960/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om Tullens organisation

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tullen

För tullverksamheten finns Tullen som är underställd finansministeriet och har hela landet som sitt verksamhetsområde. Tullen leds av en generaldirektör. Statsrådet utnämner generaldirektören.

2 §
Uppgifter

Tullen ska sköta tullklareringen, tull-, punkt- och bilbeskattningen, mervärdesbeskattningen av import, tullövervakningen av varor som importeras och exporteras och av utlandstrafiken, förhindra och avslöja tullbrott samt sköta andra tullåtgärder och enligt vad som föreskrivs särskilt verkställa annan beskattning och utföra förundersökning av tullbrott.

Dessutom sköter Tullen statistikföringen av utrikeshandeln, annan statistikföring inom sitt verksamhetsområde och laboratorieundersökningar som behövs i Tullens uppgifter. Tullen kan även ha andra särskilt fastställda uppgifter.

Finansministeriet kan ge Tullen  utrednings-, försöks-, kontroll- och planeringsuppgifter samt andra motsvarande uppgifter.

3 §
Tullens enheter

Inom Tullen finns enheter vars namn, verksamhetsområden och huvudsakliga uppgifter fastställs genom förordning av statsrådet. Dessa kan ha stödenheter och andra verksamhetsenheter.

4 §
Organisationens utformning

Tullens organisation och enheternas uppgifter kan utformas utifrån en funktionsindelning eller regionalt.

Tullens verksamhet ska organiseras så att tillgången på tjänster och de språkliga rättigheterna tillgodoses.

Tullen har ett tullkontor i landskapet Åland. Bestämmelser om tullkontoren vid rikets landgräns utfärdas genom förordning av statsrådet. Tullen beslutar om de övriga tullkontoren.

5 §
Tullens och enheternas arbetsordningar

Tullen har en arbetsordning i vilken det meddelas närmare bestämmelser om Tullens organisation, enheter och uppgifter samt om organiseringen av dem. Tullens arbetsordning publiceras i Finlands författningssamling.

En enhet inom Tullen har en arbetsordning i vilken det meddelas närmare föreskrifter om enhetens interna organisation, verksamhetsenheter och uppgifter samt om organiseringen av dem.

6 §
Generaldirektörens uppgifter och beslutanderätt

Generaldirektören beslutar om utfärdandet av sådana allmänna föreskrifter som faller under Tullens behörighet. Beslut fattas efter föredragning av en behörig tjänsteman. Föredragningen av föreskrifter ska avskiljas från fattandet av sådana förvaltningsbeslut som har samband med tillämpningen av föreskrifterna.

Generaldirektören fastställer Tullens arbetsordning.

Generaldirektören kan förbehålla sig rätten att avgöra ett enskilt ärende i anslutning till Tullens interna förvaltning som ska avgöras av en enhet inom Tullen.

Närmare bestämmelser om generaldirektörens uppgifter kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Enhetschefernas uppgifter och beslutanderätt

Varje enhet inom Tullen leds av chefen för enheten.

De ärenden som hör till en enhets uppgifter avgörs av chefen för enheten eller av någon annan tjänsteman enligt vad som föreskrivs i enhetens arbetsordning. Chefen för enheten fastställer enhetens arbetsordning.

Närmare bestämmelser om uppgifterna för chefen för en enhet inom Tullen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Förande av statens talan

Tullen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid nationella domstolar, vid skiljeförfarande, hos övriga myndigheter och vid förrättningar i alla ärenden som gäller Tullen. Tullen representeras av ett tullombud.

Finansministeriet har rätt att i stället för Tullen föra talan vid allmän domstol i sådana principiellt viktiga ärenden i anslutning till tolkningen av EU-rätten som gäller statens ersättnings- eller återbetalningsskyldighet.

9 §
Behandling och avgörande av förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan som har anförts över Tullens eller dess tjänstemäns verksamhet avgörs av generaldirektören. I Tullens arbetsordning kan det bestämmas att en klagan som har anförts hos en enhet inom Tullen över enhetens eller dess tjänstemäns verksamhet dock avgörs av chefen för enheten, bortsett från klagan över enhetschefens åtgärder, som avgörs av generaldirektören.

Förvaltningsklagan över åtgärder av generaldirektören, dennes ställföreträdare eller ett tullombud avgörs av finansministeriet.

Finansministeriet kan förbehålla sig rätten att avgöra ett principiellt viktigt klagomålsärende som handläggs inom Tullen.

10 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om Tullens personal, tillsättande av tjänster och förordnande av ställföreträdare för generaldirektören.

Genom förordning av statsrådet kan det dessutom utfärdas närmare bestämmelser om Tullens interna förvaltning.

11 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna lag upphävs lagen om tullverket (228/1991).

Tullstyrelsen får före lagens ikraftträdande inrätta, utlysa och tillsätta de tjänster som verkställigheten av lagen förutsätter samt fatta andra beslut om behövliga tjänstearrangemang. I fråga om placering, behörighetsvillkor och utnämningsförfarandet i fråga om tjänster som hänför sig till verkställigheten av lagen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Tullverkets generaldirektör får fastställa Tullens arbetsordning.

Tullen för talan i sådana ärenden som gäller bevakning av statens rätt eller fördel och som är anhängiga när denna lag träder i kraft och i vilka Tullstyrelsen eller ett tulldistrikt är part.

Vad som någon annanstans i lagstiftningen föreskrivs eller i övrigt bestäms om tullverket, Tullstyrelsen, tulldistrikten, tullaboratoriet eller om andra tullmyndigheter som funnits innan denna lag trädde i kraft, gäller Tullen efter denna lags ikraftträdande.

De föreskrifter som Tullstyrelsen har utfärdat och som gäller vid denna lags ikraftträdande gäller enligt vad som bestäms i dem.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 145/2012
FvUB 21/2012
RSv 150/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.