifter som konstaterats vara felaktiga ska antecknas som felaktiga och får förvaras, om det behövs för att skydda rättigheterna för den registrerade, någon annan part eller en person som är anställd vid Tullen. Sådana uppgifter får användas endast för nämnda ändamål. En uppgift som konstaterats vara felaktig ska utplånas genast när den inte längre behöver bevaras, dock senast fem år efter att den utsatta tiden för utplåning av uppgiften gått ut.


25 §

Tullen får till en sådan rättsinnehavare som avses i rådets förordning (EG) nr 1383/2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som ska vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter lämna uppgifter om sannolikt varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor som avses i förordningen och som Tullen har upptäckt.

Tullen får dessutom lämna ut uppgifter om affärsverksamhet till en myndighet eller ett offentligt samfund som med stöd av sina uppgifter har behov av att få kännedom om sekretessbelagda fakta. Tullen får även lämna ut andra uppgifter, om de i ett enskilt fall behövs för att avvärja hot mot liv eller hälsa, brott som riktar sig mot friheten eller omfattande miljö- eller egendomsskada. Uppgifterna får inte lämnas vidare eller användas utan Tullens tillstånd för något annat syfte än det för vilket de har utlämnats.

26 §

Trots sekretessbestämmelserna får Tullen lämna ut personuppgifter även med hjälp av en teknisk anslutning, då de behövs av


26 a §

I fråga om användningen av uppgifter i undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden samt det förstnämnda systemets arkivindex och om utlämnandet av uppgifter ur dem gäller vad som bestäms i 4 kap. 16, 19 och 20 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Innan uppgifter lämnas ut genom teknisk anslutning ska den som begär uppgifterna visa att uppgifterna är skyddade på det sätt som avses i 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen. I fråga om utlämnande av Tullens uppgifter till utlandet beslutar dock Tullen.

27 §

Tullen får till utlandet lämna ut uppgifter som införts i Tullens personregister samt övriga uppgifter


28 §

Trots sekretessbestämmelserna har Tullen rätt att, även med hjälp av en teknisk anslutning, få uppgifter som behövs för skötseln av Tullens åligganden enligt överenskommelse med den registeransvarige


Innan uppgifter lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning ska Tullen lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på det sätt som avses i 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen.


För förhindrande och undersökning av tullbrott har Tullen därtill rätt att av samfund som idkar televerksamhet erhålla kontaktuppgifter om en sådan teleanslutning som inte är upptagen i en offentlig katalog. För samma ändamål har Tullen rätt att få uppgifter om utdelningsadresser av en sammanslutning som bedriver postverksamhet.


28 a §

De av Tullens kunder som använder databaserad elektronisk dataöverföring delges ett bokfört tullbelopp genom ett svarsmeddelande. Kunden anses, om inte annat visas, ha fått del av tullbeloppet vid den tidpunkt då svarsmeddelandet har anlänt till kundens datasystem.

Andra kunder hos Tullen än de som avses i 1 mom. delges ett bokfört tullbelopp genom ett förtullningsbeslut. Kunden anses, om inte annat visas, ha fått del av tullbeloppet den dag då förtullningsbeslutet har givits åt kunden eller på den sjunde dagen efter den dag då förtullningsbeslutet postades. Som den dag då förtullningsbeslutet har givits åt en registrerad kund vid Tullen eller postats betraktas följande vardag efter fastställandet av förtullningsbeslutet. Som den dag då förtullningsbeslutet har givits åt en kontantkund anses den dag då förtullningsbeslutet fastställdes.


29 §

Tull ska betalas in på Tullens konto inom 10 dagar från tullräkningens datum, om inte tiden förlängts eller betalningsanstånd eller något annat betalningsförfarande beviljats. En kund som inte är registrerad av Tullen (kontantkund) kan även betala tullräkningen vid ett tullkontor.

30 §

Beträffande följderna av försenad betalning av tull samt indrivning av tull i utsökningsväg och säkerställande av indrivning av tull tillämpas, om inte något annat bestäms i EU:s lagstiftning, bestämmelserna i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007), med undantag för bestämmelserna om grundbesvär, samt bestämmelserna i lagen om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter (395/1973).

30 a §

Tullen kan i enskilda fall för förhindrande av preskription av fordran eller för säkerställande av kreditering av tull fördela betalningar på annat sätt än vad som bestäms i 1 mom. För säkerställande av en jämlik behandling av skattetagarna kan Tullen i enskilda fall även använda medel från den betalningsskyldige i annan ordning än den som bestäms i 2 mom.

32 §

I felavgift kan fastställas minst 10 och högst 2 500 euro, om

1) en försening eller annan felaktighet som avses i 31 § 1 mom. 1—3 punkten gäller ett tullförfarande vid vilket tull inte fastställs eller vid vilket tullbeloppet är obetydligt och tullhöjning inte har fastställts, eller om en ofullständig eller felaktig uppgift eller handling har lämnats i ett ansökningsförfarande eller i avsikt att få tullförmån,

2) en försening eller annan felaktighet gäller statistikföring av handeln inom EU, införsel av varor till EU:s tullområde, uppvisande av varor för Tullen, summarisk deklaration och lossning av varor som uppvisats för Tullen samt tillfällig förvaring av varor eller annan i kodexen avsedd godkänd tullbehandling än att varor hänförs till ett tullförfarande, eller

3) en annan än i 1 och 2 punkten och i 31 § nämnd skyldighet enligt EU:s tullagstiftning, enligt denna lag, enligt en förordning som utfärdats med stöd av denna lag eller enligt ett beslut eller en föreskrift av Tullen på basis av dessa bestämmelser helt eller delvis har försummats.

33 §

Tullhöjning enligt 31 § och felavgift enligt 32 § kan fastställas även efter delgivning av tullskuld inom tre år efter tullskuldens uppkomst, eller om varan är tullfri, efter att Tullen godkänt uppgifterna i tulldeklarationen.

Om försening eller annan felaktighet gäller statistikföringen av handeln inom EU kan felavgift påföras inom tre år efter den tidpunkt då statistikdeklaration avgavs eller borde ha avgivits.


34 §

Icke-gemenskapsvaror kan förstöras eller överlåtas till staten på varuhavarens begäran under förutsättning att varan anmälts till Tullen på behörigt sätt och att man enligt bestämmelserna i kodexen vidtagit åtgärder för att hänföra varan till tullbehandling. En vara kan förstöras eller överlåtas till staten även efter det att varan överlåtits till fri omsättning, om importtull återbetalas eller efterges enligt artikel 238 i kodexen.

37 §

Ändring i Tullens beslut får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt på statens vägnar över Tullens beslut har ett tullombud.

Besvärsskriften ska tillställas Tullen inom besvärstiden.


38 §

Tullen ska med anledning av besvär undersöka om de förutsättningar för återbetalning eller eftergift av tull, eller förutsättningar för rättelse eller korrigering av något annat ärende som avses i artikel 236 i kodexen föreligger. Om Tullen enligt det yrkande som framställts återbetalar eller efterger tull eller på annat sätt rättar eller korrigerar sitt beslut, förfaller besvären.

Till den del en ansökan som framställs i besvären inte ger anledning till återbetalning eller eftergift av tull eller till annan rättelse eller korrigering av ett överklagat ärende, ska Tullen avge sitt utlåtande om besvären och utan dröjsmål lämna in handlingarna i ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

40 §

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsskriften ska inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt på statens vägnar har ett tullombud.

43 §

En tullman har vid förundersökning som utförs av Tullen samma rätt att vidta utredningsåtgärder och använda tvångsmedel som en polisman vid en polismyndighets förundersökning. I 1 kap. 6 § 3 punkten i tvångsmedelslagen föreskrivs om anhållningsberättigade tullmän.

Förundersökning som utförs av Tullen ska ledas av en anhållningsberättigad tullman. Av särskilda skäl får någon annan tullman som arbetar med tullbrottsbekämpning förordnas att med begränsade befogenheter leda undersökningen. En sådan tullman har samma rätt som en anhållningsberättigad tjänsteman att besluta om beslag och husrannsakan samt om kroppsvisitation och kroppsbesiktning.


43 a §

I fråga om behandlingen av anhållna och gripna som hålls i förvar hos Tullen iakttas vad som föreskrivs i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006).

Bestämmelserna om polisen i den lag som nämns i 1 mom. gäller Tullen i fråga om personer som hålls i förvar hos Tullen. Vad som i den nämnda lagen bestäms om polismän eller väktare gäller tullmän. Vad som i lagen i fråga bestäms om chefen för en förvaringslokal eller en anhållningsberättigad tjänsteman som förordnats av chefen gäller chefen för en förvaringslokal vid Tullen.

Med undantag av vad som föreskrivs i

1) 2 kap. 1 § i den lag som nämns i 1 mom. ska Tullen godkänna en förvaringslokal som administreras av Tullen,

2) 8 kap. 3 § i den lag som nämns i 1 mom. ska Tullen fastställa ordningsstadgan för en förvaringslokal som administreras av Tullen samt fatta beslut om övervakning och låsning av lokalerna,

3) 17 kap. 3 § 1 mom. i den lag som nämns i 1 mom. ska chefen för den ansvariga enheten vid Tullen fatta beslut om rättelseyrkanden,

4) 18 kap. 1 § i den lag som nämns i 1 mom. ska en anhållningsberättigad tullman utses till chef för förvaringslokalen.

46 §

Om påföljden för ett brott som undersöks av Tullen kan vara ordningsbot, har den tullman som avses i 1 mom. rätt att förelägga ordningsbot på det sätt som föreskrivs i lagen om ordningsbotsförfarande (66/1983). I ett ordningsbotsärende som behandlas av Tullen gäller i fråga om uppgifterna för Tullens brottsbekämpningschef vad som i nämnda lag bestäms om uppgifterna för chefen för polisdistriktet i ordningsbotsärenden. De uppgifter i ordningsbotsärenden som åligger Tullens brottsbekämpningschef kan genom en bestämmelse i reglementet för Tullens brottsbekämpning överföras på en annan anhållningsberättigad tjänsteman vid Tullen.

47 §

Vid stämning och annan delgivning som Tullen förrättar ska bestämmelserna i lagen om stämningsmän (505/1986) och förordningen om stämningsmän (506/1986) iakttas.


47 a §

Vad som i 44 § i polislagen föreskrivs om rätt för den som tillhör polisens personal att förtiga uppgifter tillämpas även på den som tillhör Tullens personal.

49 §

En beslagtagen vara kan, om inte något annat föreskrivs i någon annan lag, innan den förklaras förverkad

1) utlämnas till ägaren mot av Tullen prövad säkerhet,

2) säljas på auktion, om ägaren samtycker till det eller om varan är svår att förvara,

3) användas för ett av Tullen fastställt ändamål, om införsel och utförsel av varan är förbjuden och den är svår att förvara.


50 §

Tullen verkställer beslut som gäller egendom som dömts förverkad i tullbrottmål.


52 a §

Tullombudet ska höras och beslut delges ombudet så att han eller hon ges tillfälle att sätta sig in i beslutet och de handlingar som ligger till grund för det.

53 a §

Beträffande uttag och betalning av sådana avgifter för Tullens prestationer som fastställts med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och andra offentligrättsliga avgifter som tas ut av Tullen samt beträffande ändringssökande och dröjsmålspåföljder gäller vad som bestäms eller föreskrivs om tull. På avgifterna tillämpas dock inte bestämmelsen i 53 § om det minsta tullbelopp som bokförs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Bestämmelserna i 3 § 1 mom., 20 d § 1 mom., 20 g § 3 mom., 43 § 2 mom. och 47 a § gäller till och med den 31 december 2013.

RP 145/2012
FvUB 21/2012
RSv 150/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.